Kursa kods LauZ4244

Kredītpunkti 7.50

Dzīvnieku audzēšana un ciltsdarbs

Zinātnes nozareLauksaimniecības zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā200

Lekciju stundu skaits32

Semināru un praktisko darbu stundu skaits48

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits120

Kursa apstiprinājuma datums29.01.2019

Atbildīgā struktūrvienībaDzīvnieku zinātņu institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Līga Paura

Dr. agr.

author prof.

Daina Jonkus

Dr. agr.

Aizstātais kurss

LauZB022 [GLAUB022] Dzīvnieku audzēšana un ciltsdarbs

Kursa anotācija

Studiju kurss sniedz zināšanas par kultivēto dzīvnieku populāciju ģenētiskās un saimnieciskās kvalitātes novērtēšanu, izmantošanas teorētiskajiem principiem, realizēšanas metodēm, mājdzīvnieku izcelšanos, ontoģenēzi, populāciju un kvantitatīvās ģenētikas principu pielietojumu izlasē un atlasē, izlases efektivitātes novērtēšanu un prognozi.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc studiju kursa apguves studentam būs:
• Zināšanas un kritiska izpratne par kultivēto dzīvnieku populāciju saimnieciskās un ģenētiskās kvalitātes novērtēšanu un tālākas izmantošanas teorētiskajiem principiem, to realizēšanas metodēm. Ciltsdarba programmu uzdevumiem un veidiem (izstrādāti praktiskie darbi, patstāvīgi izstrādāti mājas darbi, sekmīgi uzrakstīti kontroldarbi, sekmīgi nokārtots teorijas eksāmens).
• Prasmes izskaidrot un diskutēt par kvantitatīvās ģenētikas principu pielietojumu izlasē un atlasē, izlases efektivitātes novērtēšanu un prognozi, dzīvnieku ciltsvērtēšanu un to pielietošanu ciltsdarba plāna sastādīšanā (izstrādāti praktiskie darbi, patstāvīgi izstrādāti mājas darbi, sekmīgi uzrakstīti kontroldarbi).
• Kompetence izmantot teoriju un metodes, lai veiktu kursa darba izstrādi. Patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt iegūtos rezultātus un veikt to analīzi. Prast komunicēt par apgūtiem jautājumiem ar kolēģiem, šīs jomas speciālistiem, un zemniekiem (patstāvīgi izstrādāti un publiski aizstāvēti mājas darbi, sekmīgi uzrakstīti kontroldarbi, sekmīgi nokārtots teorijas eksāmens).

Kursa saturs(kalendārs)

1. Ievads dzīvnieku audzēšanā. Pieradināšana un domestikācija. Nozīmīgāko sugu dzīvnieki. [L – 2]
2. L/s ontoģenēze un filoģenēze. Augšana un attīstība. Interjers. Eksterjers. Kondīcija. Ražība, tās novērtēšana. [P – 3]
3. Statistisko metožu izmantošana dzīvnieku audzēšanā: dispersija (komponentes), kovariācija, korelācija, regresija, dispersijas analīze. [L – 2, P – 3]
4. Kvantitatīvo pazīmju statistiskā apstrāde. [L – 2, P – 3]
5. Kvantitatīvo pazīmju populāciju ģenētiskie parametri: mainība, iedzimstamība, ģenētiskā korelācija. [L – 2, P – 4]
6. Izlases procesu raksturojošie parametri. Tiešā un netiešā izlase. [L – 2, P – 3]
1.kontroldarbs: populāciju ģenētiskie parametri, tiešā un netiešā dzīvnieku izlase. [P – 3]
7. Atlases metodes to klasifikācija. Atlases ģenētiskā iedarbība, diapazons, ietekme uz populācijas ģenētisko struktūru. [L – 2, P – 3]
8. Audzēšanas metodes: tīraudzēšana un krustošana. [L – 2]
9. Tīraudzēšana. Radniecības un inbrīdinga mērīšana. Inbrīdinga depresija. [L – 2, P – 3]
10. Krustošana. Krustošanas veidi, heterozes efekts. Genofonda saglabāšanas un racionālas izmantošanas problēmas. [L – 2, P – 3]
11.Matricu algebras pamatelementi un tās iespējas vienādojumu sistēmu risināšanā audzēšanā. Statistiskie modeļi. [L – 2, P – 3]
12. Jauktie modeļi. Č. Hendersona piedāvātais algoritms jauktu modeļu vienādojumu sistēmu risināšanā. [L – 3, P – 4]
13. Ciltsvērtības novērtēšanas principi. Ciltsvērtības indeksi. BLUP "dzīvnieka modelis". [L – 3, P – 4]
14. Audzēšanas sistēmu plānošana. Tīraudzēšanas programmu izstrādāšana. [L – 2, P – 3]
15. Hibridizācijas programmas. Hibridizācijas pielietojums dažādu sugu dzīvnieku audzēšanā. [L – 2, P – 3]
16. Ciltsdarba organizācijas un informācijas sistēmas. [L – 2]
2.kontroldarbs: dzīvnieku atlase, dzīvnieku ciltsvērtēšana. [P – 3]

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Eksāmens. Eksāmena uzdevumu veido teorija par studiju kursā apgūto teorētisko vielu un praktiskais uzdevums par studiju kursā apgūtajām tēmām. Izstrādāti praktiskie darbi. Sekmīgi uzrakstīti divi kontroldarbi. Izstrādāti un publiski aizstāvēti divi mājas darbi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgā darba organizācija semestra laikā notiek patstāvīgi studējot literatūru, izmantojot mācībspēka konsultācijas. Izstrādāti un publiski aizstāvēti divi mājas darbi. Mājas darbos ir jāpielieto apgūtās dzīvnieku audzēšanā izmantotās metodes reālo datu apstrādei.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Eksāmena vērtējums ir atkarīgs no semestra kumulatīvā vērtējuma: 1.kontroldarbs (15%), 2. kontroldarbs (15%), mājas darbi (10%) un kārtota sesijas laikā rakstiska eksāmena (60 %).
Studenti, kuriem studiju kursa kumulatīvais vērtējums ir mazāks par 4, vai vēlas uzlabot to (ir vismaz 4), sesijas laikā kārto komplekso eksāmenu. Eksāmens iekļauj praktisko daļu (40%) un teoriju (60%).

Obligātā literatūra

1. Grīslis Z., Garkāvijs F., Sprūžs J. Lopkopība. Rīga: Zvaigzne, 1991. 356 lpp.
2. Falconer, D.S. Mackay T.F.C. Introduction to Quantitative Genetics. 4th edition. Edinburgh: Longman Limited, 1996. 464 p.
3. Bourdon, R.M. Understanding Animal Breeding: Pearson New International Edition. Pearson education limited, 2014. 513 p. [LF, Dzīvnieku zinātņu institūts, 1 eks.]

Papildliteratūra

1. Lynch M., Walsh B. Genetics and Analysis of Quantitative Traits. USA: Sinauer Association, Inc., 1998. 980 p. 2. Mrode, R.A. Linear models for the prediction of animal breeding value. CAB International, 1996. 187 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Journal of Animal Breeding and Genetics. Wiley. Online ISSN: 1439-0388.
2. Archiv fur Tierzucht-Archives of Animal Breeding. Herausgeber Forschungsinstitut fur die Biologie landwirtschaftliche Nuztiere (FBN), Dummerstorf. ISSN 0003-9438.

Piezīmes

Obligāts studiju kurss, kas iekļauts LF profesionālā bakalaura studiju programmā "Lauksaimniecība" ciltslietu zootehniķa kvalifikācijas ieguvei pilna un nepilna laika studijās.