Kursa kods LauZ4282

Kredītpunkti 3

Entomoloģija un fitopatoloģija (meža veselība) II

Zinātnes nozareLauksaimniecības zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums29.10.2019

Atbildīgā struktūrvienībaAugsnes un augu zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Jānis Gailis

Dr. agr.

Kursa anotācija

Studiju kursa ietvaros studējošie tiek iepazīstināti ar bezmugurkaulnieku anatomiju, sistemātiku, daudzveidību, bioloģiju, saimnieciski nozīmīgu sugu ekoloģiju un saimnieciskās nozīmes izpausmēm, kā arī par potenciāli kaitīgu sugu monitoringa metodēm un ierobežošanas paņēmieniem un līdzekļiem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas pamatu līmenī par bezmugurkaulnieku daudzveidību, anatomiju, bioloģiju, ekoloģiju un saimniecisko nozīmi; par potenciāli kaitīgu sugu ierobežošanas paņēmieniem un līdzekļiem.
Prasmes atpazīt dažādus bezmugurkaulnieku taksonus un saimnieciski nozīmīgas bezmugurkaulnieku sugas.
Kompetences izvēlēties dažādu potenciāli kaitīgu sugu monitoringa metodes un ierobežošanas paņēmienus.
Zināšanas prasmes un kompetences tiek novērtētas divos kontroldarbos.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Ievads. Bezmugurkaulnieku sistemātika.
2. Nematodes (Nematoda) u.c. veltņtārpi. Gliemeži (Gastropoda). Helicerāti (Chelicerata): maurērces (Eriophyidae), tīklērces (Tetranychidae) u.c..
3. Kolembolas (Collembola). Taisnspārņi (Orthoptera): siseņi (Acrididae), zemesvēži (Gryllotalpidae) u.c.
4. Blaktis (Hemiptera): mīkstblaktis (Miridae), vairogblaktis (Pentatomidae), bruņublaktis (Scutelleridae), u.c. Tripši (Thysanoptera).
5. Augu sūcēji (Homoptera): laputis (Aphididae), bruņutis (Coccidae), māņbruņutis (Pseudococcidae), cikādes (Auchenorrhyncha), baltblusiņas (Aleurodidae), lapblusiņas (Psyllidae) u.c.
6. Vaboles (Coleoptera): skarabeji jeb plākšņtaustekleņi (Scarabaeidae), sprakšķi (Elateridae), spīduļi (Nitidulidae), lapgrauži (Chrysomelidae), smecernieki (Curculionidae), sīksmecernieki (Apionidae), tinējsmecernieki (Attelabidae), skrejvaboles (Carabidae), mārītes (Coccinellidae), īsspārņi (Staphylinidae) u.c.
7. Plēvspārņi (Hymenoptera): zāģlapsenes (Tenthredinidae), koklapsenes (Argidae), panglapsenes (Cynipidae), lapsenes (Vespidae), bites (Apoidea), skudras (Formicidae), jātnieciņi (Ichneumonidae) u.c.
8. Divspārņi (Diptera): garkājodi (Tipulidae), pangodiņi (Cecidomyiidae), trūdodiņi (Sciaridae), dzēlējodi (Culicidae), sēņodiņi (Mycetophilidae), alotājmušas (Agromyzidae), ziedmušas (Syrphidae), stiebrmušas (Chloropidae), augļmušas (Drosophilidae), laupītājmušas (Asilidae) u.c.
9. Tauriņi (Lepidoptera): balteņi (Pieridae), sfingi (Sphingidae), sprīžmeši (Geometridae), pūcītes (Noctuidae), sviļņi (Pyralidae), tinēji (Tortricidae), vērpēji (Lasiocampidae), tīklkodes (Yponomeutidae) u.c.
10. Bezmugurkaulnieku ekoloģija.
11. Bezmugurkaulnieku pētniecības un potenciāli kaitīgo sugu monitoringa metodes.
12. Potenciāli kaitīgo sugu ierobežošanas preventīvie paņēmieni.
13. Potenciāli kaitīgo sugu ierobežošanas korektīvie paņēmieni un līdzekļi.

14. Bezmugurkaulnieku taksonu noteikšana, izmantojot noteicējus.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Nokārtoti divi rakstiski kontroldarbi: bezmugurkaulnieku sistemātika, daudzveidība, anatomija un bioloģija (1) un bezmugurkaulnieku ekoloģija, pētniecības un monitoringa metodes, potenciāli kaitīgo sugu ierobežošanas paņēmieni un līdzekļi, mežsaimniecībā būtisku bezmugurkaulnieku taksonu identificēšana (2).

Katra kontroldarba vērtējumam ir jābūt vismaz četras balles. Studiju kursa gala pārbaudes darbs ir ieskaite ar atzīmi. Ieskaites atzīmi veido vidējā aritmētiskā abu kontroldarbu atzīme.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgas studijas, gatavojoties pārbaudes darbiem.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kontroldarbos studējošajiem jāsniedz atbildes uz divu tipu jautājumiem: testa veida jautājumiem, uz kuriem jāsniedz viena pareiza atbilde, izvēloties to no vairākiem piedāvātiem variantiem (1), un jautājumiem, uz kuriem atbilde tiek sniegta rakstiskā formā (2). Par katru pareizi atbildētu testa jautājumu studējošais iegūst vienu punktu, bet par pareizām atbildēm uz rakstiskajiem jautājumiem ir iespējams iegūt 1–5 punktus atkarībā no jautājuma komplicētības pakāpes. Ja rakstiskais jautājums atbildēts daļēji, tad studējošais par attiecīgā jautājuma atbildēšanu saņem samazinātu punktu skaitu. Katrā kontroldarbā studējošajam ir iespēja iegūt kopumā 50 punktus. Pārbaudes darbs ir nokārtots sekmīgi, ja studējošais nopelnījis vismaz 26 punktus.

Kontroldarba vērtējuma atzīme ir atkarīga no iegūtā punktu skaita:
49...50 punkti – 10 balles (izcili);
46...48 punkti – 9 balles (teicami);
42...45 punkti – 8 balles (ļoti labi);
38...41 punkti – 7 balles (labi);
34...37 punkti – 6 balles (gandrīz labi);
30...33 punkti – 5 balles (viduvēji);
26...29 punkti – 4 balles (gandrīz viduvēji);
20...25 punkti – 3 balles (vāji);
14...19 punkti – 2 balles (ļoti vāji);
<14 punkti – 1 balle (ļoti, ļoti vāji).

Obligātā literatūra

Engemann J.G., Hegner R.W. Invertebrate zoology. New York; London: Macmillan Publishing Co, 1981. 746 p.
Gillot C. Entomology. Dordrecht: Springer, 2005. 831 p.

Papildliteratūra

Insects as Natural Enemies: A Practical Perspective. M.A. Jervis (ed.). Dordrecht: Springer, 2007. 748 p.

Periodika un citi informācijas avoti

Journal of Applied Ecology. [Online]. British Ecological Society. Online ISSN: 1365-2664. [Viewed 28.08.2019]. Available: https://besjournals.onlinelibrary.wiley.com/journal/13652664
Journal of Applied Entomology. [Online]. Blackwell Verlag GmbH. Online ISSN:1439-0418. [Viewed 28.08.2019]. Available: https://onlinelibrary.wiley.com/journal/14390418
Agricultural and Forest Entomology. [Online]. Royal Entomological Society. ISSN: 1461-9563. [Viewed 28.08.2019]. Available: https://onlinelibrary.wiley.com/journal/14619563

Piezīmes

Akadēmiskās bakalaura studiju programmas “Ilgtspējīga mežsaimniecība” studentiem