Kursa kods LauZ4251

Kredītpunkti 4.50

Spēkrati II

Zinātnes nozareVides inženierija un enerģētika

Zinātnes apakšnozareLauksaimniecības inženierzinātne

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums07.02.2017

Atbildīgā struktūrvienībaInženiertehnikas un enerģētikas institūts

Kursa izstrādātāji

author asoc. prof.

Aivars Birkavs

Dr. sc. ing.

author asoc. prof.

Ruslans Šmigins

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

LauZ4250, Spēkrati I

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis: apgūt spēkratu motoru darbības pamatprincipus, kā arī spēkratu kustības nianses, to ietekmējošos faktorus un rezultatīvos rādītājus.
Studenti iepazīstas ar motoru un spēkratu teoriju. Tiek aplūkoti motoru efektivitātes un jaudas parametri, traktora vilces un dinamiskie aprēķini. Tiek aplūkota motora izmēģināšanas metodika un veikti aprēķini.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas - par iekšdedzes motoru teorētisko un reālo darba ciklu norisi un tos raksturojošiem parametriem. Zināšanas par spēkratu ekspluatācijas īpašībām, tās ietekmējošiem faktoriem, to noteikšanas un vērtēšanas metodēm.
Prasmes - noteikt spēkratu un to motoru galvenos tehniski - ekspluatīvos parametrus, tos salīdzināt un vērtēt.
Kompetence - iegūtās zināšanas un praktiskās iemaņas dos iespēju izvēlēties konkrētiem darba apstākļiem piemērotus spēkratus, sastādīt racionālus lauksaimniecības mašīnu agregātus un noteikt to darba režīmus.
1. kontroldarbs – Spēkratu motoru teorija
2. kontroldars – Spēkratu transmisijas teorija
Spēj aprēķināt dīzeļmotoru termodinamiskos procesus, izveidot spēkratu vilces aprēķinu – laboratorijas un praktiskie darbi.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Ievads motoru teorijā, motora darbības pamatrādītāji, terminoloģija. (1 h lekc., 1 h prakt.d., 1 h lab.d.)
2. Iekšdedzes virzuļmotoru darbības cikls, indikatoru diagrammas. Otto cikls. Dīzeļa cikls. Jauktais cikls. (2 h lekc., 1 h lab.d.)
3. Iekšdedzes virzuļmotora darbības procesi: ieplūde, saspiedes, sadedze, izplete, izplūde. (1 h lekc., 1 h prakt.d., 1 h lab.d.)
4. Motora siltuma bilance, darba cikla pamatrādītāji. Motora līdzsvarošana. (2 h lekc., 1 h lab.d.)
5. Traktora ekspluatācijas īpašības. Motora ātruma raksturlīknes. Spēkrata vilces dinamika. Dzenošais moments, dzinējspēks. (1 h lekc., 1 h prakt.d., 1 h lab.d.)
6. Kustības ātrums. Pneimatiskā riteņa dinamika. Kustības vienādojums, kustības pretestības spēki. (2 h lekc., 1 h lab.d.)
7. Jaudas bilance. Traktora lietderības koeficienti. Traktora potenciālā vilces raksturlīkne. Spēkrata dinamiskās īpašības. (1 h lekc., 1 h prakt.d., 1 h lab.d.)
8. Spēkratu ieskriešanās un bremzēšanas dinamika. Spēkrata statiskā un dinamiskā stabilitāte. Spēkrata vadāmība. (2 h lekc., 1 h lab.d.)
9. Gaitas laidenība. Traktora pārgājība. Agrotehniskā pārgājība. (1 h lekc., 1 h prakt.d., 1 h lab.d.)
10. Degvielas izlietojuma ekonomiskuma rādītāji, tos ietekmējošie faktori. Ceļekonomiskuma raksturlīkņu konstruēšana. (2 h lekc., 1 h lab.d.)
11. Motora izmēģināšanas stendi, aparatūra, metodika. Traktora izmēģināšanas iekārtas, aparatūra, metodika. (1 h lekc., 1 h prakt.d., 1 h lab.d.)
12. Motora regulēšanas raksturlīknes un ātruma raksturlīknes, to iegūšanas un korekcijas metodes. (2 h lekc., 1 h lab.d.)
13. Gaisa pāruma koeficients, tā ietekme uz sadedzes procesu un indicēto jaudu. (1 h lekc., 1 h prakt.d., 1 h lab.d.)
14. Indicētās jaudas, efektīvās jaudas noteikšanas metodika. Spēkrata jaudas bilance. (2 h lekc., 1 h lab.d.)
15. Traktora potenciālā vilces raksturlīkne, tās konstruēšana. Vilces lietderības koeficients. (1 h lekc., 1 h prakt.d., 1 h lab.d.)

16. Spēkrata vilces un dinamisko īpašību salīdzinājums. (2 h lekc., 1 h lab.d.)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Kontroldarbiem jābūt uzrakstītiem un laboratorijas darbiem ieskaitītiem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Laboratorijas darbu analīze.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Students sekmīgu atzīmi par kontroldarbu var iegūt, ja vismaz 50% testa jautājumu atbildēti pareizi. Eksāmena atzīmi aprēķina kā vidējo aritmētisko no kontroldarbu un eksāmena testa vidējās atzīmes, kuru aprēķina kā vidējo aritmētisko no studiju kursā kārtoto kontroldarbu un eksāmena testa atzīmēm.

Obligātā literatūra

1. Gulbis V. Spēkratu teorija: mācību grāmata. Jelgava: LLU, 2007. 259 lpp.
2. Šmigins R. Iekšdedzes motoru teorija: mācību līdzeklis. Jelgava: LLU, 2008. 179 lpp.
3. Шароглазов Б.А., Фарафонтов М.Ф., Клементьев В.В. Двигатели внутреннего сгорания: теория, модeлирование и расчёт процессов: учебник. Челябинск: ЮУрГУ, 2004.

4. Wong J.Y. Theory of Ground Vehicles. 4th edition. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, INC, 2008. 560 p.

Papildliteratūra

1. Berjoza D. Automobiļu teorija: mācību grāmata. Jelgava: LLU, 2008. 200 lpp.
2. Köhler E., Flierl R. Verbrennungsmotoren: Motormechanik, Berechnung und Auslegung des Hubkolbenmotors. 4 Auflage. Braunschweig: Wiesbaden: Vieweg & Sohn Verlag/GWV Fachvelrage GmbH, 2006. 463 s.

3. Gulbis V. Spēkratu izmēģinājumu metodes: studiju palīglīdzeklis. Jelgava: LLU, 2008. 43 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Profi: Magazin fur Agrartechnik. [tiešsaiste] [skatīts 24.07.2021.] Pieejams: https://www.profi.de/heftarchiv/heftarchiv_11806677.html
2. Saimnieks LV. Riga. [tiešsaiste] [skatīts 24.07.2021.] Pieejams: https://www.saimnieks.lv/

3. Тракторы и сельскохозяйственные машины: Ежемесячный теоретический и научно-практический журнал. [tiešsaiste] [skatīts 24.07.2021.] Pieejams: https://www.vimsmit.com/jour

Piezīmes

Obligāts akadēmiskās bakalaura studiju programmas “Lauksaimniecības inženierzinātne” apakšprogrammas “Lauksaimniecības tehnika” studentiem.