Kursa kods LauZ4276

Kredītpunkti 6

Entomoloģija

Zinātnes nozareLauksaimniecības zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā162

Lekciju stundu skaits42

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Laboratorijas darbu stundu skaits14

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits98

Kursa apstiprinājuma datums18.03.2020

Atbildīgā struktūrvienībaAugsnes un augu zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Jānis Gailis

Dr. agr.

Kursa anotācija

Studiju kursa ietvaros studējošie tiek iepazīstināti ar bezmugurkaulnieku anatomiju, sistemātiku, daudzveidību, bioloģiju, saimnieciski nozīmīgu sugu ekoloģiju un saimnieciskās nozīmes izpausmēm, kā arī par potenciāli kaitīgu sugu monitoringa metodēm un ierobežošanas paņēmieniem un līdzekļiem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas pamatu līmenī par bezmugurkaulnieku daudzveidību, anatomiju, bioloģiju, ekoloģiju un saimniecisko nozīmi; par potenciāli kaitīgu sugu ierobežošanas paņēmieniem un līdzekļiem.
Prasmes atpazīt dažādus bezmugurkaulnieku taksonus un saimnieciski nozīmīgas bezmugurkaulnieku sugas.
Kompetences izvēlēties dažādu potenciāli kaitīgu sugu monitoringa metodes un ierobežošanas paņēmienus.

Zināšanas prasmes un kompetences tiek novērtētas divos kontroldarbos un seminārā.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Ievads. Bezmugurkaulnieku sistemātika. (4 stundas).
2. Nematodes (Nematoda) u.c. veltņtārpi. Gliemeži (Gastropoda). Helicerāti (Chelicerata): maurērces (Eriophyidae), tīklērces (Tetranychidae) u.c. (4 stundas).
3. Kolembolas (Collembola). Taisnspārņi (Orthoptera): siseņi (Acrididae), zemesvēži (Gryllotalpidae) u.c. (4 stundas).
4. Blaktis (Hemiptera): mīkstblaktis (Miridae), vairogblaktis (Pentatomidae), bruņublaktis (Scutelleridae), laputis (Aphididae), bruņutis (Coccidae), māņbruņutis (Pseudococcidae), cikādes (Auchenorrhyncha), baltblusiņas (Aleurodidae), lapblusiņas (Psyllidae) u.c. Tripši (Thysanoptera). (8 stundas).
5. Vaboles (Coleoptera): skarabeji jeb plākšņtaustekleņi (Scarabaeidae), sprakšķi (Elateridae), spīduļi (Nitidulidae), lapgrauži (Chrysomelidae), smecernieki (Curculionidae), sīksmecernieki (Apionidae), tinējsmecernieki (Attelabidae), skrejvaboles (Carabidae), mārītes (Coccinellidae), īsspārņi (Staphylinidae) u.c. (4 stundas).
6. Plēvspārņi (Hymenoptera): zāģlapsenes (Tenthredinidae), koklapsenes (Argidae), panglapsenes (Cynipidae), lapsenes (Vespidae), bites (Apoidea), skudras (Formicidae), jātnieciņi (Ichneumonidae) u.c. (4 stundas).
7. Divspārņi (Diptera): garkājodi (Tipulidae), pangodiņi (Cecidomyiidae), trūdodiņi (Sciaridae), dzēlējodi (Culicidae), sēņodiņi (Mycetophilidae), alotājmušas (Agromyzidae), ziedmušas (Syrphidae), stiebrmušas (Chloropidae), augļmušas (Drosophilidae), laupītājmušas (Asilidae) u.c. (4 stundas).
8. Tauriņi (Lepidoptera): balteņi (Pieridae), sfingi (Sphingidae), sprīžmeši (Geometridae), pūcītes (Noctuidae), sviļņi (Pyralidae), tinēji (Tortricidae), vērpēji (Lasiocampidae), tīklkodes (Yponomeutidae) u.c. (4 stundas).
9. Bezmugurkaulnieku ekoloģija (4 stundas).
10. Bezmugurkaulnieku pētniecības un potenciāli kaitīgo sugu monitoringa metodes. (4 stundas).
11. Potenciāli kaitīgo sugu ierobežošanas preventīvie paņēmieni. (4 stundas).
12. Potenciāli kaitīgo sugu ierobežošanas korektīvie paņēmieni un līdzekļi. (4 stundas).
13. Bezmugurkaulnieku taksonu noteikšana, izmantojot noteicējus. (4 stundas).

14. Seminārs. (8 stundas).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

1. Izpildīti laboratorijas darbi.
2. Nokārtoti divi rakstiski kontroldarbi: bezmugurkaulnieku sistemātika, daudzveidība, anatomija un bioloģija (1) un bezmugurkaulnieku ekoloģija, pētniecības un monitoringa metodes, potenciāli kaitīgo sugu ierobežošanas paņēmieni un līdzekļi (2).
3. Sagatavots un semināra gaitā prezentēts referāts par studējošā mītnes zemē ekonomiski būtiska kultūrauga potenciāli kaitīgajām bezmugurkaulnieku sugām.

Katra kontroldarba un referāta vērtējumam ir jābūt vismaz četras balles. Studiju kursa gala pārbaudes darbs ir eksāmens. Eksāmena atzīmi veido vidējā aritmētiskā abu kontroldarbu un referāta atzīme.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studējošajiem patstāvīgi jāsagatavo un semināru gaitā jāprezentē referāts par studējošā mītnes valstī ekonomiski nozīmīga kultūrauga potenciāli kaitīgām bezmugurkaulnieku sugām. Katra referāta temats un vēlamais saturs semestra sākumā individuāli tiek saskaņots ar studiju kursa docētāju.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

1. Laboratorijas darbu izpildes vērtējums – izpildīts/nav izpildīts.
2. Kontroldarbos studējošajiem jāsniedz atbildes uz divu tipu jautājumiem: testa veida jautājumiem, uz kuriem jāsniedz viena pareiza atbilde, izvēloties to no vairākiem piedāvātiem variantiem (1), un jautājumiem, uz kuriem atbilde tiek sniegta rakstiskā formā (2). Par katru pareizi atbildētu testa jautājumu studējošais iegūst vienu punktu, bet par pareizām atbildēm uz rakstiskajiem jautājumiem ir iespējams iegūt 1–5 punktus atkarībā no jautājuma komplicētības pakāpes. Ja rakstiskais jautājums atbildēts daļēji, tad studējošais par attiecīgā jautājuma atbildēšanu saņem samazinātu punktu skaitu. Katrā kontroldarbā studējošajam ir iespēja iegūt kopumā 50 punktus. Pārbaudes darbs ir nokārtots sekmīgi, ja studējošais nopelnījis vismaz 26 punktus.

Kontroldarba vērtējuma atzīme ir atkarīga no iegūtā punktu skaita:
49...50 punkti – 10 balles (izcili);
46...48 punkti – 9 balles (teicami);
42...45 punkti – 8 balles (ļoti labi);
38...41 punkti – 7 balles (labi);
34...37 punkti – 6 balles (gandrīz labi);
30...33 punkti – 5 balles (viduvēji);
26...29 punkti – 4 balles (gandrīz viduvēji);
20...25 punkti – 3 balles (vāji);
14...19 punkti – 2 balles (ļoti vāji);
<14 punkti – 1 balle (ļoti, ļoti vāji).

3. Referāta vērtēšanas kritēriji: satura atbilstība prasībām (1), izmantoto informācijas avotu akadēmiskā uzticamība (2), referāta prezentēšana un autora spēja atbildēt uz jautājumiem un iesaistīties diskusijā par referātā apskatītajiem jautājumiem (3), referāta noformējuma atbilstība Lauksaimniecības fakultātes noteikumiem par studiju darbu izpildi un noformējumu (4). Kritēriji Nr. 1 un Nr. 2 veido 80%, bet kritēriji Nr. 3 un Nr. 4 veido 20% no referāta kopējā novērtējuma.

Obligātā literatūra

Engemann J.G., Hegner R.W. (eds.) Invertebrate zoology. New York; London: Macmillan Publishing Co, 1981. 746 p.
Gillot C. (ed.) Entomology. Dordrecht: Springer, 2005. 831 p.

Papildliteratūra

Jervis M.A. (ed.) Insects as Natural Enemies: A Practical Perspective. Dordrecht: Springer, 2007. 748 p.
McKinlay R.G. (ed.) Vegetable Crop Pests. London: Palgrave Macmillan UK, 1992. 406 p.

Periodika un citi informācijas avoti

Journal of Applied Ecology. [Online]. British Ecological Society. Online ISSN: 1365-2664. [Viewed 28.08.2019]. Available: https://besjournals.onlinelibrary.wiley.com/journal/13652664
Journal of Applied Entomology. [Online]. Blackwell Verlag GmbH. Online ISSN:1439-0418. [Viewed 28.08.2019]. Available: https://onlinelibrary.wiley.com/journal/14390418
Crop protection. [Online]. The Official Journal of the International Association for the Plant Protection Sciences. ISSN: 0261-2194. [Viewed 28.08.2019]. Available: https://www.journals.elsevier.com/crop-protection

Piezīmes

Akadēmiskā bakalaura studiju programma “Ilgtspējīga lauksaimniecība”