Kursa kods LauZ5060

Kredītpunkti 3

Noliktavu saimniecība

Zinātnes nozareVides inženierija un enerģētika

Zinātnes apakšnozareLauksaimniecības inženierzinātne

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits12

Semināru un praktisko darbu stundu skaits12

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits57

Kursa apstiprinājuma datums07.02.2017

Atbildīgā struktūrvienībaInženiertehnikas un enerģētikas institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Aivars Birkavs

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir dot teorētisko atziņu un praktisko iemaņu kopumu lauksaimniecības un citu nozaru kravu noliktavu izveidē, īpašu uzmanību pievēršot glabājamo materiālu optimālā apjoma noteikšanai. Iegūt zināšanas par noliktavu veidiem, to laukumu, izmantojamo celšanas - transportēšanas mašīnu un citu tehnoloģisko iekārtu aprēķiniem un izvēli.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par lauksaimniecībā izmantojamo kravu un materiālu klasifikāciju, uzglabāšanas veidus, kā arī darba organizāciju noliktavās un noliktavu projektēšanas ekonomisko pamatojumu, prasmes noliktavu tehnoloģisko procesu vadībā un darba organizācijā, kompetences – iegūtās zināšanas un prasmes dod iespēju saprast noliktavu darba organizāciju, dažādu materiālu uzglabāšanas īpatnības un noliktavu atrašanās vietu pamatojumu.
Kontroldarbs – Noliktavas darba organizācija.
Spēj organizēt darbu noliktavā – praktiskie darbi.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Materiālu saimniecība un krājumi.(1 h lekc.)
2 Noliktavu veidi un kravu un materiālu klasifikācija. (1 h lekc.)
3 Optimālo krājumu daudzuma noteikšana un iepirkšanas plānošana.(1 h lekc., 2 h prakt.d.)
4 Noliktavu riski un noliktavas vietas un platības noteikšana.(1 h lekc., 3 h prakt.d.)
5 Noliktavu celšanas – transportēšanas mašīnas.(1 h lekc.)
6 Noliktavas vietas un platības noteikšana. (1 h lekc., 3 h prakt.d.)
7 Noliktavas kravas vienība, kravu marķējums.(1 h lekc., 2 h prakt.d.)
8 Noliktavu veidi un to klasifikācija, muitas noliktavas.(1 h lekc.)
9 Noliktavu aprīkojums. (1 h lekc.)
10 Noliktavu vieta ražošanas uzņēmumā.(1 h lekc.)
11 Kravu paketēšana un saiņošana, paliktņi, konteineri un tilpnes.(1 h lekc., 2 h prakt.d.)
12 Stacionārie iekrāvēji, mobilie iekrāvēji, elektropiedziņas iekrāvēji, pielietošanas iespējas, uzbūve.(1 h lekc.)
13 Noliktavu tehniski ekonomiskie rādītāji un darba organizācijas analīzes pamati.(1 h lekc., 3 h prakt.d.)
14 Materiālu uzskaite un kontrole.(1 h lekc.)
15 Optimālā krājuma noteikšana.(1 h lekc., 1 h prakt.d.)
16 Darba aizsardzība un drošības noteikumi noliktavās.(1 h lekc.)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi.
Kontroldarbam jābūt uzrakstītam un praktiskiem darbiem ieskaitītiem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Praktisko darbu analīze.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa vērtējums ir atkarīgs no praktisko darbu un studiju kursa kontroldarba kumulatīvā vērtējuma.
Par kontroldarbu students sekmīgu atzīmi var iegūt, ja vismaz 50% testa jautājumu atbildēti pareizi.

Obligātā literatūra

1. Nynke Faber. Structuring Warehouse Management Exploring the Fit between Warehouse Characteristics and Warehouse Planning and Control Structure, and its Effect on Warehouse Performance [tiešsaiste]. 2015. 82 lpp. [Skatīts 07.02.2019.] Pieejams:
https://repub.eur.nl/pub/78603/Erim-Faber-LR.pdf
2. Krūzs K. Materiālu ekonomika: mācību līdzeklis. 3. izd. Rīga: Petrovskis un Ko, 2005. 163 lpp. 3. Hompel M.t., Schmidt T. Warehouse Management. Automation and Organisation of Warehouse and Order Picking Systems. Springer, 2007.

Papildliteratūra

1. Tompkins J.A., Smith J.D. The Warehouse Management Handbook. 2nd. edition. Tomkinss Press, 1998. 2. Mullsr M. Essentials of Inventory Management. AMACOM, 2011. 3. Bragg S.M. Inventory Best Practices. 2nd. edition. Wiley, 2011.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Saimnieks LV. Rīga: TEE BIO, 2004- ISSN 1691-1598. 2. AgroTops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-516.

Piezīmes

Izvēles kurss: ESAF maģistrantūras akadēmiskās studiju programmas “Ekonomika” specializācijas virzienam ”Bizness un loģistika” 3. semestrī; TF Lauksaimniecības inženierzinātnes maģistra studiju programmas apakšprogrammu “Spēkrati un serviss” un “Augkopības tehnika” studentiem”.