Kursa kods LauZ4250

Kredītpunkti 3

Spēkrati I

Zinātnes nozareVides inženierija un enerģētika

Zinātnes apakšnozareLauksaimniecības inženierzinātne

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits24

Laboratorijas darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums07.02.2017

Atbildīgā struktūrvienībaSpēkratu institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Aivars Birkavs

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Kursā aplūkota spēkratu un motoru klasifikācija, uzbūve, darbības principi. Iekšdedzes motoru mehānismi un sistēmas, kā arī motora mehāniskā un elektroniskā regulēšana, transmisiju veidi, uzdevums, iedalījums, sastāvdaļas: sajūgi, pārnesumkārbas, sadales kārbas, diferenciāļi, galvenie pārvadi, jūgvārpstas, piedziņas shēmas, to uzbūve un darbības principi. Hidrauliskā iekārta, tās uzbūve un darbības principi.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas - spēkratu uzbūves īpatnības, to mezglu darbības principos. Prasmes - novērtēt spēkratu un motoru tehniskos rādītājus, to darbību; veikt pilnvērtīgu spēkratu apkopi ekonomiska transporta un agrotehniskā darba veikšanai. Kompetence - pastāvīgi analizēt inženiertehniskos spēkratu konstrukciju risinājumus, pastāvīgi risināt tehniska rakstura jautājumus spēkratu bezatteices darbības nodrošināšanai.
1. kontroldarbs – “Spēkratu motoru uzbūve un darbība” – testa formā, sekmīga atzīme, ja 50% jautājumi atbildēti pareizi.
2. kontroldarbs – “Spēkratu transmisijas darbība” – testa formā, sekmīga atzīme, ja 50% jautājumi atbildēti pareizi.
3. kontroldarbs – “Spēkratu hidraulikas un jūgvārpstas darbība” – testa formā, sekmīga atzīme, ja 50% jautājumi atbildēti pareizi.
Spēj patstāvīgi noteikt spēkratu konstrukciju elementu tehnisko stāvokli – laboratorijas darbi.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Ievads spēkratu uzbūvē. Spēkratu attīstības vēsture.(Lekcijas 2h)
2 Iekšdedzes motoru vispārējā uzbūve un darbības principi. (Lekcijas - 3h; praktiskie darbi 2h)
3 Kloķa-klaņa mehānisma uzbūve un darbība.(Lekcijas - 2h; praktiskie darbi 3h)
4 Gāzu sadales mehānisma uzbūve un darbība.(Lekcijas - 2h; praktiskie darbi 3h)
5 Mora dzeses sistēmu uzbūve un darbība.(Lekcijas - 2h; praktiskie darbi 2h)
6 Motora eļļošanas sistēmas, tās uzbūve un darbība.(Lekcijas - 2h; praktiskie darbi 2h)
7 Otto motoru un dīzeļmotoru barošanas sistēmas.(Lekcijas - 2h; praktiskie darbi 2h)
8 Regulatoru iedalījums. Visrežīmu regulatora darbības princips.(Lekcijas - 2h; praktiskie darbi 2h)
9 Aizdedzes sistēmas uzbūve un darbības principi.(Lekcijas - 1h; praktiskie darbi 2h)
10 Sajūgu uzdevums un klasifikācija, darbības principi.(Lekcijas - 1h; praktiskie darbi 2h)
11 Transmisiju uzdevums, klasifikācija un vispārējs raksturojums.(Lekcijas - 1h; praktiskie darbi 1h)
12 Pārnesumkārbu uzdevums, iedalījums, konstrukcija, darbības principi.(Lekcijas - 1h; praktiskie darbi 1h)
13 Diferenciāļi, dzenošie tilti, sānpārvadi un jūgvārpstas, to uzbūve, darbības princips.(Lekcijas - 1h; praktiskie darbi 1h)
14 Stūres iekārtas uzdevums un darbības princips.(Lekcijas - 1h; praktiskie darbi 1h)
15 Gaitas iekārta. Riteņi, apriepojums. Kāpurķēdes un kāpurlentas.(Lekcijas - 1h)
16 Spēkratu hidrosistēmas un uzkares iekārtas, to uzbūve un darbības princips. (Lekcijas - 1h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite.
Visiem kontroldarbiem jābūt uzrakstītiem un laboratorijas darbiem ieskaitītiem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Laboratorijas darbu analīze.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studenti, kuriem šī studiju kursa kontroldarbu atzīmes ir vismaz 5, saņem ieskaiti.

Pamatliteratūra

1. Introduction to Internal Combustion Engines. Stone. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2012. 2. Internal Combustion Engine Handbook. Basshuysen. 2004. SAE 3. Cikovskis V. Iekšdedzes motori. 1 daļa. Rīga: Jumava, 2010. 286 lpp.

Papildliteratūra

1. Blīvis J., Gulbis V. Traktori un automobiļi. Rīga: Zvaigzne, 1991. 517 lpp. 2. Cikovskis V. Motori. Rīga: Jumava, 2000. 224 lpp. 3. Duffy J. E. Modern automotive technology. 7th ed. Illinois: Goodheart-Willcox, 2009. 1613 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. LUBE Magazine, United Kingdom Lubricants Association Limited lube-media.com | ukla.org.uk, Registered in the UK: No. 936857 VAT Reg No. GB 240 8376 65
2. Profi: Magazin fur Agrartechnik. -1997- Münster-Hiltrup Landwirtschaftsverlag GmbH -1997- ISSN 0937-1583.

Piezīmes

Obligāts kursa projekts akadēmiskās bakalaura studiju programmas “Lauksaimniecības inženierzinātne” apakšprogrammas “Lauksaimniecības tehnika” studentiem.