Kursa kods LauZ4281

Kredītpunkti 3

Entomoloģija un fitopatoloģija (meža veselība) I

Zinātnes nozareLauksaimniecības zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits24

Laboratorijas darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums29.10.2019

Atbildīgā struktūrvienībaAugsnes un augu zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author vad.pētn.

Biruta Bankina

Dr. biol.

Kursa anotācija

Studenti izprot jēdzienu “augu slimības”, iepazīstas ar slimību cēloņiem un to ierosinātājiem (sēnes, vīrusi, baktērijas un citi mikroorganismi). Izprot likumsakarības, kas nosaka slimību attīstību un postīgumu. Apgūst slimību ierobežošanas metodes.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Izprot slimību cēloņus, zina to klasifikācijas principus.
Zina nozīmīgāko mikroorganismu – augu slimību ierosinātāju (Fungi, Chromista, Protozoa, Virus, Monera) – sistemātikas pamatus un to bioloģiskās īpatnības, kā arī nozīmīgākās to izraisītās slimības – 1., 2., 3. kontroldarbs.
Izprot jēdzienu “rezistence”, orientējas epidemioloģijas pamatos. Zina slimību ierobežošanas metodes, ir apguvuši fungicīdu lietošanas pamatprincipus – 4. kontroldarbs.
Spēj integrēt zināšanas par slimību izpausmes formām, patogēnu attīstības cikliem, vides ietekmi un ierobežošanas iespējām – ieskaite ar atzīmi.

Kursa saturs(kalendārs)

Kursa plāns/saturs (ja nepieciešams, norāda apjomu stundās)
1. Jēdziens par augu slimībām un to ierosinātājiem. Slimību klasifikācija. Parazītisms un tā tipi.
2. Augu slimības, ko ierosina sēnes. Sēņu uzbūve un vairošanās. Sēņu sistemātika. Jēdziens par teleomorfu, anamorfu un holomorfu.
3. Ascomycota nodalījuma sēnes kā nozīmīgi augu patogēni. Ascomycota nodalījuma sēņu uzbūve un vairošanās.
4. Basidiomycota nodalījuma sēnes kā nozīmīgi augu patogēni. Basidiomycota nodalījuma sēņu uzbūve un vairošanās, to sistemātika. Agaricomycotina apakšnodalījuma sēņu nozīme dabā.
5. Chromista un Protozoa valsts. Mikroorganismu ierosinātās slimības, uzbūve, vairošanās un nozīme dabā. Peronosporales rinda un tās ierosinātās slimības.
6. Monera un Virus valsts. Mikroorganismu uzbūve, vairošanās un nozīme dabā. Nozīmīgākās slimības, ko ierosina šie mikroorganismi.
7. Jēdziens par rezistenci un toleranci.
8. Slimību identifikācija, uzskaite un epidemioloģijas pamati.

9. Slimību ierobežošanas metodes. Nozīmīgākās fungicīdu grupas.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi. Atzīme ir vidējā balle no četriem kontroldarbiem

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīga gatavošanās kontroldarbiem.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kontroldarbu bāzes atzīme ir 8 balles, kuras tiek piešķirtas, ja studējošais uz jautājumiem atbild tādā apjomā, kādā informācija ir sniegta lekciju laikā. Ja atbildes, salīdzinot ar lekcijās sniegto informāciju, ir nepilnīgākas, atzīme tiek samazināta. Augstāku novērtējumu (9 vai 10 balles) studējošais var iegūt, ja kontroldarbos demonstrē plašākas zināšanas, kuras iegūtas patstāvīgi studējot.

Obligātā literatūra

1. Bankina B., Bimšteine G., Kaņeps J. (2021) General Plant Pathology: exercises. Jelgava: Latvia University of Life Sciences and Technologies – 34 p. https://llufb.llu.lv/LLU-studiju-materiali/LF/General_plant_pathology_LLU_2021.pdf

Papildliteratūra

Fungal Plant Pathogens. Ed. by C.R. Lane, P.A. Beales, K.J.D. Hugges. CABI, 2012. 307 p.
Schumann G.L. Plant diseases: Their Biology and Social Impact. APPS PRESS, 2003. 397 p.

Piezīmes

MF Akadēmiskā bakalauru studiju programma “Ilgtspējīga mežsaimniecība”