Kursa kods LauZ4269

Kredītpunkti 6

Lopkopības produktu ražošana

Zinātnes nozareLauksaimniecības zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā162

Lekciju stundu skaits32

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits98

Kursa apstiprinājuma datums17.09.2019

Atbildīgā struktūrvienībaDzīvnieku zinātņu institūts

Kursa izstrādātāji

author doc.

Aiga Nolberga-Trūpa

Dr. agr.

author pasn.

Lāsma Cielava

Mg. agr.

Kursa anotācija

Studiju kursā studenti iepazīsies ar dažādu sugu lauksaimniecības dzīvnieku augšanas un attīstības īpatnībām, lauksaimniecības dzīvnieku šķirnēm, to produktivitātes novērtēšanas metodēm, kā arī dzīvnieku izlasi un atlasi un tās nozīmi selekcijas darbā. Studenti apgūs arī dzīvnieku ēdināšanas jautājumus, kur viens no svarīgākajiem veiksmīgas saimniekošanas pamatprincipiem ir dzīvnieku sugai un produktivitātes līmenim atbilstošas, ekonomiski pamatotas barības devas sastādīšana.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studenti iegūst zināšanas par dažādu sugu lauksaimniecības dzīvnieku augšanas un attīstības īpatnībām, produktivitātes vērtēšanas metodēm un selekcijas darba nozīmi lopkopības nozares efektivitātes paaugstināšanā. Studenti iegūst zināšanas par barības vielu nozīmi dzīvnieku uzturā, produkcijas ražošanā, dzīvnieku ēdināšanas normēšanā, kā arī apgūst barības devu sastādīšanas pamatprincipus. Zināšanas tiek novērtētas pēc 2 kontroldarbu rezultātiem.
Studenti prot izvērtēt konkrētās dzīvnieku sugas un vecuma grupas dzīvnieku produktivitātes līmeni, veikt dzīvnieku izlasi pēc ciltsvērtēšanas rezultātiem, izvēlēties katrai dzīvnieku sugai piemērotākos barības līdzekļus un sastādīt to produktivitātes līmenim piemērotas barības devas. Prasmes tiek novērtētas pēc praktisko darbu izstrādes laikā izdarītajiem secinājumiem un sniegtajiem skaidrojumiem.
Studenti ir kompetenti izvēlēties saimniecības ražošanas virzienam un turēšanas tehnoloģijai atbilstošas dzīvnieku sugas un šķirnes, izvērtēt individuāla dzīvnieka un ganāmpulka produktivitātes liemeni, kā arī izvērtēt dzīvniekiem pieejamās barības kvalitāti un plānot dzīvnieku sabalansētu ēdināšanu. Iegūtās kompetences tiek vērtētas pēc praktisko darbu laikā izdarītajiem secinājumiem, kā arī pēc sniegtajām atbildēm uz kontroldarbu jautājumiem.

Kursa saturs(kalendārs)

1.Lopkopības nozares raksturojums un saistība ar citām nozarēm. Lopkopību reglamentējošā likumdošana. L-2 h.
2.Lauksaimniecības dzīvnieku augšana un attīstība. Augšanas ātrums un intensitāte. L-2 h; Pr.d.- 2 h.
3.Dzīvnieku pārraudzība, tās nozīme ganāmpulku produktivitātes kāpināšanā. Eksterjers, tā vērtēšanas metodes. L-2 h; Pr.d.-3 h.
4.Selekcijas teorētiskie pamati. Izlase un atlase. Audzēšanas metodes lopkopībā. Tīraudzēšana un krustošana. L-2 h; Pr.d.-2 h.
5.Ciltsdarbs, to reglamentējošie dokumenti. L- 2 h; Pr.d.-2 h.
6.Slaucamo govju piena produktivitāte, to ietekmējošo faktoru analīze. L-2 h; Pr.d.-2 h.
7.Liellopu gaļas produktivitāte, to ietekmējošie faktori. L- 2 h; Pr.d.- 2 h.
8.Selekcijas darba nozīme cūkkopībā. Cūku ganāmpulka struktūra. L-2 h; Pr.d.-2 h.
1. kontroldarbs. Dažādu sugu lauksaimniecības dzīvnieku produktivitāte, to raksturojošie rādītāji un ietekmējošie faktori. Pārraudzības loma lopkopībā.
9.Barības sausna kā kritērijs dzīvnieku ēdināšanas normēšanā. Ūdens nozīme dzīvnieku ēdināšanā. Proteīna nozīme dzīvnieku ēdināšanā. Galvenie avoti dzīvnieku apgādei ar spureklī noārdāmā (DIP) un nenoārdāmā proteīna (UIP) frakcijām. L- 2 h; Pr.d.- 2 h.
10.Kokšķiedras nozīme dzīvnieku ēdināšanā. Kokšķiedras frakciju NDF un ADF nozīme dažādu sugu dzīvnieku ēdināšanā. L- 2 h; Pr.d.-2 h.
11.Lipīdu veidi un nozīme dzīvnieka organisma vielu maiņā. Koptauku galvenie avoti dzīvnieku ēdināšanā. L- 2 h; Pr.d.- 2 h.
12.Minerālvielas un vitamīni, to iedalījums. Barības piedevu piedāvājumu klāsts un realizācijas cenas. L- 2 h; Pr.d.- 2 h.
13.Lopbarības vispārīgais raksturojums. Tilpumainās (rupjās un sulīgās) lopbarības raksturojums dažādu sugu dzīvnieku ēdināšanā. L- 2 h; Pr.d.- 2 h.
14.Pilnvērtīgā barība, tās raksturojums un nozīme dzīvnieku pilnvērtīgas ēdināšanas nodrošināšanā, piedāvājumu klāsts. L- 2 h; Pr.d.- 2 h.
15.Pārtikas rūpniecības blakusproduktu raksturojums un nozīme dzīvnieku ēdināšanā. L- 2 h; Pr.d.- 2 h.
16. Barības piedevas un to raksturojums dzīvnieku ēdināšanā. L- 2 h; Pr.d. 2 h.
2. kontroldarbs. Barības vielu un barības līdzekļu nozīme un raksturojums dzīvnieku ēdināšanā.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Nostrādāti un ieskaitīti praktiskie darbi, uzrakstīti un sekmīgi novērtēti kontroldarbi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Students patstāvīgi studē literatūru, apkopo iegūto informāciju. Praktisko darbu beigās ir jāsniedz savi komentāri un secinājumi par darbā iegūtajiem rezultātiem.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Katrs izstrādātais praktiskais darbs tiek novērtēts ar vērtējumu “ieskaitīts” vai “neieskaitīts”. Pie eksāmena tiek pielaisti studenti, kam ir ieskaitīti visi praktiskie darbi. Eksāmena atzīmi veido vidējais vērtējums no divu kontroldarbu atzīmēm.

Obligātā literatūra

1. Dairy cattle husbandry. [Online] [viewed 14.02.2019.]. http://journeytoforever.org/farm_library/AD14.pdf
2. Beef cattle health and husbandry for the NSW North coast. [Online] [viewed 14.02.2019.]. http://northcoast.lls.nsw.gov.au/__data/assets/pdf_file/0011/685388/Beef-cattle-health-and-husbandry-for-the-nsw-north-coast.pdf
3. Farmer's Hand Book on Pig Production. Food and Agriculture Organization of the United Nations. 2009. Available online on: http://www.fao.org/ag/againfo/themes/documents/pigs/handbook%20on%20pig%20production_english%20layout-vietanm-draft.pdf
4. Animal Nutrition. 7th edition. Mc Donald., R.A.Edwards et al. (2014). Available: http://gohardanehco.com/wp-content/uploads/2014/02/Animal-Nutrition.pdf
5. Animal nutrition training manual. Available: http://www.atnesa.org/docs/Alimuddin-Naseri-Animal-Nutrition-Manual.pdf
6. Common Terms Used in Animal Feeding and Nutrition. Available: https://athenaeum.libs.uga.edu/bitstream/handle/10724/12196/B1367.pdf?sequence=1

Papildliteratūra

1. Guide to good farming practice. [Online] [viewed 14.02.2019.]. http://www.fao.org/3/ba0027e/ba0027e00.pdf
2. Local cattle breeds in Europe: Development of policies and strategies for self-sustaining breeds. [Online] [viewed 14.02.2019.]. https://www.regionalcattlebreeds.eu/publications/documents/9789086866977cattlebreeds.pdf
3. Mičić, I., Rajić, Z., Živković, J., Orović, D., Mičić, M., Mičić, I., & Mičić, M. (2017). Optimal flock structure of pig farm providing minimum costs. Economics of Agriculture, 64(3), 1003-1018.
4. Animal diets and feed management (2012). https://www.nrcs.usda.gov/Internet/FSE_DOCUMENTS/stelprdb1046729.pdf
5. Nutrient requirements for dairy cows (2001). Available:
https://profsite.um.ac.ir/~kalidari/software/NRC/HELP/NRC%202001.pdf

Periodika un citi informācijas avoti

1. Journal of Dairy Science [tiešsaiste] [skatīts 10.02.2019.]. https://www.journalofdairyscience.org/
2. Proceedings of the Baltic animal breeding conference.
3. Agronomy research, žurnāls, [tiešsaiste] [skatīts 10.02.2019.]. Pieejams http://agronomy.emu.ee/
4. ScienceDirect database. [Online] [viewed 14.02.2019.]. https://www.sciencedirect.com
5. Hoard's Dairyman. USA. ISSN: 0018-2885.

Piezīmes

Akadēmiskās izglītības bakalauru studiju programma “Ilgtspējīga lauksaimniecība”