Kursa kods LauZ4248

Kredītpunkti 3

Dzīvnieku audzēšana un ciltsdarbs

Zinātnes nozareLauksaimniecības zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits81

Kursa apstiprinājuma datums09.04.2019

Atbildīgā struktūrvienībaDzīvnieku zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Daina Jonkus

Dr. agr.

Priekšzināšanas

LauZ2109, Pētījumu metodika

LauZ4244, Dzīvnieku audzēšana un ciltsdarbs

Kursa anotācija

Kursa darba izstrādē izmanto konkrētas saimniecības reālu dzīvnieku pazīmju mērījumus. Pētāmo dzīvnieku sugu un ganāmpulku izvēlas students un saskaņo to ar studiju kursa pasniedzēju. Ganāmpulka lielumam jābūt tādam, lai varētu veikt fenotipisko un ģenētisko parametru analīzi, prognozēt ganāmpulka tiešo un netiešo selekcijas efektivitāti vai veikt vaislinieku ciltsvērtēšanu un kursa darba nobeigumā izdarīt secinājumus un sniegt priekšlikumus.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa darba izstrādes studentiem būs:
zināšanas par dzīvnieku audzēšanā un ciltsdarbā analizēto produktivitātes rādītāju nozīmi audzēšanas programmu izstrādē,
prasme veidot zinātniskās literatūras apskatu un analīzi, aprakstīt pētījumu rezultātus par lauksaimniecības dzīvnieku produktivitātes rādītājiem, to sakarībām, prasme vērtēt dažādu faktoru ietekmi uz produktivitātes pazīmēm, kā arī veikt dzīvnieku ciltsvērtēšanu un prognozēt selekcijas efektivitāti nākamajā paaudzē.
rezultātā studenti ir kompetenti studēt zinātnisko literatūru un veikt bakalaura darbā nepieciešamo pētījumu rezultātu apstrādi, piedalīties zinātniskos pētījumos un izteikt priekšlikumus saimniecības selekcijas darba uzlabošanai. Atbilstoši noformēšanas prasībām uzrakstīts un sekmīgi publiski aizstāvēts kursa darbs.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Kursa darba tematikas izvēle un saskaņošana. Ievads un darba mērķa un uzdevumu formulēšana. 2h
2. Literatūras izvēle un literatūras apskata gatavošana. 2h.
3. Literatūras apskata sagatavošana 5-7 lpp. 4h.
4. Pētījuma vietas un pētījuma materiāla raksturošana. 2h.
5. Pētījuma metodikas apraksts, iekļaujot datu apstrādes metodes. 2h.
6. Datu ieguve un datu bāzes veidošana. 2h.
7. Pētījuma datu apstrāde. 4h.
8. Pētījuma rezultātu apkopošana un analīze (nodaļu strukturē atbilstoši darba uzdevumiem). 4h.
9. Pētījuma rezultātu apkopošana un diskusijas veidošana. 4h.
10. Secinājumu un priekšlikumu izstrāde. 1h
11. Izmantotās literatūras saraksta veidošana. 1h
12. Kursa darba noformēšana (pielikumu izstrāde iekļaujot datu pirmavotus un datu apstrādi) un iesniegšana. 2h
13. Prezentācijas gatavošana un kursa darba publiska aizstāvēšana. 2h.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Pēc LLU LF studiju darba noformēšanas noteikumiem noformēts un iesniegts kursa darbs, kas tiek publiski aizstāvēts.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgi studē zinātnisko un populārzinātnisko literatūru un veido literatūras apstatu, veic datu apstrādi un analīzi, izdara secinājumus par aprēķinu rezultātiem. Par neskaidrajiem jautājumiem konsultējas ar pasniedzēju.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Students sekmīgu atzīmi par kursa darbu var iegūt, ja darba pamatdaļas apjoms ir 15 un vairāk lpp. Tajā ir visas trīs darba nodaļas. Literatūras apskats aizņem 30% no darba apjoma, tā veidošanai izmantoti ne mazāk par 15 literatūras avotiem. Kursa darbs uzrakstīts atbilstoši LF izstrādātajiem studiju darbu noformēšanas noteikumiem. Sagatavoto prezentāciju publiski aizstāv (līdz 15 min.) grupas biedru klātbūtnē, kuri piedalās prezentācijas vērtēšanā, ņemot vērā prezentācijas saturu, izmantotās zinātniskās literatūras kvalitāti, prezentācijas noformējumu, prezentēšanas prasmi un atbildes uz jautājumiem. Kursa darbu vērtē 10 ballu sistēmā. Kursa darba vērtējumu veido 70% macībspēka vērtējums (kursa darba kvalitāte + prezentācija) un 30% grupas biedru vidējās atzīmes vērtējuma summa.

Obligātā literatūra

1. Zinātniskie žurnāli un rakstu krājumi, kas pieejami LLU FB abonētajās datu bāzēs latviešu un citās valodās. Piemēram:
• LF Zinātniski praktiskās konferences "Līdzsvarota lauksaimniecība" raksti;
• LLU LF Zinātniskā semināra rakstu krājums “Ražas svētki Vecaucē ….”
2. LLU mācībspēku un zinātnieku publikācijas starptautiskos žurnālos un konferenču rakstu krājumos:
• LLU doktorantu zinātniskās konferences "Research for Rural Development" raksti
• Agronomy Research.
• International Scientific Conference “Engineering for Rural Development”.

Papildliteratūra
1. Studiju darbu izpilde un noformējums.Metodiskie norādījumu LF studentiem. Sastādījuši Kārkliņš A., Kreišmane Dz. (2016). LLU, 72 lpp.
2. Demonstrējumi augkopībā un lopkopībā. Ozolnieki. LLKC. Apgāds

Periodika un citi informācijas avoti

1. Agro Tops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5164
2. Saimnieks LV. Rīga: TEE BIO, 2004. ISSN 1691-1598
3. Latvijas lopkopis. Ozolnieki. LLKC. Apgāds.
4. Interneta resursi.

Piezīmes

Profesionālā bakalaura studiju programma “Lauksaimniecība” kvalifikācija "Ciltslietu zootehniķis" obligāts nozares profesionālās specializācijas kurss.