Kursa kods LauZ4261

Kredītpunkti 3

Mašīnu tehniskā apkalpošana I

Zinātnes nozareVides inženierija un enerģētika

Zinātnes apakšnozareLauksaimniecības inženierzinātne

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums07.02.2017

Atbildīgā struktūrvienībaInženiertehnikas un enerģētikas institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Vilnis Pīrs

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

LauZ4250, Spēkrati I

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir apgūt pamatzināšanas par mašīnu tehnisko stāvokli un to nolietošanās likumsakarībām. Jāiegūst prasmes un iemaņas mašīnu plānveida - profilaktiskās tehniskās apkalpošanas sistēmas pielietošanā, mašīnu tehniskās apkalpošanas darbu plānošanā, organizēšanā un materiāli tehniskās bāzes izveidē.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par ražošanas tehnoloģiskā procesā iesaistīto mašīnu un iekārtu plānveida - profilaktosko tehniskās apkalpošanas organizēšanu un vadību. Zināšanas par mašīnu tehniskās apkalpošanas darbu veikšanai nepieciešamās materiāli-tehniskās bāzes tehnoliģisko projektēšanu. Vērtēšana – pārbaudes tests.
Prasmes izmantot mašīnu tehniskās apkalpošanas (servisa) dokumentāciju un praktiski veikt mašīnu tehniskās apkopes. Prasme izvēlēties un pielietot šo darbu veikšanai speciālos inztrumentus, iekārtas un aparatūru. Vērtēšana – pārbaudes tests un laboratorijas darbu atskaites.

Kompetence: iegūtās zināšanas un prasmes izmantojamas, lai katrā konkrētā situācijā varētu pieņemt izdevīgāko lēmumu par mašīnu tehniskās apkalpošanas stratēģiju un taktiku, lai mašīnas vērtētu arī pēc to tehniskā servisa īpašībām. Kursā iegūtās kompetences tiks vērtētas pēc 3 pārbaudes testiem un izstrādātiem laboratorijas darbiem un to atskaitēm.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Mašīnu tehniskais stāvoklis un tā izmaiņas darba laikā – 1 h
2. Mašīnu darba drošums - komplekss to tehnisko stāvokli raksturojošs rādītājs – 1 h
3. Mašīnu nodiluma raksturs – 1 h
4. Plānveida - profilaktiskā tehniskās apkalpošanas sistēma – 1 h
5. Tehnisko apkopju noteikumi dažādiem mašīnu veidiem. TA saturs un prasības izpildei – 2 h
6. Tehniskās apkalpošanas darbu tehnoloģijas – 2 h
7. Mašīnu tehniskā stāvokļa pārbaude un kontrole. Mašīnu testēšana – 2 h
8. Tehniskās apkalpošanas darbu organizēšana un plānošana – 2 h
9. Tehniskās apkalpošanas īpatnības zemnieku saimniecībās un zemniekiem veidojot mašīnu koplietošanas sabiedrības – 2 h
10. Tehniskās apkalpošanas materiāli - tehniskā bāze – 5 h
11. Mašīnu tehniskā diagnostika – 5 h
12. Tehniskās diagnostikas darbu tehnoloģija – 2 h
13. Mašīnu glabāšana – 2 h
14. Mašīnu pasargāšana pret atmosfēras iedarbi un aizsardzība pret koroziju – 1 h
15. Naftas produktu glabāšana un izsniegšana – 2 h

16. Mašīnu tehniskās ekspluatācijas turpmākās attīstības perspektīvas – 1 h

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt izstrādātiem un ieskaitītiem laboratorijas darbiem. Jābūt nokārtotiem pārbaudes testiem ar vērtējumu vismaz 4 balles. Eksāmens.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Gatavošanās pārbaudes darbiem, praktiskajiem un laboratorijas darbiem. Laboratorijas darbu atskaišu sagatavošana.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Pārbaužu testi tiek ieskaitīti, ja vērtējums tajos iegūts vismaz 4. Pārbaužu testu vērtēšanas kritērijos norādīts konkrēts punktu skaits par katru pareizi atbildētu testa jautājumu.
Laboratorijas darbi tiek ieskaitīti, ja atbilstoši prasībām izstrādātas laboratorijas darbu atskaites un tās sekmīgi aizstāvētas.
Eksāmena testu var nepildīt, ja semestra laikā sekmīgi nokārtoti visi pārbaužu testi un aizstāvēti laboratorijas darbi.

Obligātā literatūra

1. Berjoza D., Tupiņš J. Spēkratu diagnostika: mācību grāmata. Jelgava: LLU, 2007. 220 lpp.
2. Aizsils G. Dīzeļmotoru barošanas sistēmas: mācību grāmata. Jelgava: LLU, 2007. 202 lpp.
3. Tupiņš J. Mašīnu tehniskā apkalpošana: laboratorijas darbu uzdevumi un izpildes metodika. Jelgava: LLU, 2007. 95 lpp.

4. Auer S., Kletze W. Handbuch Reparaturen an Landmaschinen und Traktoren. Stuttgart: Ulmer, 2006. 544 p.

Papildliteratūra

1. Бойко Н.И., Санашян А.Г., Хачкинаян А.Е. Сервис самоходных машин и автотранспортных средств. Ростов на Дону: Феникс, 2007. 511 c.

2. Riedl H. Handbuch Praktische Traktorentechnik. Ulmer, 2006. 340 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Žurnāls "Profi": žurnāls par lauksaimniecības tehniku. Baltic Publishing Group. ISSN 2256-0130.
2. Žurnāls "Agro Tops". Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5164.

3. Žurnāls "Saimnieks LV". ISSN 1691-1598.

Piezīmes

Oblig.: akadēmiskās bakalaura studiju programmas Lauksaimniecības inženierzinātne Lauksaimniecības tehnika apakšprogrammas studentiem