Kursa kods LauZ5142

Kredītpunkti 5

Augu ekofizioloģija

Zinātnes nozareLauksaimniecības zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā200

Lekciju stundu skaits32

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits120

Kursa apstiprinājuma datums23.04.2021

Atbildīgā struktūrvienībaAugsnes un augu zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Ina Alsiņa

Dr. biol.

Priekšzināšanas

LauZ6066, Lauksaimniecības bioloģija

Kursa anotācija

Studiju kurss dos iespēju studentam izprast dažādu vides faktoru ietekmi uz augu augšanu, ražas formēšanos, ražas kvalitātes ietekmēšanas iespējas, skaidros stresoru izraisīto bojājumu ietekmi uz fizioloģiskajiem procesiem augos, šo bojājumu samazināšanas iespējas un reparācijas mehānismus.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Maģistranti iegūst dziļas zināšanas par vides apstākļu ietekmi uz augu augšanu un attīstību.
Studenti prot noteikt svarīgākos augu fizioloģiskos parametrus un limitējošo ārējās vides apstākļu ietekmi. – referāts par iepriekš izvēlētu tēmu.
Studenti spēj novērtēt augu ontoģenēzi ietekmējošos un limitējošos faktorus, saprot to ietekmi uz kultūraugiem.- trīs kontroldarbi. Spēj organizēt eksperimentus, kas saistīti ar vides apstākļu pētījumiem.-12 laboratorijas darbu izstrāde un rezultātu izvērtēšana.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Šūnu, audu un orgānu savstarpējie sakari. -5h
2. Temperatūra, tās ietekme uz augiem. 5h
3. Redzamās gaismas ietekme uz augiem. 5h
4. UV un radiācija, tās ietekme uz augiem. 5h
5. Ūdens tā uzņemšana un ietekme uz augiem. 5h
6. Organisms kā osmotiska sistēmas. 5h
7. Jonu stress. 5h
8. Gāzu sastāva ietekme uz augiem. 5h
9. Dzīvo būtņu savstarpējā mijiedarbība fitocenozēs. 5h
10. Augu un dzīvnieku mijiedarbība. 5h
11. Mikroorganismi to loma augu dzīvē. 5h
12. Augu savstarpējās attiecības fitocenozēs. 2h
13. Antropogēnā ietekme uz augiem. 5h
14. Augu imunitāte. 5h
15. Augu adaptācija. 5h
16. Auga ontoģenēze, to ietekmējošie faktori. 5h

Katrā tēmā ir iekļauta lekcija, seminārs- diskusija un laboratorijas darbs.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Laboratorijas darbu nostrādāšana un rezultātu izvērtēšana-20%
Sekmīgi uzrakstīti kontroldarbi- 20%
Dalība semināros- 20%

Eksāmens- 40%

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Laboratorijas darbu atskaišu noformēšana un iegūto rezultātu izskaidrošana. Patstāvīgais darbs sagatavojoties semināriem un kontroldarbiem.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Eksāmenu kārto pēc laboratorijas darbu nostrādāšanas un kontroldarbu sekmīgas nokārtošanas.

Obligātā literatūra

1. Lambers H., Pons T. L, Chapin F.S. Plant Physiological Ecology, 2nd Revised edition, Springer-Verlag New York Inc., 2008. 640 p.
2. Handbook of Plant and Crop Physiology. Edited by Mohammad Pessarakli. New York etc. : Dekker, 1995. 1004 p.
3. Scott P. Physiology and Behaviour of Plants. Chichester, England ; $a Hoboken, NJ: John Wiley & Sons Ltd, 2008. 303 p.

4. Березина Н.А., Афанасьева Н.Б. Экология растений. Москва: Академия, 2009. 400 с.

Papildliteratūra

1. Jean-Claude Leclerc.Plant ecophysiology , 2003, 296 p

2. Larcher W. Physiological plant ecology Ecophysiology and stress physiology of functional , 1995, 506 p.

Periodika un citi informācijas avoti

Žurnāls Plant, Cell and Environment. Online ISSN‎: ‎1365-3040

Piezīmes

Izvēles kurss maģistra studijām Lauksaimniecības fakultātes profesionālajā studiju programmā Laukkopības un Dārzkopības apakšvirzienā , akadēmiskajā studiju programmā Dārzkopības apakšvirzienā.