Code du cours LauZ4253

Crédits 6

La quantité totale d'heures en classe162

Nombre de conferences24

Nombre de travaux pratiques et des séminaires8

Nombre des travaux du laboratoire32

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant98

Date de l'approbation du cours27.01.2021

Auteur du cours

author

Madara Misule

Connaissances de base

Biol1001,

Biol3008,

Biol3014,

LauZ2040,

LauZ3168,

LauZ4031,

Manuels

1. Augkopība (2004). A. Ružas red. Jelgava: LLU. 374 lpp.
2. Augkopība: Rokasgrāmata (2001). A. Ružas red. Jelgava: LLU. 324 lpp.
3. Augkopības praktikums (1980). P. Freimanis, I. Holms, J. Jurševskis, J. Lauva, A. Ruža. Rīga: Zvaigzne. 325 lpp.
4. Bankina B., Gaile Z. (2014). Ziemāju labības un to slimības. Jelgava, LLU. 104 lpp.
5. Gaile Z., Bartuševics J. (2012) Kukurūzas audzēšana un izmantošana. Jelgava: LLU. 40 lpp.
6. Handbuch des Pflanzenbaues 1. Grundlagen der Landwirtschaft lichen Pflanzenproduktion (1997) Keller E.R., Hanus H., Heyland K.U.. Verlag Engen Ulmer, 860 s.

7. Jurševskis L., Holms I., Freimanis P. (1988) Augkopība. Rīga: Zvaigzne. 569 lpp.

Ouvrages supplémentaires

1. Copeland L.O., McDonald M.B. (1995) Principles of Seed Science and Technology. 3rd Edition. USA: Chapman & Hall. 409 p.
2. Kunkulberga D., Ruža A. (2009) Kviešu un rudzu graudu uzturvērtība un izmantošana maizes ražošanā. Jelgava: LLU. 55 lpp.
3. Агрономия (2001). Под редакцией В.Д. Мухи. Москва: Колос, 504 с.

4. Каюмов М.К. (1989) Программирование урожаев сельскохозяйственных культур. Москвa: Агропромиздат. 320 c.

Périodiques et d`autres ressources d`information

Žurnāli un zinātnisko rakstu krājumi:
Rural Sustainability Research (LLU Raksti), Agronomijas Vēstis, Agronomy Research, Žemdirbyste=Agriculture, Acta Agriculturae Scandinavica, Sec. B Soil and Plant Science, LF konferenču Rakstu krājumi – atbilstoši tematikai.
Nozares žurnāli – „Agrotops”, „Saimnieks”, „TopAgrar”, “Das Magazin für Modern Landwirtshaft”, „AgriFuture for European Business Farmers” u. tml.