Kursa kods LauZ4254

Kredītpunkti 4.50

Lopkopības mehanizācija I

Zinātnes nozareVides inženierija un enerģētika

Zinātnes apakšnozareLauksaimniecības inženierzinātne

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits24

Laboratorijas darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums14.02.2017

Atbildīgā struktūrvienībaInženiertehnikas un enerģētikas institūts

Kursa izstrādātājs

author prof. (Emeritus)

Juris Priekulis

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

LauZ4234, Lopkopības tehnoloģija

Aizstātais kurss

VidEB007 [GVIEB007] Lopkopības mehanizācija I

Kursa anotācija

Kursa mērķis ir iepazīt lopkopības mehanizācijas stāvokli Latvijā, lopkopības mašīnu sistēmu, tās veidošanos un īpašības, mūsdienīgās govju slaukšanas iekārtas un slaukšanas robotus, piena skaitītājus un plūsmas adapterus, piena attīrīšanas un dzesēšanas iekārtas, aukstuma mašīnas, lopbarības sagatavošanas iekārtas, lopkopības menedžmenta sistēmas.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Zināšanas par lopkopības mehanizācijas stāvokli Latvijā un tās attīstības tendencēm, modernām tehnoloģijām un iekārtām, kuras lieto govju slaukšanai un iegūtā piena pirmapstrādei, lopbarības sagatavošanai, kā arī par piena lopkopības menadžmentu. Zināšanas tiek novērtētas 1. kontroldarbā un laboratorijas darbos.
2. Prasmes pārzināt un izvērtēt dažādas govju slaukšanas, piena pirmapstrādes un lopbarības sagatavošanas tehnoloģiskās iekārtas, vadoties pēc to konstrukcijas un tehniskajiem parametriem. Prasmes tiek novērtētas 2. kontroldarbā un laboratorijas darbos.

3. Kompetences iegūt zināšanas un prasmes, kuras nepieciešamas lauksaimniecības inženieriem, rūpējoties par lopkopības tehnoloģijas un mehanizācijas modernizēšanu. Kompetences tiek novērtētas kontroldarbos.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Lopkopības mehanizācijas nozīme, attīstības vēsture un pašreizējais stāvoklis - 3h
2. Govju slaukšanas mehanizācijas pamati, slaukšanas aparāti – 4h
3. Slaukšanas iekārtu vakuuma sistēmas – 3h
4. Iekārtas govju slaukšanai slaucenēs un piena vados - 3h
5. Piena plūsmas indikatori un sensori, piena skaitītāji – 3h
6. Stenda tipa slaukšanas iekārtas - 4h
7. Slaukšanas iekārtu kopšana – 3h
8. Piena attīrīšana no piemaisījumiem, dzesēšana un uzkrāšana - 3h
9. Aukstuma mašīnas. Piena dzesētāju veidi - 3h
10. Menedžmenta sistēma piena lopkopībā - 1h
11. Govju slaukšanas roboti, to izmantošanas īpatnības – 3h
12. Lopbarības sagatavošanas tehnoloģija un prasības – 3h
13. Lopbarības smalcināšanas paņēmieni. Griešana ar nazi un griezni – 3h
14. Lopbarības placināšana, izrīvēšana, drupināšana - 3h
15. Lopbarības attīrīšana no piemaisījumiem un dozēšana – 3h

16. Lopbarības maisījumu sagatavošana – 3h

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Eksāmens. Nostrādāti un aizstāvēti visi laboratorijas darbi, sekmīgi uzrakstīti kontroldarbi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Gatavošanās kontroldarbiem, izmantojot studiju programmā norādīto literatūru un konsultējoties ar studiju kursa mācībspēku.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa eksāmena vērtējums ir atkarīgs no studiju kursa kontroldarbu vidējā vērtējuma.
Students sekmīgu vērtējumu par kontroldarbu var iegūt, ja vismaz 50% kontroldarba jautājumu atbildēti pareizi.
Eksāmena atzīmi aprēķina kā vidējo aritmētisko no kārtoto kontroldarbu vidējiem rezultātiem.

Obligātā literatūra

1. Priekulis J. Lopkopības mehanizācija. Jelgava: LLU, 2008. 355 lpp.
2. Laurs A., Priekulis J. Mūsdienīga piena ražošana. Rīga: LLU Ulbrokas zinātnes centrs, 2001. 345 lpp.

3. Moderna piena ražošanas ferma: tehnoloģija, tehnika, apsaimniekošana. J. Priekuļa red. Jelgava:LLU, 2012. 240 lpp.

Papildliteratūra

1. Laurs A. Teļu automatizēta ēdināšana. Jelgava: LLU, 2008. 40 lpp.
2. Laurs A., Zujs V. Ganāmpulka menedžmenta sistēma. Jelgava: LLU, 2008. 120 lpp.
3. Prasības un ieteikumi lopu mītņu tehnoloģiskai projektēšanai un aprīkošanai. Autoru grupas vad. J.Priekulis. Jelgava, LLU, 1999. 60 lpp.

4. DeLaval Dairy Farming Handbook. DeLaval. 2009. 305 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Žurnāls "Agro Tops". Pieejams: https://www.la.lv/agrotops
2. Žurnāls "Saimnieks.LV". Pieejams: https://www.saimnieks.lv/
3. Žurnāls "Landtechnik". Fachzeitschrift fuer Agrartechnik und laendliches Bauen. Pieejams: https://www.landtechnik-online.eu
4. DeLaval piedāvātie integrētie risinājumi. Pieejams: https://www.delaval.com/lv/
5. GEA Dairy Net herd and farm management. Pieejams: https://www.gea.com/en/dairy-farming/index.jsp

6. Jaunas iespējas priekš jūsu fermas. Pieejams: https://larta.lv/

Piezīmes

Obligāts kurss TF akadēmiskās bakalaura studiju programmas "Lauksaimniecības inženierzinātne" apakšprogrammai "Lauksaimniecības tehnika".