Kursa kods LauZ5034

Kredītpunkti 6

Barības vērtēšanas sistēmas

Zinātnes nozareLauksaimniecības zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā162

Lekciju stundu skaits32

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits98

Kursa apstiprinājuma datums09.04.2019

Atbildīgā struktūrvienībaDzīvnieku zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Lilija Degola

Dr. agr.

Priekšzināšanas

LauZ5143, Lopkopības bioloģiskie pamati

LauZ5163, Dzīvnieku ēdināšanas bioķīmiskie un fizioloģiskie aspekti

Kursa anotācija

Barības enerģijas un barības vielu (proteīna, ogļhidrātu, lipīdu, to funkciju u.c.) vērtēšanas sistēmas kā barības līdzekļu kompleksās barotājvērtības noteikšanas sastāvdaļas. Barības vielu sagremojamība kā barības līdzekļu vērtības kritērijs. Faktori, kas ietekmē barības vielu sagremojamību. Barības sagremojamības noteikšanas metodes "in vivo" un "in vitro".

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studenti iegūs zināšanas par barības enerģijas un barības vielu vērtēšanas sistēmām. Ieskaitīti semināri. Apgūs prasmi novērtēt barības līdzekļus pēc dažādiem kritērijiem un lauksaimniecības dzīvnieku ēdināšanā, izvēlēties labāko un piemērotāko vērtēšanas sistēmu. Sekmīgi nostrādāti praktiskie darbi. Studenti būs kompetenti izskaidrot un pamatot barības līdzekļu dažādās vērtēšanas sistēmas. Sekmīgi nokārtots eksāmens.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Barības līdzekļu kompleksā vērtēšanas sistēma, tās attīstības vēsture.Lekcijas 2h
2. ES un ASV lietotās barības līdzekļu kompleksās vērtēšanas sistēmas. Lekcijas 2h
3. Barības vielu sagremojamība kā barības līdzekļu kompleksās vērtēšanas sistēmas sastāvdaļa.Lekcijas 2h. Praktiskie darbi 4h.
4. Barības līdzekļu sagremojamības noteikšana.Lekcijas 2h. Praktiskie darbi 4h.
5. Barības līdzekļu un barības devu sagremojamības ietekmējošie faktori. Lekcijas 4h.
1. Seminārs. Barības līdzekļu vērtēšanas sistēmu attīstības vēsture un sagremojamība. Seminārs 2h.
6. Bruto, sagremojamā, maiņas un neto enerģija, kā barības līdzekļu kompleksās barotājvērtības raksturotāji. Lekcijas 2h.Praktiskie darbi 2h.
7. Enerģijas noteikšanas metodes un saturs barības līdzekļos dažādu sugu dzīvniekiem. Lekcijas 2h.
2. seminārs. Barības līdzekļu vērtēšana pēc enerģijas veidiem. Enerģijas nepieciešamība dzīvniekiem.Seminārs 2h.
8. Proteīna pilnvērtības un tā izmantojamības vērtēšanas sistēmas, to pielietošana.Lekcijas 2h. Praktiskie darbi 2h.
9. Proteīna noārdāmība atgremotāju priekškuņģos, ietekmējošie faktori.Lekcijas 2h, praktiskie darbi 2h.
3. seminārs. Proteīna vērtēšana barības līdzekļos dažādu sugu dzīvniekiem.Seminārs 2h.
10. Ogļhidrātu dažādu formu vērtēšanas sistēmas un to nozīme atgremotāju un vienkameru kuņģa dzīvniekiem. Lekcijas 2h.Praktiskie darbi 2h.
11. Ogļhidrātu klasifikācija pēc proksimālo un Van Soest`a analīžu kritērijiem. Lekcijas2h, praktiskie darbi 2h.
12. Van Soest`a analīžu metodes kokšķiedras noteikšanā, neitrāli skalotā kokšķiedra un skābi skalotā kokšķiedra. Lekcijas 2h, praktiskie darbi 2h.
13. Kokšķiedras izmantošana un tās ietekmējošie faktori. Lekcijas 2h, praktiskie darbi 2h.
14. Lipīdu nozīme un vērtējums dzīvnieku ēdināšanā.Lekcijas 2h, praktiskie darbi 2h.
4. seminārs. Ogļhidrātu un lipīdu vērtēšana un nozīme dzīvnieku ēdināšanā. Seminārs 2h.
15. Bioloģiski aktīvo vielu ( minerālvielu, vitamīnu un citu) pielietošanas novērtējums un lietderīgums dzīvnieku ēdināšanā. Lekcijas 2h.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sekmīgi nostrādāti praktiskie darbi, ieskaitīti semināri, sekmīgi nokārtots eksāmens..

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Students patstāvīgi studē zinātnisko un populārzinātnisko literatūru, lai sagatavotos individuālām prezentācijām semināros.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Students sekmīgu atzīmi par eksāmenu var iegūt, ja vismaz 50% jautājumu ir atbildēti pareizi. Nostrādāti un ieskaitīti praktiskie darbi. Sagatavotas mutiskas prezentācijas par semināru tēmām, un tās prezentētas. Bez semināru un praktisko darbu izpildes, nevar kārtot rakstisko eksāmenu.

Obligātā literatūra

1. Osītis U. Barības līdzekļu enerģētiskās un proteīna vērtēšanas sistēmas dažādās Eiropas valstīs. Jelgava: LLU, 1996. 95.lpp.
2. Osītis U. Dzīvnieku ēdināšana kompleksā skatījumā. Jelgava: Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs, 2005. 320.lpp.
3. Osītis U. Barības līdzekļu novērtēšana atgremotāju ēdināšanā. Jelgava: Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs, 1998. 102.lpp.

Papildliteratūra

1. Latvietis J. Lopbarība. SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs. Ozolnieki, ISBN 978-9984-48-096-1, 2013. 308. Lpp.
2. Degola. L., Trūpa A., Aplociņa E. Lopbarības ķīmiskās analīzes un sagremojamība. SIA Drukātava, ISBN 978-9984-48-219-4, 2016. 52. lpp
3. World Review of Animal Production. World Association for Animal Production ISSN: 0043-8979.
4. Livestock Production Science Published/Hosted by Elsevier Science. ISSN: 0301-6226. 3. Pig International Published by Watt Publishing Company. ISSN: 0191-8834.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Populārzinātnisks žurnāls “Saimnieks”. Rīga : TEE BIO, 2004- ISSN 1691-1598.
2. Populārzinātnisks žurnāls “Agrotops” AgroTops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5164.
3. Agronomy research, žurnāls, [tiešsaiste] [skatīts 10.02.2019.]. Pieejams http://agronomy.emu.ee/
4. Science Direct database. [Online] [viewed 14.02.2019.]. https://www.sciencedirect.com
5. Journal of Animal Science. Published/ American Society of Animal Science. ISSN (printed): 0021-8812. ISSN (electronic): 1525-3163
6. Zinātniski praktiskās konferences "Līdzsvarota lauksaimniecība" raksti. [tiešsaiste] [skatīts 14.02.2019.]. http://llufb.llu.lv

Piezīmes

Lauksaimniecības fakultātes Maģistra studiju programmas "Lauksaimniecība" izvēles kurss lopkopības specializācijas studiju programmas maģistrantiem