Kursa kods LauZ5107

Kredītpunkti 2

Tehnoloģiju projektēšana

Zinātnes nozareLauksaimniecības zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums28.11.2011

Atbildīgā struktūrvienībaLauksaimniecības tehnikas institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Jānis Palabinskis

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

LauZ5114, Lauksaimniecības mašīnu teorija I

Kursa anotācija

Kursa mērķis ir apgūt lauku darbu veikšanas agrotehniskos noteikumus, plānojamo ražu; tehnikas darbu raksturojošos rādītājus; tehnikas izmantošanas izmaksu aprēķina metodes; mašīnagregātu komplektēšanu, to darba rezultātu aprēķinus un datorprogrammas tehnoloģiju aprēķiniem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas augkopības produkcijas ražošanas tehnoloģiju tehniski – ekonomiskajos rādītājos: agregātu ražīgums, degvielas un darba patēriņš, izmaksas, izskaidrot augkopības produkcijas audzēšanas tehnoloģiskos procesus. Mājas darbs.
Prasmes izstrādāt tehnoloģiskās kartes labības, kartupeļu, eļļas augu un zāles lopbarības ražošanai, pamatot sastādītās tehnoloģiskās kartes. 2 praktiskie darbi, atskaite un darba aizstāvēšana. Kontroldarbs.

Kompetences izvērtēt tehnoloģiskās kartes, to aprēķinus, projektēšanas gaitu, optimālu tehnoloģiju izvēles kritērijus, tehnisku līdzekļu salīdzinoša vērtējuma iespējas, analizēt labības, kartupeļu, linu, lopbarības, rapša ražošanas tehnoloģiju variantus dažāda lieluma saimniecībām. 2 praktiskie darbi, atskaite un darba aizstāvēšana. Kontroldarbs.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Jēdziens par tehnoloģiju - 2h.
2. Tehnoloģiskā karte kā tehnoloģiju projektēšanas sastāvdaļa - 2h.
3. Mašīnagregātu komplektēšana - 2h.
4. Datorprogrammas tehnoloģiju aprēķiniem - 2h.
5. Tehnoloģiju modernizācija nosakot efektivitāti - 2h.
6. Ekspresmetode tehnikas amortizācijas izmaksu salīdzināšanai - 2h.
7. Optimālas sējplatības izvēles metode - 2h. Kontroldarbs: Tehnoloģiju projektēšanas nozīme laukkopībā.
8. Svarīgāko laukkopības kultūru ražošanas tehnoloģiju projektēšanas aprēķini: labība, kartupeļi, cukurbietes - 2h.
9. Svarīgāko laukkopības kultūru ražošanas tehnoloģiju projektēšanas aprēķini: labība, kartupeļi, cukurbietes - 2h.
10. Svarīgāko laukkopības kultūru ražošanas tehnoloģiju projektēšanas aprēķini: labība, kartupeļi, cukurbietes – 2h.
11. Svarīgāko laukkopības kultūru ražošanas tehnoloģiju projektēšanas aprēķini: linšķiedra, lopbarības kultūras - 2h.
12. Svarīgāko laukkopības kultūru ražošanas tehnoloģiju projektēšanas aprēķini: linšķiedra, lopbarības kultūras - 2h.
13. Izstrādāt augkopības produkcijas ražošanas tehnoloģiskās kartes dažādiem saimniekošanas intensitātes variantiem - 2h.
14. Izstrādāt augkopības produkcijas ražošanas tehnoloģiskās kartes dažādiem saimniekošanas intensitātes variantiem - 2h.
15. Izstrādāt augkopības produkcijas ražošanas tehnoloģiskās kartes dažādiem saimniekošanas intensitātes variantiem - 2h.

16. Izstrādāt augkopības produkcijas ražošanas tehnoloģiskās kartes dažādiem saimniekošanas intensitātes variantiem - 2h. Kontroldarbs: Tehnoloģiskās kartes izstrādes parametri.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaiti ar atzīmi var saņemt, ja ir sekmīgi nostrādāti visi praktiskie darbi, uzrakstīti kontroldarbi un izstrādāts mājas darbs.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Gatavošanās ieskaitei, izmantojot studiju programmā norādīto literatūru un konsultējoties pie studiju kursa mācībspēka.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa ieskaites vērtējums ir atkarīgs no ieskaites uzdevuma un studiju kursa kontroldarbu kumulatīvā vērtējuma.
Students sekmīgu atzīmi par kontroldarba un ieskaites testu var iegūt, ja vismaz 50% kontroldarba jautājumu atbildēti pareizi.

Ieskaites atzīmi aprēķina kā vidējo aritmētisko no kārtoto kontroldarbu vidējiem rezultātiem

Obligātā literatūra

1. Field H. L. Introduction to Agricultural Engineering Technology. A Problem Solving Approach. New York: Springer, 2007. 389 p.
2. Lapiņš D., Kažotnieks J. Laukkopība. Mācību līdzeklis. Ozolnieki: LLKC, 2002. 247 lpp.

3. Vilde A., Ruciņš Ā, Viesturs D.. Globālās pozicionēšanas tehnoloģijas lauksaimniecībā. Jelgava: LLU, 2008. 48 lpp.

Papildliteratūra

1. Laukkopības darbu tehnoloģiju izstrāde: Aprēķinu metodiskie norādījumi. LLU: sast. J.Lācars, J.Tupiņš. Jelgava: LLU, 1994. 57 lpp.
2. Kopiks N., Viesturs D., Balode R. Laukkopības kultūru ražošanas tehnoloģiju analīzes metode. LLU Raksti, Nr.16 (293), 1998. B - tehniskās zinātnes, 129. - 135. lpp.

3. Сельскохозяйственная техника и технологии. И.А.Спицин, А.Н.Орлов, В.В.Ляшенко. Москва: Колос, 2006. 647 с.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Žurnāls Saimnieks LV. Pieejams: http://www.saimnieks.lv

2. Žurnāls Agro Tops. Pieejams:https://www.la.lv/agrotops

Piezīmes

Obligātais kurss maģistra studiju programmas “Lauksaimniecības inženierzinātne” apakšprogrammai “Lauksaimniecības tehnoloģijas un tehnika"