Kursa kods LauZ5018

Kredītpunkti 2

Augkopības produkcijas kondicionēšana

Zinātnes nozareVides inženierija un enerģētika

Zinātnes apakšnozareLauksaimniecības inženierzinātne

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits8

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums28.11.2011

Atbildīgā struktūrvienībaLauksaimniecības tehnikas institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Jānis Palabinskis

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Kursa mērķis ir apgūt lauksaimniecības produkcijas kondicionēšanas pamatprincipus, tehnoloģijas un pielietojamo tehniku: materiālu birstamība, tilpuma masa, berzes koeficients, mitrums, higroskopiskums; glabāšanas režīmi, noliktavu konstrukcijas, glabāšanas režīmu nodrošināšanas tehniskie risinājumi; produktu kondicionēšanas paņēmieni: kaltēšana, aktīvā vēdināšana, hermetizēšana, glabāšana bezskābekļa atmosfērā, ogļskābās gāzes, slāpekļa vidē; kondicionēšanas tehnika, enerģētika; transportieri un to izvēles kritēriji.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par augkopības kondicionēšanas pamatieprincipiem, kondicionējamo materiālu īpašībām un pielietojamajām iekārtām. Mājas darbs.
Prasmes novērtēt kondicionējamo materiālu īpašības un apstrādes īpatnības un pielietojamās tehnikas tehniskos risinājumus. 2 laboratorijas darbi, atskaite un darba aizstāvēšana. Kontroldarbs.

Kompetences veikt produkcijas kondicionēšanu un patstāvīgi pieņemt lēmumus par optimālu tās realizāciju. 2 laboratorijas darbi, atskaite un darba aizstāvēšana. Kontroldarbs.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Birstošu materiālu dalāmības pazīmes - 2h.
2. Transportieru izvēles pamatojums - 2h.
3. Produkta aktīvā vēdināšana - 2h.
4. Produktu kaltēšana - 2h.
5. Produktu ķīmiskā konservēšana - 2h.
6. Produktu glabāšana 2h.
7. Kontroldarbs: Augkopības produkcijas īpašības un vispārīgie kondicionēšanas nosacījumi – 2h.
8. Stiebraugu konservēšanas paņēmieni lopbarība - 2h.
9. Graudu masas kondicionēšanas paņēmieni - 2h.
10. Kartupeļu glabātuves, glabāšanas režīmi - 2h.
11. Kāpostu glabātuves, glabāšanas režīmi - 2h.
12. Burkānu glabātuves, glabāšanas režīmi - 2h.
13. Sīpolu novākšanas, glabāšanas režīmi - 2h.
14. Augļu glabātuves, glabāšanas režīmi 2h.
15. Produkcijas transportēšana – 2h.

16. Konkrēta augkopības produkcijas veida kondicionēšanas nosacījumi – 2h. Kontroldarbs

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaiti ar atzīmi var saņemt, ja ir sekmīgi nostrādāti visi laboratorijas darbi, uzrakstīti kontroldarbi un izstrādāts mājas darbs.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Gatavošanās kontroldarbiem, izmantojot studiju programmā norādīto literatūru un konsultējoties pie studiju kursa mācībspēka.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa ieskaites vērtējums ir atkarīgs no ieskaites uzdevuma un studiju kursa kontroldarbu kumulatīvā vērtējuma.
Students sekmīgu atzīmi par kontroldarba un ieskaites testu var iegūt, ja vismaz 50% kontroldarba jautājumu atbildēti pareizi.
Ieskaites atzīmi aprēķina kā vidējo aritmētisko no kārtoto kontroldarbu vidējiem rezultātiem

Obligātā literatūra

1. Вобликов Е.М. Зернохранилища и технологии элеваторной промышленности: Учебное пособие для вузов. Москва: Лань, 2005. 208 с.
2. Zāles lopbarības sagatavošanas tehnoloģijas un mašīnas / J.Pankovs, S.Ivanovs, D.Viesturs. Ulbroka: LLU Ulbrokas ZC, 2004. 125 lpp.

3. Ivanovs S., Lazovska V. Linu novākšanas un pirmapstrādei sagatavošanas tehnoloģijas un mašīnas. Ulbroka. 2007. 108 lpp.

Papildliteratūra

1. Donald B. Brooker, Fred W. Baakker - Arkema, Carl W. Hall. Drying and Storage of Grains and Oilseeds. New York, 1992. 450 p.

2. Shlomo Navarro, Ronald T. Noyes. The Mechanics and Physics of Modern Grain Aeration Management. Boca Raton: CRC Press, 2001. 320 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Žurnāls Saimnieks LV. Pieejams: http://www.saimnieks.lv

2. Žurnāls Agro Tops. Pieejams:https://www.la.lv/agrotops

Piezīmes

Obligātais kurss maģistra studiju programmas “Lauksaimniecības inženierzinātne” apakšprogrammai “Lauksaimniecības tehnoloģijas un tehnika"