Kursa kods LauZ5131

Kredītpunkti 4.50

Mēslošanas līdzekļi un sistēmas

Zinātnes nozareLauksaimniecības zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums21.04.2021

Atbildīgā struktūrvienībaAugsnes un augu zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author prof. (Emeritus)

Aldis Kārkliņš

Dr. habil. agr.

Aizstātais kurss

LauZM001 [GLAUM001] Mēslošanas līdzekļi un sistēmas

Kursa anotācija

Minerālmēslu ražošanas izejvielas, to raksturojums, resursi. Ražošanas tehnoloģija, tās ekonomiskie un ekoloģiskie aspekti. Minerālmēslu ražošanas un lietošanas tendences pasaulē. Slāpekļa, fosfora, kālija, mikroelementu mēslošanas līdzekļu, komplekso minerālmēslu raksturojums, lietošanas īpatnības. Organiskie mēslošanas līdzekļi, to ražošana, uzkrāšana, pielietošana. Mēslošanas līdzekļu lietošanas tehnoloģijas, to agronomiskais, ekonomiskais un ekoloģiskais novērtējums. Mēslošanas sistēma, tās sastāvelementi, to optimizācija. Lauku kultūraugu, dārzaugu un segtajās platībās audzēto kultūraugu mēslošanas īpatnības.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Maģistranti gūst padziļinātas zināšanas par mēslošanas līdzekļiem, to pielietošanu, mēslošanas plānošanu. Maģistranti prot pielāgot mēslošanas darbus atbilstoši kultūraugu bioloģiskajām īpatnībām un audzēšanas agrotehnikai. Izprot agronomisko un meteoroloģisko faktoru savstarpējo ietekmi uz augu barošanos. Rezultātā maģistrants ir kompetents vadīt ražošanas un/vai konsultatīvo darbu, un patstāvīgi veikt zinātniskus pētījumus agroķīmijas jomā, studēt un analizēt zinātnisko un cita veida literatūru.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Ievads. Augu barošanās teorētiskie pamati. (Lekcijas 2 h, Praktiskie darbi 1 h).
2. Mēslošanas līdzekli, to klasifikācija. (Lekcijas 2 h, Praktiskie darbi 1 h).
3. Slāpekļa minerālmēsli. (Lekcijas 2 h, Praktiskie darbi 1 h).
4. Fosfora minerālmēsli. (Lekcijas 2 h, Praktiskie darbi 1 h).
5. Seminārs. (3 h).
6. Kālija minerālmēsli. (Lekcijas 2 h, Praktiskie darbi 1 h).
7. Magnija, sēra, dzelzs un mikroelementu mēslošanas līdzekļi. (Lekcijas 2 h, Praktiskie darbi 1 h).
8. Kompleksie minerālmēsli. (Lekcijas 2 h, Praktiskie darbi 1 h).
9. Minerālmēslu pielietošanas tehnoloģija. (Lekcijas 2 h, Praktiskie darbi 1 h).
10. Seminārs. (Lekcijas 2 h, Praktiskie darbi 1 h).
11. Organiskie mēslošanas līdzekļi. (Lekcijas 2 h, Praktiskie darbi 1 h).
12. Mēslošanas sistēma. (Lekcijas 2 h, Praktiskie darbi 1 h).
13. Seminārs. (3 h).
14. Ieskaites kontroldarbs par praktiskajiem darbiem. (3 h).
15. Referātu prezentācija. (3 h).
16. Referātu prezentācija. (3 h).


Mājas darbu saraksts
1. Aprēķini, kas saistīti ar noteiktu studiju kursa tēmu praktisko pielietojumu. Uzdevumi tiek izsniegti katram studentam individuāli, izpildes laiks – viena nedēļa (līdz nākošai nodarbībai).
2. Studiju gaitā tiek sagatavota uzstāšanās seminārā (PowerPoint prezentācija) par pasniedzēja uzdoto tēmu. Uzstāšanās grafiks – tiek paziņots vismaz 2 nedēļas iepriekš.

Referāta sagatavošana, iesniegšana, prezentācija. Referāts ir kāda kultūrauga mēslošanas īpatnību izklāsts, kurā students parāda prasmi apkopot un sistematizēt zinātniskajā un profesionālajā literatūrā ietvertās atziņas un dot savu personīgo vērtējumu. Referāta apjoms ir 10 – 15 (neskaitot titullapu, izmantotās literatūras sarakstu un pielikumus) lapas un to sagatavo atbilstoši noteiktai shēmai. Tas iesniedzams (izdruka un elektroniskā versija) priekšmeta pasniedzējam studiju plānā noteiktajā laikā. Noslēguma semināra laikā notiek referāta prezentācija, izmantojot PowerPoint uzskates materiālus un sniedzot 10 – 15 minūšu priekšlasījumu.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Referāts par izvēlētu tēmu. Nostrādāti un sekmīgi aizstāvēti praktiskie darbi, līdzdalība semināros. Eksāmens.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Semestra laikā – mājas darbi (5 – 7), seminārs (1) un kontroldarbi (2). Referāta sagatavošana un prezentācija.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Akumulējoša zināšanu pārbaude, kurā tiek iekļauts kontroldarbu novērtējums, atzīme par aktivitāti nodarbībās, semināra novērtējums, referāta un tā prezentācijas vērtējums. Nosacījumi eksāmena kārtošanā – izpildīts patstāvīgi veicamais darbs. Sekmīgs novērtējums semināram un referātam. Shēma:
 1 kontroldarbs par galvenajiem aprēķiniem, kādus lieto agroķīmijā (prasme patstāvīgi risināt atbilstošus uzdevumus). Vērtējums – Ieskaitīts.
 2 kontroldarbi par teorētiskajiem jautājumiem. Vērtējums – ar atzīmi (katrs 0 – 10; kopā 0 – 20)*.
 Gatavošanās semināram, uzstāšanās, diskusijas. Vērtējums – ieskaitīts.
 Mājas darbu izpilde, savlaicīgums, kvalitāte. Vērtējums – Ieskaitīts.
 Referāta sagatavošana un iesniegšana. Jāsagatavo 10 – 15 min. prezentācija par referāta tematiku un jāsniedz priekšlasījums. Referāta novērtējums (referāta kvalitāte, priekšlasījums, atbildes uz jautājumiem) tiek vērtēta ar atzīmi (0 – 10)*.
 Aktivitāte lekcijās, praktiskajās nodarbības (arī apmeklējuma regularitāte), semināros (līdzdalība diskusijās). Vērtējums: ± 5, pie gala atzīmes noapaļošanas.

* Šajos pārbaudes veidos atzīme nedrīkst būt zemāka par 4.
Noslēguma eksāmens – akumulējošs. Atzīmi veido 2 kontroldarbi par teorētiskajiem jautājumiem, referāts un tā prezentācija un aktivitāte nodarbībās. Kontroldarbu pārrakstīšana vērtējumu samazina!


Vidējā atzīme: [(1 kd. + 2. kd. + Referāts) : 3] ± 0.5 = Gala atzīme (vērtējums).

Obligātā literatūra

1. Black C. A. (1993). Soil fertility evaluation and control. Lewis Publishers. 746 p.
2. Fertilizer technology and soil fertility / Ed by Virginia Munn. New York: Larsen and Keller, 2018. 206 p.
3. Soil fertility: role of fertilizers for plant nutrition and growth / Ed. by: Eugene Perry. Forest Hills, NY : Callisto Reference, 2018. – 231 p.
4. Soil fertility and fertilizers : an introduction to nutrient management / John L. Havlin, et al. 8th ed. Upper Sadle River, New Jersey : Pearson, 2013. – 516 p.
5. Handbook of Soil Fertility / Ed by. Donald Cronin. Forest Hills, NY : Callisto Reference, 2018. – 220 p.
6. Tisdale S. L., Nelson W. L. (1993). Soil fertility and fertilizers (5th ed). MacMillan Publ. Company. 634 p.
7. Laegreid M., Bockman O.C., Kaarstad O. (1999). Agriculture and Fertilizers and Environment. Oslo: Norsk Hydro a. s. 294 p.
8. Marschner H. (1995). Mineral nutrition of higher plants. – 2nd ed. London, San Diego, New York, ......: Academic Press. 889 p.
9. Kārkliņš A. (2012). Zeme, augsne, mēslojums: Terminu skaidrojošā vārdnīca. Jelgava: LLU. 477 lpp.
10. Kārkliņš A., Līpenīte I. (2018). Aprēķinu metodes un normatīvi augsnes iekultivēšanai un mēslošanas līdzekļu lietošanai. Jelgava: LLU. 200 lpp.
11. Augu minerālā barošanās. No: Ieviņš Ģ. (2016). Augu fizioloģija. Funkcijas un mijiedarbība ar vidi. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds. 207. – 244. lpp. (608 lpp.).

12. Roy R.N., Finck A., Blair G.J., Tandon H.L.S. (2006). Plant Nutrition for Food Security: A guide for integrated nutrient management. Rome: FAO. 249 p. http://betuco.be/compost/Plant%20Nutrition%20-%20guide%20for%20integrated%20nutrient%20management%20FAO.pdf

Papildliteratūra

1. Harold F. Reetz, Jr (2016). Fertilizers and their Efficient Use. IFA, Paris. 110 p. https://www.fertilizer.org//images/Library_Downloads/2016_ifa_reetz.pdf
2. Understanding nitrogen and its use in agriculture (s.a.). Brussels: European Fertilizer Manufacturers Association. 66 p. https://www.magia-metachemica.net/uploads/1/0/6/2/10624795/nitrogen_in_agriculture.pdf
3. Understanding phosphorus and its use in agriculture (s.a.). Brussels: European Fertilizer Manufacturers Association. 38 p. http://www.fertilizerseurope.com/fileadmin/user_upload/publications/agriculture_publications/EFMA_Phosphorus_booklet__2_.pdf
4. Understanding potassium and its use in agriculture (s.a.). Ed. by A.E. Johnston. Brussels: European Fertilizer Manufacturers Association. 42 p. https://www.pda.org.uk/wp/wp-content/uploads/2015/08/EFMA_Potassium_booklet_2003.pdf
5. Минеев В.Г. (2006). Агрохимия. Москва: Наука: Изд-во Московского университета. 718 с.

6. Агрохимия (2002). Под. ред. Б.А. Ягодина. Москва: Колос. 583 с.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Mēslošanas līdzekļu kolekcijas.
2. Tematiskās planšetes.
3. Informācija katedras vitrīnās.
4. Materiāli E-studiju vietnē.

5. Zinātniskās publikācijas, INTERNET resursi.

Piezīmes

Obligātais studiju kurss (A daļa) augstākās akadēmiskās izglītības maģistra studiju programmā „Lauksaimniecība” specializācijas virzieniem laukkopība un dārzkopība.