Kursa kods LauZ5031

Kredītpunkti 3

Zāles lopbarības ražošana

Zinātnes nozareLauksaimniecības zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits8

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Laboratorijas darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits57

Kursa apstiprinājuma datums28.11.2011

Atbildīgā struktūrvienībaInženiertehnikas un enerģētikas institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Jānis Palabinskis

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Kursa mērķis ir apgūt: zāles lopbarības veidus, to kvalitāti raksturojošos parametrus; dažādu lopbarības veidu salīdzinošos vērtējumus; tehniku zāles pļaušanai un ārdīšanai; tehniku zāles savākšanai un sagatavošanai – preses, smalcinātāji, savācējpiekabes; lopbarības glabāšanas un sagatavošanas tehnoloģiju izvēli, tās ekonomisko pamatojumu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par zāles lopbarības veidiem, to kvalitāti raksturojošajiem parametriem, dažādu lopbarības veidu salīdzinošo vērtējumu, lopbarības izmantošanas nozīmi tautsaimniecībā, audzēšanas tehnoloģijās un pielietojamā tehnikā. Mājas darbs.
Prasmes izstrādāt tehnoloģiskās kartes dažādas zāles lopbarības ražošanai, pamatot sastādīto tehnoloģisko karti. 2 praktiskie darbi, atskaite un darba aizstāvēšana. Kontroldarbs.
Kompetences izvērtēt zāles lopbarības ražošanas sastādīto tehnoloģisko karti, patstāvīgi izvēlēties atbilstošas tehnoloģijas un tehniku to īstenošanai, kā arī vadīt darbus ar atbilstošo tehniku un izvērtēt izvēlētās tehnikas priekšrocības un trūkumus. 2 praktiskie darbi, atskaite un darba aizstāvēšana. Kontroldarbs.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Lopbarības zālaugu veidi, to salīdzinošs vērtējums - 3h.
2. Siena (irdena, presēta un smalcināta) sagatavošana - 3h.
3. Siena glabāšanas nosacījumi un glabātavas – 3h.
4. Lopbarības konservēšanas teorētiskie pamati - 3h.
5. Skābbarības un skābsiena gatavošanas tehnoloģijas - 3h.
6. Skābbarības un skābsiena gatavošanas tehnoloģijas - 3h.
7. Ķīmiski konservētās zāles lopbarības gatavošanas tehnoloģijas - 3h.
8. Vītskābbarības gatavošana hermetizētos rituļos - 3h.
9. Zāles lopbarības sausnas (mitruma) satura un kvalitātes noteikšanas metodes - 3h.
10. Dažādu veidu lopbarības ražošanas ekonomika - 3h. Kontroldarbs: Lopbarības sagatavošanas veidi un novērtējums.
11. Zāles pļaujmašīnu konstrukciju izpēte un salīdzinošs vērtējums - 3h.
12. Grābekļu un vālotāju konstrukciju izpēte un salīdzinošs vērtējums - 3h.
13. Rituļprešu un ietinēju konstrukciju izpēte un salīdzinošs vērtējums - 3h.
14. Savācējpiekabju konstrukciju izpēte un salīdzinošs vērtējums - 3h.
15. Lopbarības smalcinātāju konstrukciju izpēte un salīdzinošs vērtējums - 3h.
16. Konservanta dozatora padeves normas noteikšana un regulēšana - 3h. Kontroldarbs: Lopbarības sagatavošanas mašīnu veidi un izvērtējums.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaiti ar atzīmi var saņemt, ja ir sekmīgi nostrādāti visi praktiskie darbi, uzrakstīti kontroldarbi un izstrādāts mājas darbs.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Gatavošanās kontroldarbiem, izmantojot studiju programmā norādīto literatūru un konsultējoties pie studiju kursa mācībspēka.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa ieskaites vērtējums ir atkarīgs no ieskaites uzdevuma un studiju kursa kontroldarbu kumulatīvā vērtējuma.
Students sekmīgu atzīmi par kontroldarba un ieskaites testu var iegūt, ja vismaz 50% kontroldarba jautājumu atbildēti pareizi.

Ieskaites atzīmi aprēķina kā vidējo aritmētisko no kārtoto kontroldarbu vidējiem rezultātiem.

Obligātā literatūra

1. Pankovs J., Ivanovs S., Viesturs D. Zāles lopbarības sagatavošanas tehnoloģijas un mašīnas. Ulbroka: LLU UZC, 2004. 125 lpp.
2. Ienesīga tālumnieka saimniecība. Rīga: Avots, 1999. 67.-112. lpp.
3. Lapiņš A., Kažotnieks I., Stašāns A.. Skābbarības ražošana. LLKC, Ozolnieki: 1997. 36 lpp.

4. Auziņš V., Kreituzis E. Rituļskābbarības gatavošana un izmantošana. žurn. Latvijas Lopkopis un Piensaimnieks, Nr.7, 1998.

Papildliteratūra

1. E-studiju materiāli: www.llu.lv, e-studijas, TF, Lauksaimniecības tehnika
2. Kravale D. Kāda barība jāsagatavo? Latvijas Lauksaimnieks, Nr.1, 1997.

3. Kemira. AIV Lopbarības sagatavošana plēves seguma stirpā. 1996. 13 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Žurnāls Saimnieks LV. Pieejams: http://www.saimnieks.lv

2. Žurnāls Agro Tops. Pieejams:https://www.la.lv/agrotops
3. Profi Latvija. Žurnāls par profesionālu lauksaimniecības tehniku. Izdevējs SIA Baltic publishing group. ISSN 2256-0130. Pieejams: www.profilatvija.lv

Piezīmes

Obligātais kurss maģistra studiju programmas “Lauksaimniecības inženierzinātne” apakšprogrammai “Lauksaimniecības tehnoloģijas un tehnika"