Kursa kods LauZ4266

Kredītpunkti 6

Agroķīmija

Zinātnes nozareLauksaimniecības zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā162

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits24

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits98

Kursa apstiprinājuma datums17.09.2019

Atbildīgā struktūrvienībaAugsnes un augu zinātņu institūts

Priekšzināšanas

Biol3014, Augu fizioloģija I

LauZ3177, Augsnes zinātnes pamati

LauZ3185, Augu fizioloģija II un biotehnoloģija

Kursa anotācija

Studenti iegūst zināšanas par auga barošanās pamatprincipiem un iespējām nodrošināt augu prasības ar barības elementiem ar mēslošanas līdzekļiem. Spēj sastādīt kultūraugiem mēslošanas plānus, argumentējot mēslošanas līdzekļu izvēli. Pārzina dažādu mēslošanas līdzekļu lietošanu, to ietekmi uz kultūraugiem un vidi. Var novērtēt augsnes agroķīmiskajās īpašības un augsnes auglību, ieteikt risinājumus tās optimizēšanai.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Pārzina agroķīmijas zinātnes attīstības vēsturi. Zina augsnes agroķīmiskās īpašības, to nozīmi augu barošanās. Pārzina augsnes kaļķošanas pamatprincipus un tehnoloģijas– 1. kontroldarbs
2. Pārzina agroķīmija lietotās mērvienības, spēj tās savstarpēji salīdzināt - praktiskie darbi
3. Pārzina augsnes agroķīmisko īpašību noteikšanas principus. Spēj izvērtēt augsnes pēc noteiktajām agroķīmiskajām īpašībām - laboratorijas darbi
4. Spēj novērtēt augsnes reakciju un izvēlēties atbilstošu kaļķošanas materiālu un tā devu pēc dažādām metodēm - praktiskie darbi
5. Pārzina augu barošanas pamatprincipus. Zina augu barības elementu funkcijas augā. Pārzina minerālmēslu ražošanas tehnoloģijas. Zina slāpekļa, fosfora, kālija, sēra, magnija, kalcija minerālmēslus. Spēj orientēties komplekso minerālmēslu piedāvājumā. Spēj izvērtēt mikroelementu mēslošanas līdzekļu lietošanas nepieciešamību – 2. kontroldarbs
6. Pārzina augu analīžu pamatprincipus. Spēj izvērtēt augu ķīmisko sastāvu pēc noteiktajiem rādītājiem - laboratorijas darbi
7. Pārzina plašāk lietotos minerālmēslus. Spēj raksturot to fizikālās un ķīmiskās īpašības, skaidrot to pielietojumu – laboratorijas darbi
8. Pārzina dažādus organisko mēslojumu veidus, to nozīmi un pielietojumu lauksaimnieciskajā ražošanā. Spēj orientēties minerālmēslu un organisko mēslošanas līdzekļu pielietotajās tehnoloģijās - 3.kontroldarbs
9. Spēj aprēķināt organiskā mēslojuma plānoto daudzumu, izmantojot dažādas aprēķinu metodes. Noteikt kūtsmēslu krātuves ietilpību. Spēj izvērtēt un noteikt organiskā mēslojuma lietojuma nepieciešamību un daudzumu, ievērojot kultūraugu īpatnības un vides prasības - praktiskie darbi
10. Spēj aprēķināt nepieciešamo minerālmēslu daudzumu dažādiem kultūraugiem - praktiskie darbi
11. Pārzina augu barības elementu bilances aprēķinu principus - praktiskie darbi
12. Spēj noteikt lietoto mēslošanas līdzekļu lietošanas agronomisko un ekonomisko efektivitāti - praktiskie darbi
13. spēj sastādīt mēslošanas plānu augsekā, pamatojot izvēlēto mēslošanas līdzekļu izvēli - praktiskie darbi
14. Spēj sagatavot prezentāciju par kultūrauga mēslošanas īpatnībām, argumentēt savu viedokli - praktiskie darbi

15. Spēj izvēlēties minerālmēslus kultūraugu mēslošanai. Prot plānot mēslošanas līdzekļu lietošanu. Zina minerālmēslu un organisko mēslošanas līdzekļu lietošanas prasības. Spēj novērtēt augsnes auglību.- 4.kontroldarbs

Kursa saturs(kalendārs)

Lekcijas (24 h)
1. Ievads. Augu barošanās teorijas un to attīstība. Augsne barības vielu avots augiem.
2. Augsnes agroķīmiskās īpašības - 2 h
3. Augsnes reakcija un tās optimizācija.
4. Augsnes kaļķošana.
1. kontroldarbs: Ievads agroķīmijā. Augsnes agroķīmiskās īpašības, to nozīmi augu barošanās. Augsnes kaļķošana, tās pamatprincipi un tehnoloģijas
5. Augu barošanās, tās nozīme augu augšanā un ražas kvalitātē
6. Augu barības elementi un to funkcijas augā. Barības elementu pieejamība augsnē. 2 h
7. Minerālmēslu klasifikācija un ražošana.
8. Slāpekļa, fosfora un kālija minerālmēsli.
9. Kompleksie minerālmēsli. Mikroelementu mēslošanas līdzekļi.
2. kontroldarbs: Augu barošanas pamatprincipi. Augu barības elementu funkcijas augā. Barības elementu pieejamība augsnē. Minerālmēslu ražošanas tehnoloģijas. Slāpekļa, fosfora, kālija, sēra, magnija, kalcija minerālmēsli. Kompleksie minerālmēsli. Mikroelementu mēslošanas līdzekļi
10. Organiskais mēslojums, tā ieguve un izmantošana 3 h
11. Mēslošanas līdzekļu lietošanas tehnoloģijas 2 h
12. Mēslošanas īpatnības segtajās platībās.
3. kontroldarbs Organisko mēslojumu veidi, to nozīmi un pielietojumu lauksaimnieciskajā ražošanā. Minerālmēslu un organisko mēslošanas līdzekļu pielietotajās tehnoloģijas kultūraugu mēslošanā
13. Mēslošanas sistēmas 2 h
14. Mēslošanas līdzekļu lietošanas agronomiskie un ekonomiskie aspekti
15. Mēslošanas līdzekļu lietošanas ietekme uz vidi 2h
16. Augsnes auglība un to noteicošie faktori 2h
4. kontroldarbs: Minerālmēslu izvēles kritēriji dažādiem kultūraugiem. Mēslošanas līdzekļu lietošanas plānošana. Minerālmēslu un organisko mēslošanas līdzekļu lietošanas prasības. Augsnes auglības novērtēšana.

Praktiskie darbi 24 h
1. Agroķīmija lietotās mērvienības. 2 h
2. Kaļķošanas materiālu normu noteikšana un devu aprēķināšana. 2 h
3. Minerālmēslu lietošanas aprēķini dažādu kultūraugu mēslošanā. 2 h
4. Organiskā mēslojuma ieguves apjoma aprēķini. Nepieciešamā krātuves platības aprēķins. 2 h
5. Mēslošanas līdzekļu optimālo normu noteikšana. 2 h
6. Mēslošanas līdzekļu izvēle dažādiem kultūraugiem 2 h
7. Kultūraugu mēslošanas īpatnības 2 h
8. Augu barības elementu bilances aprēķini. 2 h
9. Lietoto mēslošanas līdzekļu lietošanas agronomiskā un ekonomiskā efektivitāte. 2 h
10. Mēslošanas īpatnības segtajās platībās. 2 h
11. Augsnes agroķīmisko izpētes materiāli un to izvērtējums -2 h
12. Trūdvielu bilances aprēķināšana 2 h

Laboratorijas darbi (16 h):
1. Augsnes agroķīmisko īpašības– 4 h
2. Augu barības elementi augos – 4 h
3. Barības elementu noteikšana mēslošanas līdzekļos - 6 h

4. Minerālmēslu fizikālās un ķīmiskās īpašības – 2 h

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Nosacījumi eksāmena kārtošanā.
1. izstrādāti un ieskaitīti visi laboratorijas darbi;
2. apgūtas visas praktisko darbu tēmas;
3. izpildīti un ieskaitīti mājas darbi;
4. sekmīgi nokārtoti kontroldarbi;
5. apgūta un atbildēta minerālmēslu kolekcija
6. sagatavots un prezentēts ziņojums par viena kultūrauga mēslošanas prasībām un īpatnībām
Rakstisks eksāmens.
Eksāmena atzīmi veido:
-teorētiskie jautājumi par studiju kursā apgūto vielu; (50%)

-praktiski uzdevumi par studiju kursa praktiskajos darbos apgūtajām tēmām. (50%)

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1. mājas darbs. Agroķīmisko īpašību izvērtējums. Veikt konkrētas situācijas izvērtējumu, argumentējot nepieciešamos augsnes agroķīmisko īpašību ielabošanu (sniedz dotās situācijas novērtējumu, veicamos pasākumus un, ja nepieciešams, veic kaļķošanas aprēķinu, iesniedz elektroniskā veidā.).
2. mājas darbs. Kultūraugu mēslošanas īpatnības. Sagatavo prezentāciju konkrētam kultūraugam, pamatojot mēslošanas līdzekļu izvēli (publiska prezentācija)
3. mājas darbs. Mēslošanas plāna sastādīšana. Kultūraugu mēslošanas plāna sastādīšana augsekā vai tās posmā, aprēķinot nepieciešamo mēslošanas līdzekļu daudzumu, (veido kultūraugu mēslošanu plānu, elektroniskā veidā)

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Izpildot visus eksāmena kārtošanas nosacījumus un iegūstot 4 kontroldarbos par noteiktajām mācību programmas tēmām vidējo atzīmi ne mazāku kā 7 balles, iespējams, automātiski pielīdzināt atbilstošo atzīmi teorētiskajai eksāmena daļai.
Eksāmena atzīmi aprēķina kā vidējo aritmētisko no eksāmena teorētiskajiem jautājumiem (50%) un praktiskajiem uzdevumiem par studiju kursa praktiskajos darbos apgūtajām tēmām (50%).
Iegūtās balles kontroldarbos neizslēdz iespēju kārtot eksāmenu, atzīmes uzlabošanai. Noteicoša atzīme ir pēc kārtotā eksāmena rezultātiem.

Obligātā literatūra

1. Havlin J.L. et al. Soil fertility and fertilizers: an introduction to nutrient management. 8th edition. Pearson, 2013. 516 p. Ir LLU FB 1 eks.
2. Foth H. D.,Ellis B. G. Soil fertility. 2nd ed. Boca Raton ... [etc.]: CRC Press: Lewis, 1997. Lewis Publishers 209 p.
3. Tisdale S.L. et al. Soil fertility and fertilizers, 5th edition. Ed. [S.l.]: Prentice Hall, 1993. 634 p.
Soil fertility and fertilizers: an introduction to nutrient management. J.L. Havlin et al. 8th edition. Upper Sadle River, New Jersey: Pearson, 2013. 516 p. .
4. Plant nutrition manual. Ed. By J.J. Benton. Boca Raton etc.: CRC Press, 1998. 143 p.

Papildliteratūra

1. Soil condition and plant growth. Ed. By P.J. Gregory, S. Nortcliff. Hoboken [N.J.]: Wiley-Blackwell, 2013. 461 p.
2. Plant nutrition for food security. A guide nutrient for food security. Ed. Roy R.N. et al. Rome; FAO, 2006. 349 p.
3. Fertilizer technology and soil fertility. Ed. by V. Munn. New York: Laser and Keller, 2018. 206 p.
4. Fertilizer use by crop. Rome: FAO, 2006. 108 p.

Piezīmes

Obligāts kurss akadēmiskā bakalaura programmā Ilgtspējīga lauksaimniecība specializācijas virzienam Augkopība