Kursa kods LauZ5152

Kredītpunkti 1.50

Maģistra darbs I

Zinātnes nozareVides inženierija un enerģētika

Zinātnes apakšnozareLauksaimniecības inženierzinātne

Kopējais stundu skaits kursā40

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits40

Kursa apstiprinājuma datums17.02.2015

Atbildīgā struktūrvienībaInženiertehnikas un enerģētikas institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Dainis Berjoza

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis: spēt radoši un zinātniski sadarboties ar darba vadītāju jomā, kura saistīta ar apgūstamo apakšstudiju programmu un institūta darbības virzienu. Studiju kursa ietvaros sagatavo atskaiti un prezentāciju par veiktajiem pētījumiem, kā arī noformē publikāciju svešvalodā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Zināšanas - izvērstas, padziļinātas teorētiskās un praktiskas zināšanas un izpratne par atbilstošajā zinātņu jomā veiktajiem pētījumiem, jaunākajām pētījumu tehnoloģijām un iekārtām, to izmantošanas iespējām, pētījumu rezultātu apstrādi un demonstrēšanas iespējām.
2. Prasmes - prasme izmantot iegūtās zināšanas maģistra darba izstrādē: analītiskajā situācijas analīzē, pētījumu metodoloģijas izvērtēšanā un izstrādē, jaunu zināšanu radīšanā, kas balstīta uz veiktajiem pētījumiem, rezultātu apkopošanā, izvērtēšanā un interpretācijā. Prasme aizstāvēt un zinātniski pamatot savus pieņemtos lēmumus inženiertehniska rakstura problēmu risināšanā.

3. Kompetences - spēj patstāvīgi darboties ar dažādas sarežģītības un apjoma inženiertehniskajiem aprēķiniem un analīzi, veikt eksperimentālos un analītiskos pētījumus saistībā ar izvēlēto darba tematu. Spēj sagatavot atskaiti un prezentāciju par veiktajiem pētījumiem – prezentācija. Spēj pareizi noformēt publikāciju svešvalodā - noformēta publikācija.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Maģistra darba tēmas izvēle.
2. Maģistra darba vadītāja izvēle un tēmas apstiprināšana institūtā.
3. Maģistra darba izstrādes grafika sastādīšana.
4. Darba hipotēze, tās formulējuma izstrāde.
5. Darba mērķis, mērķa formulējums.
6. Darba uzdevumi, to formulējums.
7. Vispārīgā situācijas analīze, ievada melnraksts.
8. Ar darba tēmu saistīto zinātnisko aktivitāšu plans.

9. Zinātniskās publikācijas noformēšana konferencei “Students on their way to science” vai tai pielīdzinātai konferencei.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite par paveikto darbu, students atskaitās paplašinātā institūta sēdē, prezentējot paveikto. Sagatavotā publikācija jāiesniedz papīra formātā

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Maģistra darba nosaukuma un ievaddaļu formulēšana
Prezentācijas sagatavošana par paveikto, publikācijas sagatavošana un noformēšana.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Ieskaites nokārtošanai nepieciešama sekmīga uzstāšanās paplašinātajā institūta sēdē un izstrādāta noformēta publikācija angļu valodā.

Obligātā literatūra

1. Vārtukapteinis K., Berjoza D., Dukulis I. Metodiskie noteikumi maģistra darbu izstrādāšanai un aizstāvēšanai akadēmiskajā maģistra studiju programmā lauksaimniecības inženierzinātne. [tiešsaiste] Jelgava, 2017. [skatīts 09.09.2019.] Pieejams TF mājas lapā: http://www.tf.llu.lv/sites/tf/files/files/lapas/
Met_nor_magistra_d_2017_0.pdf
2. Kumar R. (2011) Research Methodology: a Step-by-Step Guide for Beginners: 3rd edition. SAGE Publications Ltd., 440 p.

3. Lambert J. (2015) Microsoft PowerPoint 2016 Step By Step. Microsoft Press, 512 p.

Papildliteratūra

1. Pommers J. Studentu zinātniskā darba pamati. Rīga:Zvaigzne, 1989.
2. Frye C. (2015) Microsoft Excel 2016 Step By Step. Microsoft Press, 544 p.

3. Lambert J. (2015) Microsoft PowerPoint 2016 Step By Step. Microsoft Press, 512 p.

Piezīmes

Obl.: TF inženierzinātņu maģistra akadēmiskajās studijās.