Kursa kods LauZ5149

Kredītpunkti 4.50

Precīzā lauksaimniecība II

Zinātnes nozareLauksaimniecības zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums23.04.2021

Atbildīgā struktūrvienībaAugsnes un augu zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Kaspars Kampuss

Dr. agr.

Kursa anotācija

Precīzās lauksaimniecības principi un to pielietojums dārzkopībā – pašreizējie sasniegumi un nākotnes iespējas. GPS, ĢIS, sensoru, atbilstošas lauksaimniecības tehnikas u.c. pielietojums diferencētai augu kopšanai. Modernas, nedestruktīvas dārzaugu produkcijas kvalitātes kontroles sistēmas audzējot, šķirojot, uzglabājot un tirgojot. Moderna segto platību dārzkopība – sensori, automatizācija, IT izmantošana, energoefektivitāte. Ražas kvantitātes un kvalitātes maksimizācija.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. padziļinātas zināšanas par precīzās lauksaimniecības principiem un to pielietojumu augstas kvalitātes dārzkopības produkcijas ražošanā modernā uzņēmumā – lekcijas un semināri.
2. prasmes izvērtēt moderno tehnoloģiju izmantošanas lietderību dārzkopības produkcijas ražošanā saistībā ar ražojamo produkcijas veidu, uzņēmuma lielumu un apstākļiem, plānot dažādu dārzaugu ražošanas tehnoloģijas, izmantojot jaunākos zinātnes un tehnoloģiju sasniegumus, patstāvīgi apgūt jaunāko informāciju nozarē – patstāvīgais darbs – seminārs.

3. kompetences izprast un analizēt zinātnisko un profesionālo informāciju, sagatavot prezentācijas, kā arī pamatot savus lēmumus un argumentēt viedokli – seminārs.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Ievads. Precīzās lauksaimniecības principi. Augsnes īpašību, ražu nezāļainības u.c. rādītāju izkliede starp laukiem un lauka robežās, tās noteikšanas un izmantošanas iespējas. Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas (ĢIS) un globālās pozicionēšanas sistēmas (GPS) pielietojums. Precīzai lauksaimniecībai nepieciešamie resursi, tās lietderību konkrētā saimniecībā noteicošie apstākļi. (3 stundas)
2. Kartēšanas pamati. Digitālu ražu, augšņu u.c. karšu izveide un piesaiste GPS un ĢIS. Attēlu veidošana un analīze. Aerofotogrāfijas, satelītu attēlu un spektrālās analīzes attēlu ieguve un apstrāde profesionālai lietošanai. To izmantošana precīzajā dārzkopībā. Izkliedi raksturojošās informācijas pielietošana kultūraugu kopšanā. Diferencēta lauka darbu plānošana un izpilde, izmantojot GPS, ĢIS, attēlus un precīzai lauksaimniecībai piemērotu tehniku, ņemot vērā ražu diferencējošos lielumus. (3 stundas)
3. Sensori augu ekoloģisko apstākļu kontrolei. Sensoru pielietošana ekoloģisko un augsnes faktoru kontrolei. Temperatūras, augsnes mitruma, elektrovadītspējas, sāļu koncentrācijas u.c. sensori, to pielietojums efektīvai un diferencētai irigācijai u.c. darbu veikšanai. (3 stundas)
4. Sensori lauksaimniecības tehnikā. Reālā laika sensoru pielietošana augu aizsardzībā. Gaisa plūsmas regulēšana dārza miglotājā atkarībā no koka vainaga augstuma un blīvuma. Herbicīdu šķīduma devas regulēšana atkarībā no nezāļu biezības laukā. Diferencēta augu mēslošana. Mēslošanas devas diferencēšanas iespējas atkarībā no auga lapojuma krāsas, blīvuma u.c., izmantojot sensorus, aerofotogrāfiju, kartēšanu u.c. metodes. (3 stundas)
5. Augu un ražas kvalitātes monitoringa sistēmas dārzā. Modernas, nedestruktīvas augļu kvalitātes, vainaga uzbūves u.c. monitoringa sistēmas dārzā. Lāzera skanēšana, attēlu veidošana, izmantojot redzamo gaismu un infrasarkano starojumu, ultrasonogrāfija, magnētiskā rezonanse u.c. (3 stundas)
6. Produkcijas kvalitātes kontroles sistēmas pēc ražas novākšanas. Nedestruktīvu kvalitātes kontroles sistēmu izmantošana augļu, dārzeņu un ziedu šķirošanai un kvalitātes kontrolei uzglabāšanas un realizācijas laikā. Produkcijas izsekojamība. Produkcijas izsekojamības un atgriezeniskās saites izmantošana no lauka bloka līdz patērētājam un atpakaļ produkcijas kvalitātes kontrolē un ĢIS datubāzu veidošanā. (3 stundas)
7. Moderna segto platību dārzkopība. IT izmantošana. Sensori un automatizācija. Energoefektivitāte. (3 stundas)
8. Dārzeņu audzēšana modernās segtajās platībās. Ražas kvantitātes un kvalitātes maksimizēšana. Dārzeņu audzēšanas iespējas 12 mēnešus gadā. Slēgtās sistēmas izmantošana – iespējas, priekšrocības un izaicinājumi. (3 stundas)
9. Puķkopība modernās segtajās platībās. „Konveijera” metode nepārtrauktai ziedu ražošanai 12 mēnešus gadā. Terminizēta produkcijas ieguve. (3 stundas)
10. Precīzā augļkopība. Precīzās dārzkopības sasniegumi, nākotnes iespējas un pašreizējie ierobežojumi augļu un ogu ražošanā. (3 stundas)
11. Precīzā lauka dārzeņkopība. Precīzās dārzkopības sasniegumi, nākotnes iespējas un pašreizējie ierobežojumi lauka dārzeņu ražošanā. (3 stundas)

12. Precīzā stādaudzēšana. Precīzās dārzkopības sasniegumi, nākotnes iespējas un pašreizējie ierobežojumi augļu koku un krūmu, dārzeņu, dekoratīvo kokaugu un lakstaugu stādu ražošanā (3 stundas)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Eksāmens.

Pie eksāmena tiek pielaisti studenti, kas sekmīgi prezentējuši semināra tēmu.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Students sagatavo prezentācijas (zinātniskās un profesionālās literatūras pētījumu) semināram par tēmu no kursa satura, kas saskaņota ar mācībspēku. Darbu prezentē studentu grupai seminārā. Orientējošs prezentācijas ilgums 30 minūtes. Studentam jāspēj atbildēt uz jautājumiem, diskutēt par doto tēmu un pamatot savu viedokli.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Gala atzīmi veido eksāmena atzīme (50%) un semestra laikā veiktā darba (prezentācija seminārā) vērtējumu (50%) vidējā atzīme.

Obligātā literatūra

1. Srinivasan A. (2006). Handbook of Precision Agriculture Principles and Applications. London: Oxford. 683 p. ISBN-13: 978-1-56022-954-4
2. Precision horticulture:(towards value addition and marketing) /S.K. Acharya [et al.]. Udaipur : Agrotech Publishing Academy, 2012, 248 p.
3. Augļkopība. Red. L. Ikase. Dobeles novads: LV Augļkopības institūts, 2015. 544 lpp.
4. Temperate and subtropical fruit production. D. I. Jackson, N. E. Looney (ed.). 2nd edition. UK: CABI Publishing, 2006. 332 p.
5. Wills R.B.H., McGlasson W.B., Graham D., Joyce D.C. Postharvest. An introduction to the physiology and handling of fruit, vegetables and ornamentals. 5th edition. UK: CABI Publishing, 2007. 227 p

6. Modern technology in vegetable production (2011)/ed. by P. Hazra. Pitam Pura, New Delhi : New India Publishing Agency,413

Papildliteratūra

1. Stūrmanis E. Ģeoinformācijas sistēmas. Jelgava: LLU, RTU, 2005. 91 lpp
2. Vilde A., Ruciņš Ā., Viesturs D. (2008). Globālās pozicionēšanas tehnoloģijas lauksaimniecībā. Jelgava: LLU. 47 lpp.
3. Verma R. Innovative technology in horticulture science. New Delhi : Lakshya Sahitya, 2011. p. 269.
4. Strautiņa S., Kalniņa I. 2019. Avenes un to audzēšana. Rīga: Jumava,
5. Skrīvele M., Rubauskis E., Strautiņa S. 2011. Augļu koku un ogulāju veidošana. Rīga: Zvaigzne ABC, 96.lpp.
6. Valero, Daniel. Postharvest biology and technology for preserving fruit quality [elektroniskais resurss] / Daniel Valero and Maria Serrano. Boca Raton, Fla. : Taylor & Francis Group, 2010. 287 p.
7. An International Journal on Advances in Precision Agriculture. Available from 1999 till 2019. ISSN: 1385-2256
8. Book of Abstracts of all the posters. The 12th European Conference on Precision Agriculture. July 8 - 11, 2019, Montpellier: France. 203 p. ISBN 978-2-900792-49-0
9. Burrough P. A., McDonnell R. A., Lloyd C. D. (2015). Principles of Geographical Information Systems. Third edition. Oxford University press. 352 p.
10. Stafford J. V. (2013). Precision agriculture ’13. Conference Proceedings. 824 p. ISBN 978-90-8686-224-5
11. Stafford J. V. (2015). Precision agriculture ’15. Conference Proceedings. 752 p. ISBN 978-90-8686-267-2

12. Stafford J. V. (2019). Precision agriculture ’19. Conference Proceedings. 1030 p. ISBN 978-90-8686-337-2

Periodika un citi informācijas avoti

1. ISHS izdevums "Acta Horticulturae" ISSN: 0567-7572 http://www.actahort.org/
2. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Section B. Natural, Exact, and Applied Sciences. brīvpieejas informācijas avots: https://content.sciendo.com/view/journals/prolas/prolas-overview.xml?tab_body=overview un konkrēti 2017. gada 71. sējums Nr. 3: https://content.sciendo.com/view/journals/prolas/71/3/prolas.71.issue-3.xml
2013. gada 67. sējums Nr.2: https://content.sciendo.com/view/journals/prolas/67/2/prolas.67.issue-2.xml
3. Zinātniski praktisko konferenču “Līdzsvarota Lauksaimniecība” rakstu krājumi, kas ir brīvpieejas informācijas avots:
http://www.lf.llu.lv/lv/lidzsvarota-lauksaimnieciba
4. “Profesionālā Dārzkopība” - e-žurnāls brīvpieejas informācijas avots: http://fruittechcentre.eu/lv/profesionala-darzkopiba
5. Žurnāls „Agrotops” ISSN 1407-5164
6. Fruit Quarterly - e-žurnāls brīvpieejas informācijas avots http://nyshs.org/fruit-quarterly/past-issues/

7. Obstbau - https://www.obstbau.org/

Piezīmes

Obligātais (A daļa) studiju kurss LF augstākās akadēmiskās izglītības maģistra studiju programmai "Lauksaimniecība" studiju virzienā Dārzkopība.