Kurs-Code LauZ5132

Kreditpunkte 4

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)160

Vorlesungen (Stundenzahl)32

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge32

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)96

Bestätigt am (Datum)10.05.2021

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Līga Zariņa

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ekonomikā. Risinājumi ar SPSS un Microsoft Excel. Rīga: Datorzinību centrs, 2003. 349 lpp.
2. Lapiņš D. Pētījumu metodoloģija. Lekciju konspekts. Jelgava: LLU, LF, 2010. 80 lpp.

3. Paura L., Arhipova I. Neparametriskās metodes. SPSS datorprogrammas. Jelgava: LLKC, 2002. 148 lpp.

Weiterfuhrende Literatur

1. Mark L. Berenson, David M. Levine, Kathryn A. Szabat. Basic Business Statistics. Pearson, 2015, 859 p.
2. Field., A., Doscovering Statistics Using SPSS. SAGE Publications, 2005, 779 p.
3. Sahu, P.K. Applied Statistics for Agriculture, Veterinary, Fishery, Dairy and allied Fields. Springer, 2016., 533 p.
4. Hardy M., Bryman A., Handbook of data analysis. SAGE Publications, 2004. 704 p.
5. Goša Z. Statistika. Rīga: LLU, 2003. 334 lpp.
6. Krastiņš O., Ciemiņa I. Statistika. – Rīga, Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde, 2003., 267 lpp.

7. Krastiņš O. Varbūtību teorija un matemātiskā statistika. R.: Zvaigzne,1978.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Latvijas Lauksaimniecības universitātes Raksti. Latvijas Lauksaimniecības universitāte. ISSN 1407-4427.

2. Agronomijas Vēstis: zinātnisko rakstu krājums. Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija, Latvijas Lauksaimniecības Universitāte, Lauksaimniecības fakultāte. ISBN 9984555895(5). ISSN 1691-3485.