Kursa kods LauZ5139

Kredītpunkti 2

Maģistra darbs II

Zinātnes nozareVides inženierija un enerģētika

Zinātnes apakšnozareLauksaimniecības inženierzinātne

Kopējais stundu skaits kursā80

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums19.02.2014

Atbildīgā struktūrvienībaSpēkratu institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Dainis Berjoza

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Maģistra darbs izstrādājams radošā zinātniskā sadarbībā ar darba vadītāju jomā, kura saistīta ar apgūstamo apakšstudiju programmu un institūta darbības virzienu. Maģistra darbam jāparāda maģistranta iemaņas un prasmes tautsaimniecībai aktuālu inženierproblēmu risināšanā un pētnieciskā darba veikšanā. Maģistranta zinātniskajai erudīcijai jābūt līmenī, kas asociējas ar maģistra grādu pasaulē.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas - izvērstas, padziļinātas teorētiskās un praktiskas zināšanas un izpratne par atbilstošajā zinātņu jomā veiktajiem pētījumiem, jaunākajām pētījumu tehnoloģijām un iekārtām, to izmantošanas iespējām, pētījumu rezultātu apstrādi un demonstrēšanas iespējām.
Prasmes - prasme izmantot iegūtās zināšanas maģistra darba izstrādē: analītiskajā situācijas analīzē, pētījumu metodoloģijas izvērtēšanā un izstrādē, jaunu zināšanu radīšanā, kas balstīta uz veiktajiem pētījumiem, rezultātu apkopošanā, izvērtēšanā un interpretācijā. Prasme aizstāvēt un zinātniski pamatot savus pieņemtos lēmumus inženiertehniska rakstura problēmu risināšanā.
Kompetence - spēj patstāvīgi darboties ar dažādas sarežģītības un apjoma inženiertehniskajiem aprēķiniem un analīzi, veikt eksperimentālos un analītiskos pētījumus saistībā ar izvēlēto darba tematu.
• Spēj sagatavot atskaiti un prezentāciju par veiktajiem pētījumiem – prezentācija
• Spēj prezentēt publikāciju svešvalodā- uzstāšanās starptautiskā zinātniskā konferencē

Kursa saturs(kalendārs)

1. Maģistra darba situācijas analīzes saturs. (2h)
2. Literatūras studijas par izvēlēto pētījumu virzienu. Zinātniskā, mācību, populārzinātniskā literatūra, tīmekļa resursi. (2h)
3. Literatūras studijas par darbā izmantotajām zinātniski pētnieciskajām iekārtām, to analogiem. (2h)
4. Literatūras studijas par pētījumu objektu. (4h)
5. Maģistra darba tēmai atbilstošās literatūras apkopojums. (4h)
6. Primārais literatūras saraksts. (4h)
7. Eksperimentālo pētījumu vai modeļpētījumu plāns. (4h)
8. Eksperimentālo pētījumu vai modeļpētījumu metodikas melnraksts. (4h)
9. Uzstāšanās starptautiskā zinātniskā konferencē “Students on their way to science” vai tai pielīdzinātā konferencē. (6h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite.
Par paveikto darbu students atskaitās paplašinātā institūta sēdē, prezentējot semestrī paveikto. Jāiesniedz apliecinājums par dalību starptautiskā zinātniskā konferencē.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Zinātnsikās literatūras studijas.
Prezentācijas sagatavošana par paveikto, konferences materiālu sagatavošana.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Ieskaites nokārtošanai nepieciešama sekmīga uzstāšanās paplašinātajā institūta sēdē un starptautiskā zinātniskā konferencē.

Pamatliteratūra

1. Vārtukapteinis K., Berjoza D., Dukulis I. Metodiskie noteikumi maģistra darbu izstrādāšanai un aizstāvēšanai akadēmiskajā maģistra studiju programmā lauksaimniecības inženierzinātne. [tiešsaiste] Jelgava, 2017. [skatīts 09.09.2019.] Pieejams TF mājas lapā: http://www.tf.llu.lv/sites/tf/files/files/lapas/
Met_nor_magistra_d_2017_0.pdf

Piezīmes

Obl.: TF inženierzinātņu maģistra akadēmiskajās pilna un nepilna laika studijās.