Kursa kods LauZ4245

Kredītpunkti 6

Bakalaura darbs III

Zinātnes nozareLauksaimniecības zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā162

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits162

Kursa apstiprinājuma datums02.12.2019

Atbildīgā struktūrvienībaAugsnes un augu zinātņu institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Daina Kairiša

Dr. agr.

author prof.

Daina Jonkus

Dr. agr.

author asoc. prof. (Emeritus)

Dzidra Kreišmane

Dr. agr.

Priekšzināšanas

LauZ3159, Bakalaura darbs I

LauZ3160, Bakalaura darbs II

LauZ2109, Pētījumu metodika

Kursa anotācija

Studenti apgūst prasmi izvēlēties bakalaura darba tēmai atbilstošus literatūras avotus, veikt mērķtiecīgas literatūras studijas, iepazīstas ar lauksaimniecības nozarē pieejamo literatūru izvēlētajā pētniecības virzienā. Students sagatavo literatūras apskatu, kurā apliecina prasmi sagatavot bakalaura darbā izmantotās literatūras apskata kopsavilkumu un atbilstoši prasībām noformēt izmantotās literatūras sarakstu. Nostiprina studiju laikā iegūto publiskās uzstāšanās māku.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par veiktajiem zinātniskajiem pētījumiem un to rezultātiem saistībā ar bakalaura darba tēmu. Iegūst padziļinātas zināšanas par konkrēto bakalaura darbā pētāmo jautājumu. Prasmes atlasīt tematikai atbilstošu literatūru, sagatavot literatūras kopsavilkumu, noformēt to atbilstoši norādījumiem. Noformēt literatūras sarakstu atbilstoši bibliogrāfijas noteikumiem. Publiski prezentēt literatūras apskatu.
Kompetence - students ir kompetents apkopot un analizēt dažādu zinātnieku viedokļus par pētāmo jautājumu.

Vērtēšana: literatūras apskata prezentēšana pētījuma virziena studentu un zinātnieku grupā.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Literatūras atlase. 10 h.
2. Literatūras studijas. 20 h.
3. Literatūras apraksta un kopsavilkuma sagatavošana. 26 h.
4. Izmantotās literatūras saraksta sagatavošana. 2 h
5. Literatūras apskata prezentācija sagatavošana. 4 h

6. Literatūras studiju rezultāta prezentācija pētījuma virziena studentu un zinātnieku grupā. 2 h

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Literatūras apskata prezentēšana pētījuma virziena studentu un zinātnieku grupā.

Ieskaite bez atzīmes.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Zinātniskās literatūras un citu zinātniskās informācijas avotu atlase un studijas, patstāvīgais darbs literatūras kopsavilkuma sagatavošanai. Prezentācijas sagatavošana.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Literatūras apskats, izmantojot vismaz 30 zinātniskās literatūras avotus. Literatūras apskatam jābūt sagatavotam, noformētam un prezentētam atbilstoši bakalaura darba tematikai un studiju darbu noformēšanas noteikumiem.

Obligātā literatūra

1. Zinātniskie raksti un publikācijas par izvēlēto bakalaura darba tēmu.

2. Kārkliņš A., Kreišmane Dz. Studiju darba izpilde un noformējums: metodiskie norādījumi Lauksaimniecības fakultātes studentiem. 5. papild. un pārstr. izdevums. Jelgava: LLU, 2016. 73 lpp.

Papildliteratūra

Zinātnisko rakstu krājumi augkopībā un lopkopībā.

Periodika un citi informācijas avoti

Nozares zinātniskie žurnāli un interneta resursi.

Piezīmes

Obligāts studiju kurss LF profesionālās bakalaura studiju programmas „Lauksaimniecība” pilna laika studentiem 7. semestrī un nepilna laika studentiem 10. semestrī.