Kursa kods LauZ4252

Kredītpunkti 4.50

Fitopatoloģija

Zinātnes nozareLauksaimniecības zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits32

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums25.06.2019

Atbildīgā struktūrvienībaAugsnes un augu zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author vad.pētn.

Biruta Bankina

Dr. biol.

Kursa anotācija

Studenti izprot jēdzienu “augu slimības”, iepazīstas ar slimību cēloņiem un to ierosinātājiem (sēnes, vīrusi, baktērijas). Izprot likumsakarības, kas nosaka slimību attīstību un to postīgumu. Iepazīst nozīmīgākās kultūraugu slimības, to ierosinātājus, slimību simptomus un attīstības ciklus.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studenti izprot slimību cēloņus, zina to klasifikācijas principus, zina baktēriju un vīrusu ierosināto augu slimību īpatnības – 1. kontroldarbs.
Izprot rezistences būtību, saprot slimību attīstības likumsakarības, zina slimību uzskaites un diagnostikas metodes, prot raksturot nozīmīgākos nodalījumus no Fungi, Chromista un Protozoa valstīm – 2. kontroldarbs.
Prot diagnosticēt slimības un to ierosinātājus līdz ģints līmenim – laboratorijas darbi un praktiskā ieskaite.
Zina nozīmīgākās kultūraugu slimības, spēj izvērtēt to postīgumu, spēj sasaistīt zināšanas par attīstības cikliem ar faktoriem, kuri nosaka to attīstību, ar praktisko agronomiju un ar slimību ierobežošanas iespējām – 3. un 4. kontroldarbs.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Jēdziens par augu slimībām un to ierosinātājiem. Slimību klasifikācija. Parazītisms un tā tipi – 4h.
2. Sēnes (fungi) kā nozīmīgi augu slimību ierosinātāji. Slimību ierosinātāji no Chromista un Protozoa valstīm – 16h.
3. Baktērijas un vīrusi kā nozīmīgi slimību ierosinātāji – 2h.
4. Jēdziens par filoģenētisko specializāciju, patogenitāti, agresivitāti, rezistenci un toleranci – 2h.
5. Slimību attīstības cikls; faktori, kas ietekmē epidēmiju attīstību. Slimību uzskaite un diagnostikas metodes –4 h.
6. Graudaugu un pākšaugu slimības 4h.
7. Rapša slimības 4h.
8. Kartupeļu slimības 4h.
9. Dārzeņu slimības 4h.

10. Augļu koku un ogulāju slimības 4h.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi. Jābūt nostrādātiem un atbildētiem visiem laboratorijas darbiem un sekmīgi nokārtotai praktiskajai ieskaitei. Četru teorētisko kontroldarbu vidējai ballei jābūt vismaz 4.0.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Gatavošanās kontroldarbiem.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Ieskaites atzīme ir vidējā balle no četriem kontroldarbiem. Katrā kontroldarbā atsevišķi tiek vērtēta atbilde uz katru jautājumu un balles tiek summētas. Kopējā atzīme var tikt paaugstināta par vienu balli, ja praktiskās ieskaites vērtējums ir 7.5 un vairāk.

Obligātā literatūra

1. Augu slimības. (2003) B. Bankinas red. Jelgava, LLU, 247 lpp.
2. Balodis O., Bankina B., Gaile Z., Grantiņa I. (2012) Ziemas rapsis. Jelgava, LLU, 68 lpp.
3. Bankina B., Gaile Z. (2014) Ziemāju labības un to slimības. Jelgava, LLU, 103 lpp.

4. Bimšteine G., Lepse L., Bankina B. (2014) Kāpostu, burkānu, sīpolu slimības un to ierobežošanas iespējas. Jelgava: LLU, 104 lpp

Papildliteratūra

Bankina.B., Bimšteine G. Kaņeps J. (2021) Vispārējā augu patoloģija: laboratorijas darbi. Jelgava: Latvijas Lauksaimniecības universitāte. – 36 lpp. https://llufb.llu.lv/LLU-studiju-materiali/LF/Vispareja_augu_patologija_LLU_2021.pdf

Piezīmes

Obligāts LF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā "Lauksaimniecība" laukkopības un dārzkopības specializācijā, pilna un nepilna laika studijās.