Kursa kods LauZ5032

Kredītpunkti 6

Barības vielu apgāde

Zinātnes nozareLauksaimniecības zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā162

Lekciju stundu skaits32

Laboratorijas darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits98

Kursa apstiprinājuma datums09.04.2019

Atbildīgā struktūrvienībaDzīvnieku zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author doc.

Aiga Nolberga-Trūpa

Dr. agr.

Kursa anotācija

Studiju kursā ietverts barības vielu raksturojums un nozīme dzīvnieku vielu maiņā un produkcijas ražošanā. Tiek apgūta proteīna un tā formu, ogļhidrātu un to veidu un frakciju, lipīdu un taukskābju grupu, minerālvielu, t.sk. makroelementu un mikroelementu, vitamīnu vajadzība (normas) un apgādes ceļi dažādu sugu, vecuma grupu un produktivitātes virziena dzīvniekiem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Maģistranti iegūst padziļinātas zināšanas par barības vielām un to nozīmi dzīvnieku vielu maiņā un produkcijas ražošanā. Tiek apgūta proteīna un tā formu, ogļhidrātu un to veidu un frakciju, lipīdu un taukskābju grupu, minerālvielu, t.sk. makro- un mikroelementu, vitamīnu vajadzība (normas) un apgādes ceļi dažādu sugu, vecuma grupu un produktivitātes virziena dzīvniekiem. Sekmīgi izstrādāti un aizstāvēti praktiskie darbi.
Maģistranti iegūst prasmes orientēties galveno barības vielu normēšanas principos dažādu sugu un grupu dzīvniekiem, un izvēlēties piemērotākos barības līdzekļus, piedevas un preparātus ēdināšanas normās paredzēto prasību apmierināšanai. Iegūtās prasmes pielietot jaunākajās informācijas tehnoloģijās un orientēties informācijā, publiski uzstāties, diskutēt un argumentēt savu viedokli, patstāvīgi sagatavot prezentāciju un profesionāli to aizstāvēt. Sekmīgi aizstāvēts referāts.
Maģistranti ir kompetenti iegūtās prasmes un iemaņas izmantot profesionālās pilnveidošanās procesā un zinātniskās literatūras analizēšanā, kā arī veikt patstāvīgus zinātniskos pētījumus dzīvnieku ēdināšanā. Sekmīgi nokārtots studiju kursa eksāmens.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Barības vielu iedalījums un nozīme dzīvnieku uzturā. Lekcija 2h, praktiskie darbi 2h.
2. Barības vielu nozīme dzīvnieku vielu maiņā un produkcijas veidošanā.Lekcija 2h, praktiskie darbi 2h.
3. Barības sausna kā kritērijs dzīvnieku un putnu ēdināšanas normēšanā.Lekcija 2h, praktiskie darbi 2h.
4. Kopproteīns, tā nozīme dzīvnieku vielu maiņā un produkcijas veidošanā. Lekcija 2h, praktiskie darbi 2h.
5. Proteīnu iedalījums un raksturojums pēc aminoskābju satura un bioloģiskās pilnvērtības. Lekcija 2h, praktiskie darbi 2h.
6. Proteīna normēšanas principi. Lekcija 2h, praktiskie darbi 2h.
7. Ogļhidrāti, to dažādas formas un nozīme dzīvnieku ēdināšanā. Lekcija 2h, praktiskie darbi 2h.
8. Ogļhidrātu frakciju NDF un ADF nozīme dzīvnieku ēdināšanā. Lekcija 2h, praktiskie darbi 2h.
9. Koptauki, to nozīme dzīvnieku ēdināšanā. Lekcija 2h, praktiskie darbi 2h.Lekcija 2h, praktiskie darbi 2h.
10. Koptauku izēdināšanas normas dažādu sugu un grupu dzīvniekiem. Lekcija 2h, praktiskie darbi 2h.
11. Minerālvielas, to normēšana un apgāde dzīvnieku ēdināšanā. Lekcija 2h, praktiskie darbi 2h.
12. Minerālelementu normēšanas principi dzīvnieku ēdināšanā. Lekcija 2h, praktiskie darbi 2h.
13. Dzīvnieku apgādes ar minerālpiedevām organizācija. Lekcija 2h, praktiskie darbi 2h.
14. Vitamīni, to nozīme un apgāde dzīvnieku ēdināšanā. Lekcija 2h, praktiskie darbi 2h.
15. Avitaminozes, hipovitaminozes, hipervitaminozes. Lekcija 2h, praktiskie darbi 2h.
16. Dzīvnieku apgādes ar vitamīniem organizācija. Lekcija 2h, praktiskie darbi 2h.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Lai maģistranti studiju kursā varētu kārtot gala pārbaudījumu - eksāmenu (rakstiski), maģistrantiem jāizpilda studiju kursa noteiktais darba apjoms, praktisko darbu izstrāde un aizstāvēšana, referāta prezentēšana un publiska aizstāvēšana atbilstoši studiju kursa specifikai, saņemot pozitīvu vērtējumu.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgais darbs studiju kursa iekļautajos jautājumos.
Literatūras studijas, referāta un prezentācijas gatavošana par atsevišķu izvēlēto tēmu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Sekmīgs vērtējums referātā un eksāmenā. Referāts veido 40% no kopējā vērtējuma un eksāmens 60% no kopējā vērtējuma.

Obligātā literatūra

1. Osītis U. Dzīvnieku ēdināšana. LLU. Jelgava. 2005. 312 lpp. 2. Osītis U. Dzīvnieku ēdināšana kompleksā skatījumā. Ozolnieki. 2004. 364 lpp. 3. Osītis U. Govju ēdināšana. Ozolnieki. LLKC. 2002. 46 lpp. 4. Osītis U., Strikauska S., Grundmane A. Lopbarības analīžu rezultātu analīžu rezultātu apkopojums. Jelgava, 2000. 61. lpp. 5. Latvietis J. Lopbarība. SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs. Ozolnieki. 2013. 308 lpp. 6. Osītis U. Barības līdzekļu novērtēšana atgremotāju ēdināšanā. Jelgava, LLU, 1998. 98 lpp. 7. McDonald P., Edwards R.A., et al. Elektroniski pieejams: http://gohardanehco.com/wp-content/uploads/2014/02/Animal-Nutrition.pdf

Papildliteratūra

1. Degola L., Trūpa A., Aplociņa E. Lopbarības ķīmiskās analīzes un sagremojamība. Elektroniski pieejams: http://www.vbf.llu.lv/sites/vbf/files/files/lapas/Lopbarības%20ķīmiskās....pdf
2. Lopbarības analīžu rezultātu apkopojums. Elektroniski pieejams: http://www.laukutikls lv/sites/laukutikls.lv/files/upload/piena_rokasgramata/54_lopbariba_internetam.pdf
3. Minerālvielas liellopiem. Elektroniski pieejams:http://laukutikls. lv/sites/laukutikls.lv/files/informativie_materiali/minerali_2016_internetam_new_pdf
4. Dryden G. Animal Nutrition Science. CABI; First edition. 2008, 302.p ISBN- 10: 9781845934125.

Periodika un citi informācijas avoti

Maģistra studiju programma Lauksaimniecība, apakšvirziens Lopkopība, brīvās izvēles studiju kurss (B daļa).

Piezīmes

LF akadēmiskās un profesionālās izglītības maģistra studiju programmas Lopkopības apakšvirziena studijās.