Kursa kods LauZ5134

Kredītpunkti 1.50

Pētniecisko darbu sagatavošana I

Zinātnes nozareLauksaimniecības zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā40

Lekciju stundu skaits4

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits28

Kursa apstiprinājuma datums25.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaAugsnes un augu zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author vad.pētn.

Biruta Bankina

Dr. biol.

Aizstātais kurss

LauZM002 [GLAUM002] Pētniecisko darbu sagatavošana I

Kursa anotācija

Students pamato zinātniskā darba tēmas izvēli un izvērtē nepieciešamos nosacījumus tā izpildei. Būtiska sastāvdaļa ir teorētisko studiju plāns abiem studiju gadiem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studenti iegūst zināšanas par priekšnosacījumiem sekmīgai maģistra programmas apgūšanai un noslēguma darba izstrādei, kā arī prasmi plānot teorētisko un pētniecisko darbu. Rezultāts ir sagatavots patstāvīgais darbs, kas sastāv no trijām daļām:
1) maģistra tēmas izvēles pamatojums;
2) teorētisko studiju plāns;

3) sākotnējais maģistra darba uzdevums.

Kursa saturs(kalendārs)

1.Maģistra programmas saturs: obligātie un specializācijas kursi; brīvā izvēle. 2 h
2. Iespējamie virzieni maģistra darba izstrādei. 6 h

3. Pētnieciskās prakses nozīme, iespējas to nostrādāt. 4 h

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite. Jābūt iesniegtam un aizstāvētam patstāvīgajam darbam.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgā darba sagatavošana.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Ir iesniegts pareizi noformēts patstāvīgais darbs, kurā ir pamatota izvēlētā maģistra darba tēma, sastādīts teorētisko studiju kursa plāns un sagatavots sākotnējais maģistra darba uzdevums. Teorētisko studiju plānam jābūt iesniegtam arī elektroniski.

Obligātā literatūra

Zinātniskā literatūra atkarībā no izvēlētās maģistra darba tēmas.

Piezīmes

Obligāts akadēmiskajā maģistra studiju programmā "Lauksaimniecība".