Kursa kods LauZ4267

Kredītpunkti 6

Bakalaura darbs II

Zinātnes nozareLauksaimniecības zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā162

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits162

Kursa apstiprinājuma datums17.09.2019

Atbildīgā struktūrvienībaAugsnes un augu zinātņu institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Gunita Bimšteine

Dr. agr.

author asoc. prof. (Emeritus)

Dzidra Kreišmane

Dr. agr.

Priekšzināšanas

LauZ3184, Pētījumu metodika un biostatistika

LauZ3189, Bakalaura darbs I

Kursa anotācija

Studenti apgūst prasmi izvēlēties bakalaura darba tēmai atbilstošus literatūras avotus, veikt mērķtiecīgas literatūras studijas, iepazīstas ar lauksaimniecības nozarē pieejamo literatūru izvēlētajā pētniecības virzienā. Ja bakalaura darbā ir paredzēts veikt praktiskus pētījumus, tad students sagatavo pilnu literatūras apskatu, Ja bakalaura darbs pamatojas tikai uz literatūras studijām, tad students sagatavo daļēju literatūras apskatu. Abos gadījumos students apliecina prasmi sagatavot bakalaura darbā izmantotās literatūras apskata kopsavilkumu un atbilstoši prasībām noformēt izmantotās literatūras sarakstu. Nostiprina studiju laikā iegūto publiskās uzstāšanās māku.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par veiktajiem zinātniskajiem pētījumiem un to rezultātiem saistībā ar bakalaura darba tēmu. Iegūst padziļinātas zināšanas par konkrēto bakalaura darbā pētāmo jautājumu.
Prasmes atlasīt tematikai atbilstošu literatūru, sagatavot literatūras kopsavilkumu, noformēt to atbilstoši norādījumiem. Noformēt literatūras sarakstu atbilstoši bibliogrāfijas noteikumiem. Publiski prezentēt literatūras apskatu.
Kompetence - students ir kompetents apkopot un analizēt dažādu zinātnieku viedokļus par pētāmo jautājumu.
Vērtēšana: literatūras apskata prezentēšana pētījuma virziena studentu un zinātnieku grupā.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Literatūras atlase. 30 h.
2. Literatūras studijas. 40 h.
3. Literatūras apraksta sagatavošana. 80 h.
4. Izmantotās literatūras saraksta sagatavošana. 5 h

5. Literatūras apskata prezentācijas sagatavošana un publiska prezentēšana. 5 h

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Literatūras apskata prezentēšana pētījuma virziena studentu un zinātnieku grupā.
Ieskaite bez atzīmes.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Zinātniskās literatūras un citu zinātniskās informācijas avotu atlase un studijas, patstāvīgais darbs literatūras kopsavilkuma sagatavošanai. Prezentācijas sagatavošana.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Pilns literatūras apskats, izmantojot vismaz 30 zinātniskās literatūras avotus tiem studentiem, kuru bakalaura darbs pamatojas uz praktisku pētījumu.
Daļējs literatūras apskats, izmantojot vismaz 40 zinātniskās literatūras avotus tiem studentiem, kuru bakalaura darbs pamatojas tikai uz literatūras studijām.
Literatūras apskatam jābūt sagatavotam, noformētam un prezentētam atbilstoši bakalaura darba tematikai un studiju darbu noformēšanas noteikumiem.

Obligātā literatūra

1. Zinātniskie raksti un publikācijas par izvēlēto bakalaura darba tēmu.

2. Kārkliņš A., Kreišmane Dz. Studiju darba izpilde un noformējums: metodiskie norādījumi Lauksaimniecības fakultātes studentiem. 6. papild. un pārstr. izdevums. Jelgava: LLU, 2020. 73 lpp. Pieejams: http://www.lf.llu.lv/lv/studiju-un-reglamentejosie-dokumenti

Papildliteratūra

Zinātnisko rakstu krājumi augkopībā, dārzkopībā un lopkopībā.

Periodika un citi informācijas avoti

Nozares zinātniskie un profesionālie žurnāli un interneta resursi laukkopībā, dārzkopībā vai lopkopībā.

Piezīmes

Lauksaimniecības fakultātes akadēmiskā bakalaura studiju programmas "Ilgtspējīga lauksaimniecība" 3. kursa studentiem 5. semestrī pilna laika studijās