Kursa kods LauZ4246

Kredītpunkti 9

Bakalaura darbs IV

Zinātnes nozareLauksaimniecības zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā243

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits243

Kursa apstiprinājuma datums28.11.2019

Atbildīgā struktūrvienībaAugsnes un augu zinātņu institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Daina Kairiša

Dr. agr.

author prof.

Daina Jonkus

Dr. agr.

author asoc. prof. (Emeritus)

Dzidra Kreišmane

Dr. agr.

Priekšzināšanas

LauZ3159, Bakalaura darbs I

LauZ3160, Bakalaura darbs II

LauZ2109, Pētījumu metodika

LauZ4245, Bakalaura darbs III

Kursa anotācija

Studenti apliecina prasmi strādāt ar bakalaura darba izstrādes laikā sagatavoto datu bāzi, veikt iegūto datu analīzi un iegūto rezultātu interpretāciju, izstrādāt konkrētus, no veiktā darba rezultātiem izrietošus secinājumus. Rāda prasmi bakalaura darba publiskā aizstāvēšanā un teorētisko zināšana pielietojumā konkrētas problēmas risināšanai.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Padziļinātas teorētiskās zināšanas par pētāmo jautājumu, zināšanas par bakalaura darba izstrādāšanas nosacījumiem, pētījumu rezultātu apkopošanu un analīzi. Prasmes apkopot un analizēt pētījumu rezultātus, izstrādāt secinājumus un publiski prezentēt Bakalaura darbu Valsts eksāmenu komisijai. Studenti ir kompetenti veikt pētniecisko darbu lauksaimniecības nozarē, analizēt pētījumu rezultātus un izstrādāt ieteikumus praktiskai ražošanai.
Vērtēšana: studenti izstrādātus bakalaura darbus prezentē priekšaizstāvēšanas laikā pētījuma virziena studentu un zinātnieku grupā un publiskas aizstāvēšanas laikā Valsts pārbaudījumu komisijai.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Pētījuma vai izmēģinājuma datu apstrāde. 10 h
2. Pētījuma vai izmēģinājuma rezultātu apkopošana un analīze. 20 h
3. Bakalaura darba manuskripta gatavošana. 32 h
4. Bakalaura darba manuskripta gatavošana un iesniegšana darba vadītājam. 4 h
5. Bakalaura darba prezentācijas gatavošana priekšaizstāvēšanai un darba prezentēšana. 6 h
6. Bakalaura darba precizēšana. 10 h
7. Bakalaura darba noformēšana un iesniegšana Valsts pārbaudījumu komisijai (VPK). 6 h
8. Iepazīšanās ar bakalaura darba recenziju. Bakalaura darba prezentācijas sagatavošana. 4 h

9. Bakalaura darba aizstāvēšana VPK. 4 h

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Bakalaura darba prezentēšana Valsts pārbaudījumu komisijai, kas tiek novērtēts ar atzīmi kā eksāmens 10 punktu sistēmā.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Pētījuma veikšana, rezultātu ieguve, apkopošana, analīze un interpretācija. Secinājumu un darba kopsavilkuma izstrādāšana latviešu un angļu valodā. Atbildes sagatavošana recenzijai. Bakalaura darba noformēšana atbilstoši studiju darbu noformēšanas noteikumiem. Prezentācijas sagatavošana priekšaizstāvēšanai un aizstāvēšanai VPK.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Tematikai un studiju darbu noformēšanas noteikumiem atbilstoši sagatavots, noformēts un prezentēts bakalaura darbs, sekmīga piedalīšanās diskusijā bakalaura darba aizstāvēšanas laikā.

Obligātā literatūra

1. Zinātniskie raksti un publikācijas par izvēlēto bakalaura darba tēmu.

2. Kārkliņš A., Kreišmane Dz. Studiju darba izpilde un noformējums: metodiskie norādījumi Lauksaimniecības fakultātes studentiem. 5. papild. un pārstr. izdevums. Jelgava: LLU, 2016. 73 lpp.

Papildliteratūra

Zinātnisko rakstu krājumi augkopībā un lopkopībā.

Periodika un citi informācijas avoti

Nozares zinātniskie žurnāli un interneta resursi.

Piezīmes

Obligāts studiju kurss LF profesionālās bakalaura studiju programmas „Lauksaimniecība” pilna laika studentiem 8. semestrī un nepilna laika studentiem 10. semestrī.