Kursa kods LauZ5143

Kredītpunkti 6

Lopkopības bioloģiskie pamati

Zinātnes nozareLauksaimniecības zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā162

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits114

Kursa apstiprinājuma datums16.01.2024

Atbildīgā struktūrvienībaDzīvnieku zinātņu institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Daina Jonkus

Dr. agr.

author asoc. prof.

Lilija Degola

Dr. agr.

Priekšzināšanas

LauZ5160, Dzīvnieku ģenētika un selekcija

LauZ5163, Dzīvnieku ēdināšanas bioķīmiskie un fizioloģiskie aspekti

LauZ5164, Pētījumu metodoloģija lopkopībā

Kursa anotācija

Maģistranti iegūst zināšanas par lauksaimniecības dzīvnieku izcelšanos un ontoģenēzes pamatfāzēm. Iepazīstas ar lauksaimniecības dzīvnieku šķirņu izvēles principiem, produktivitātes pazīmēm, to novērtēšanu un ietekmējošiem faktoriem. Lauksaimniecības dzīvnieku audzēšanas metodēm un selekcijas darba nozīmi. Iepazīstas ar barības vielu funkcijām un nozīmi dzīvnieku uzturā, dažādu sugu dzīvnieku gremošanas orgānu uzbūves īpatnībām un barības normēšanas principiem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

•Maģistranti iegūst padziļinātas zināšanas par lauksaimniecības dzīvnieku izcelšanos, bioloģiskajām īpašībām, audzēšanas un selekcijas metodēm un produkcijas kvalitāti ietekmējošiem faktoriem. Iegūst zināšanas par dzīvnieku ēdināšanu, par barības normēšanu un lietderīgu izmantošanu (kontroldarbi, praktisko darbu izpilde).
•Maģistranti prot izmantot konkrētai dzīvnieku sugai un šķirnei piemērotākās audzēšanas metodes, izprast selekcijas nozīmi šķirņu izkopšanā. Ir prasme sastādīt barības devas un plānot barības ekonomisku izlietojumu (sekmīga praktisko darbu izpilde, referātu prezentāciju gatavošana). •Rezultātā maģistranti ir kompetenti veikt ražošanas, pētniecisko vai konsultatīvo darbu, analizēt dzīvnieku produktivitāti, to ietekmējošos faktorus, studēt zinātnisko un citu literatūru, diskutēt un pamatot pieņemtos lēmumus (kontroldarbi, prezentācijas, eksāmens) .

Kursa saturs(kalendārs)

1.Lopkopības nozares raksturojums Latvijā un Eiropas savienībā. Lekcija 2 h
2.Lauksaimniecības dzīvnieku šķirņu klasifikācija. Produktīvo pazīmju iedzimšana. Lekcija 2h, praktiskais darbs 2 h
3.Lauksaimniecības dzīvnieku augšana un attīstība, konstitūcijas tipi, eksterjers, kondīcija. Lekcija 2 h, praktiskais darbs 2 h
4.Lauksaimniecības dzīvnieku produktīvo pazīmju novērtēšana, pazīmes ietekmējošo faktoru analīze. Lekcija 2 h, praktiskais darbs 4 h
5.Ciltsdarbs, tā nozīme lopkopības produktu ražošanas palielināšanā. Ciltsdarba shēmas. Lekcija 2 h, praktiskais darbs 1 h
6.Izlases nozīme lopkopībā, izlases efektivitātes prognoze. Lekcija 2h, praktiskais darbs 2 h
7.Atlase. Radniecīgā un neradniecīgā pārošana Heteroze, tās izmantošana lopkopībā. Lekcija 2 h, praktiskais darbs 3 h
8.Audzēšanas metodes lopkopībā. Tīraudzēšana un krustošana. Pakļaujošā un rūpnieciskā krustošana. Lekcija 2 h, praktiskais darbs 2h
1. kontroldarbs. Dzīvnieku piena un gaļas produktivitātes pazīmju aprēķināšana un analīze.
9. Lopbarība, kā dzīvības procesu uzturētāja. Lekcija 2 h
10.Barības vielu funkcijas un to izmaiņas organismā. Lekcija 4 h, praktiskais darbs 2 h
11.Atgremotāju dzīvnieku gremošanas trakta uzbūve. Lekcija 2 h, praktiskais darbs 2 h
12.Vienkameru kuņģa lauksaimniecības dzīvnieku un putnu gremošanas trakta uzbūve. Lekcija 2 h, praktiskais darbs 2 h
13.Barības sagremošana dzīvnieku gremošanas traktā. Lekcija 2 h, praktiskais darbs 2 h
14.Barības normēšanas principi atgremotājiem. Lekcija 2 h, praktiskais darbs 4 h
15.Barības normēšanas principi cūkām, putniem un kažokzvēriem. Lekcija 2h, praktiskais darbs 6 h
2. kontroldarbs. Lauksaimniecības dzīvnieku ēdināšanas pamatprincipi.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studiju kursu veido divas daļas: dzīvnieku audzēšanas daļa (1.-8.) un dzīvnieku ēdināšanas daļa (9.-15.) Lekciju apmeklējums ieteicams, praktisko darbu apmeklējums obligāts. Sekmīgi uzrakstīti kontroldarbi, izpildīti un ieskaitīti praktiskie un patstāvīgie darbi. Eksāmens rakstisks par studiju kursā apgūto teorētisko vielu.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Semestra laikā maģistrants patstāvīgi studē literatūru, gatavojas kontroldarbiem un eksāmenam. Sagatavo 2 referātus par dzīvnieku audzēšanas un ēdināšanas tēmām, izmantojot pētījumu rezultātus, kas publicēti starptautiskos žurnālos. Referēšanas laiks 10 -12 min. Vajadzības gadījumā izmanto mācībspēka konsultācijas.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa eksāmena vērtējums ir atkarīgs no eksāmena jautājumu atbilžu vērtējuma, studiju kursa kontroldarbu un patstāvīgo darbu kumulatīvā vērtējuma dzīvnieku audzēšanas un ēdināšanas daļā. Kontroldarbus un referātus vērtē ar atzīmi 10 ballu skalā. Eksāmena gala atzīmi visā kursā iegūst kā vidējo aritmētisko no gala vērtējuma katrā no kursa daļām.

Obligātā literatūra

1. Grīslis Z., Garkāvijs F., Sprūžs J. Lopkopība. Rīga: Zvaigzne, 1991. 355 lpp.
2. Bourdon, R.M. Understanding Animal Breeding: Pearson New International Edition. Pearson education limited, 2014. 513 p. [LF, Dzīvnieku zinātņu institūts, 1 eks.]
3. Achieving sustainable production of milk. Volume 1: Milk composition, genetics and breeding. Edited by Dr Nico van Belzen. Burleigh Dodds Science Publishing Limited: 2017. 339 p
4. Moderna piena ražošanas ferma: tehnoloģija, tehnika, apsaimniekošana. J.Priekuļa red. Jelgava: LLU, 2012. un 2013. 240 lpp.
5. Osītis U. Dzīvnieku ēdināšana kompleksā skatījumā. Ozolnieki, 2004.363.lpp.
6. Mc Donald P., Edwards R.A., Greenhalgh J.F.D., Morgan C.A., Sinclair L.A., Wilkinson R.G. Animal Nutrition. 7th ed. Printed by Ashford Colour Press Ltd., Gosport, England, 2011. 692 pp. http://gohardanehco.com/wp-content/uploads/2014/02/Animal-Nutrition.pdf.
7. Degola. L., Trūpa A., Aplociņa E. Lopbarības ķīmiskās analīzes un sagremojamība. SIA Drukātava, ISBN 978-9984-48-219-4, 2016. 52. lpp.
8. Latvietis J. Lopbarība. SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs. Ozolnieki, ISBN 978-9984-48-096-1, 2013. 308. lpp.

Papildliteratūra

1. Ciltsdarba programmas govkopībā, cūkkopībā, aitkopībā, kazkopībā, zirgkopībā. Pieejams: https://www.ldc.gov.lv/lv/likumdosana/nacionala/
2. Džeimsone A. Videi draudzīgu gaļas liellopu audzēšana. [tiešsaiste] Rīga: SIA "Gandrs". 2013. 55 lp. [skatīts 10.11.2019.]. Pieejams: http://ldf.lv/sites/default/files/faili/Publikacijas/Gramatas/videi_draudzigu_galas_liellopu_audzesana.pdf.
3. Piena lopkopība. Rokasgrāmata. Jemeļjanova A. (red.) Sigulda: Sigra, 2001. 191 lpp.
4. Lopbarības analīžu rezultātu apkopojums. SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs. Ozolnieki, 2013. 47. lpp.
5. Minerālvielas liellopiem. SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs. Ozolnieki, 2016. 35. lpp.
6. Osītis U. Zirgu ēdināšana. Jelgava: Proventus Farms Pluss, 2007. 289 lpp.
7. Osītis U. Gaļas liellopu ēdināšana. Jelgava, LLU, 2000. 47. lpp.
8. Latvietis J. Lauksaimniecības dzīvnieku ēdināšana. 2.izd. Rīga: Zvaigzne, 1991. 197 lpp.
9. Osītis U. Barības līdzekļu novērtēšana atgremotāju ēdināšanā. Jelgava: LLKC, 1998. 102 lpp.
10. Osītis U. Lauksaimniecības dzīvnieku ēdināšanas praktikums. Rīga: Zvaigzne, 1987. 211.lpp.
11. Latvietis J. Lopbarības katalogs. Rīga: Latvijas Zinību biedrība, 1996. 85 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

Zinātniskie žurnāli un rakstu krājumi, kas pieejami LLU FB abonētajās datu bāzēs, piemēram: Rural Sustainability Research (LLU Raksti), Agronomijas Vēstis, Agronomy Research, LF konferenču un semināru Rakstu krājumi.

Piezīmes


Obligāts studiju kurss Lauksaimniecības fakultātes Maģistra studiju programmas "Lauksaimniecība" Lopkopības specializācijas virzienā 1. semestrī.