Kursa kods LauZ4243

Kredītpunkti 4.50

Lopbarības ražošana

Zinātnes nozareLauksaimniecības zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits24

Laboratorijas darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums09.04.2019

Atbildīgā struktūrvienībaAugsnes un augu zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author prof. (Emeritus)

Aleksandrs Adamovičs

Dr. agr.

Priekšzināšanas

Biol1001, Botānika

Biol3008, Mikrobioloģija

LauZ4031, Lauksaimniecības mehanizācija

Aizstātais kurss

LauZB024 [GLAUB024] Lopbarības ražošana

Kursa anotācija

Lopbarības ražošana kā lauksaimniecības nozare. Zinātniskās pētniecības darbs lopbarības ražošanā, tā galvenie virzieni. Zālaugu un laukaugu morfoloģiskās pazīmes un bioekoloģiskās īpašības. Laukaugu augšana un attīstība. Dabiskie zālāji. Dabisko zālāju uzlabošanas pasākumu sistēma, kultivēto pļavu un ganību ierīkošana, mēslošana, izmantošana. Kvalitatīvas zāles lopbarības – siena, skābsiena un skābbarības – sagatavošana un uzglabāšana.

Laukaugu audzēšanas tehnoloģijas. Sējumu un ražas veidošanas likumsakarības, to regulēšanas iespējas. Augkopības produkcijas veidi, to izmantošanas iespējas pārtikai un lopbarībai. Produkcijas pirmapstrāde un uzglabāšana. Dzīvības procesu norise augkopības produkcijā, uzglabāšanas zudumi un to samazināšanas iespējas. Augkopības produkcijas svarīgākie kvalitātes rādītāji, to būtība. Kvalitātes ietekmēšanas iespējas laukaugu audzēšanas un uzglabāšanas laikā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par zālaugu un laukaugu ražību ietekmējošiem agroekoloģiskajiem faktoriem, to morfoloģisko uzbūvi, agroekoloģiskajām prasībām, audzēšanas agrotehniku, ražas kvalitāti. – (1.kontroldarbs, referāts).
Prot novērtēt zālaugu un laukaugu ražību ietekmējošo faktoru lomu, pazīst stiebrzāļu un tauriņziežu dzimtas zālaugu sugas, prot izvēlēties audzēšanas agrotehniku un zelmeņu veidošanas tehnoloģijas, sastādīt zāles lopbarības ieguves tehnoloģiskos plānus. – (1.,6. kontroldarbu uzdevums, 1.–4. laboratorijas darbu tēmas).
Kompetenti organizēt zāles lopbarības ražošanu, ražas novākšanu, uzglabāšanu, realizāciju, izvēlēties piemērotākos zālaugus un laukaugus, studēt zinātnisko literatūru un turpināt pašizglītoties par kursā iekļautajām tēmām. – (1.–5. kontroldarbs, referāts, eksāmens).

Kursa saturs(kalendārs)

1. Lopbarības ražošana kā lauksaimniecības sistēma, lopbarības ražošanas galvenie uzdevumi. Zinātniskās pētniecības darbs lopbarības ražošanā.
2. Pļavu un ganību zālaugu bioloģiskās īpašības. Augu iedalījums saimnieciski botāniskajās grupās – stiebrzālēs un tauriņziežos. Dažādu dzimtu visizplatītāko lopbarības zālaugu raksturojums.
3. Ekoloģisko faktoru ietekme uz zālaugu augšanu un attīstību. Mitruma režīms. Ūdens izmantošana ar zālaugiem un to noteicošie faktori. Temperatūras un gaisa ietekme uz zālaugu augšanu, attīstību un ražas izveidi. Gaismas režīms. Augsnes apstākļi un to nozīme zālaugu dzīvē.
1. kontroldarbs par iepriekš apgūtajiem tematiem (1.–3. punkts). Vērtējams ar atzīmi.

4. Dabiskie zālāji. Dabisko pļavu un ganību platības, stāvoklis un īpatsvars lopbarības bilancē Latvijā.
5. Dabisko zālāju virspusējas uzlabošanas pasākumu komplekss, tā lietošanas apstākļi. Kultūrtehniskie darbi.
6. Dabisko pļavu un ganību pamatuzlabošanas pasākumu komplekss, tā lietošanas apstākļi.
7. Sēto zālāju ierīkošana. Zālāju kaļķošana un mēslošana. Organisko un minerālmēslu pielietošana.
8. Zālaugu maisījumi. Zālaugu audzēšana tīrsējā un maisījumos. Zālaugu sēklu maisījumu sastādīšana.
2. kontroldarbs [īss (15 min.) (8. punkts)]. Vērtējams ar atzīmi.

9. Zālaugu sēja. Augsnes apstrāde. Sējas laiki. Zālaugu maisījumu sējas veidi un tehnika. Sējumu kopšana.
10. Kultivēto ganību ierīkošana. Ganību ierīkošanas paņēmieni.
11. Ganību platības aprēķins dažādām mājdzīvnieku sugām.
3. kontroldarbs [īss (15 min.) (11. punkts)]. Vērtējams ar atzīmi.

12. Ganību iekārtošana. Aploku, žogu, ganību ceļu un dzirdinātavu ierīkošana.
13. Ganības liellopiem, aitām, zirgiem, sivēnmātēm, mājputniem.
14. Ganību racionāla izmantošana. Brīvā, aploku un porciju ganīšanas sistēma.
15. Ganību ražības novērtēšanas veidi.
16. Ganību kopšana. Ganību sagatavošana ganīšanai pavasarī. Nenoēstās zāles appļaušana. Mājlopu mēslu izkliedēšana.
17. Ganību zāles iztrūkuma segšana. Zaļais konveijers. Zaļā konveijera nozīme un tipi.
4. kontroldarbs par iepriekš apgūtajiem tematiem (9.–17. punkts). Vērtējams ar atzīmi.

18. Pļavu racionālas izmantošanas teorētiskie pamati. Zāles pļaušana. Optimālie termiņi, biežums un pļaušanas augstums.
19. Siena nozīme un sagatavošanas tehnoloģijas. Tehnoloģiskā procesa pamatoperācijas.
20. Siena uzglabāšana kaudzēs, stirpās un šķūņos, kraušanas noteikumu ievērošana.
21. Skābsiena nozīme un sagatavošanas tehnoloģijas. Zaļās masas apvītināšanas robežas. Tehnoloģiskā procesa pamatoperācijas.
22. Skābbarības nozīme un sagatavošanas tehnoloģijas. Skābšanas procesu ietekmējošie faktori. Tehnoloģiskā procesa pamatoperācijas.
5. kontroldarbs par iepriekš apgūtajiem tematiem (18.–22. punkts). Vērtējams ar atzīmi.

23. Labības. Labību botāniskā piederība, ģintis, sugas, varietātes, to zinātniskie nosaukumi.
24. Labību augšana un attīstība. Labību sējplatības un ražība pasaulē, Eiropā un Latvijā.
25. Vasarāju labību (vasaras mieži, vasaras kvieši, auzas) agroekoloģiskās prasības.
26. Ziemāju labību (ziemas kvieši, ziemas rudzi, tritikāle, ziemas mieži, vasaras kvieši) agroekoloģiskās prasības.
27. Labību audzēšanas tehnoloģijas, to saistība ar ražas izmantošanas virzienu.
28. Kukurūzas audzēšanas tehnoloģijas un noderība lopbarībai un biogāzes ražošanai Latvijas apstākļos.
29. Zirņi, vīķi, lauka pupas, lupīnas un soja – raksturojums, agroekoloģiskās prasības. Audzēšanas tehnoloģijas.
30. Kāpostu dzimtas augi (lopbarības kāposti un kolrābji), balto sinepju, eļļas rutka, saulgriezes u.c. zaļmasas augi, to raksturojums, agroekoloģiskās prasības. Audzēšanas īpatnības.
31. Rapša un ripša bioloģiskais raksturojums, agroekoloģiskās prasības, izmantošana. Rapša un ripša audzēšanas agrotehniskie paņēmieni. Ražas izmantošana.
32. Kartupeļu un topinambūra bioloģiskais raksturojums, agroekoloģiskās prasības un audzēšanas agrotehniskie paņēmieni. Ražas izmantošana.
33. Sakņaugu (cukurbietes, lopbarības bietes un burkāni) bioloģiskais raksturojums, agroekoloģiskās prasības un audzēšanas agrotehniskie paņēmieni. Ražas izmantošana.
6. Referāti par tematiem (23.–33. punkts). Vērtējami ar atzīmi.

Laboratorijas darbu tematika:
1. Tauriņziežu dzimtas zālaugu morfoloģiskais un saimnieciski-ekoloģiskais raksturojums.
2. Stiebrzāļu dzimtas zālaugu morfoloģiskais un saimnieciski-ekoloģiskais raksturojums.
3. Zālaugu sēklu maisījumu sastādīšana un izsējas normas aprēķināšana.
4. Ganību plātību aprēķināšana un sadalīšana aplokos.
5. Zālāju ražības noteikšana.

6. Ganību zāles bilance un zāles iztrūkuma segšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

1. Rakstisks eksāmens, gala atzīmi veido vidējais aritmētiskais no eksāmenā iegūtā vērtējuma un kontroldarbos iegūtā vidējā vērtējuma.
Lai kārtotu eksāmenu, visiem laboratorijas darbiem jābūt izstrādātiem un novērtētiem, kontroldarbiem sekmīgi uzrakstītiem.
Lekciju un laboratorijas darbu apmeklējums LLU ir obligāts.
2. Jāuzraksta pieci kontroldarbi:
1. kontroldarbs par iepriekš apgūtajiem tematiem (1.–3. punkts). Vērtējams ar atzīmi. Jāprot atpazīt pēc atsevišķām morfoloģiskajām pazīmēm stiebrzāļu un tauriņziežu dzimtas zālaugus; pļavu un ganību zālaugu bioloģiskās un ekoloģiskās īpašības;
2.kontroldarbs [īss (15 min.) (8. punkts)]. Vērtējams ar atzīmi. Zālaugu sēklu maisījumu sastādīšana;
3.kontroldarbs [īss (15 min.) (11. punkts)]. Vērtējams ar atzīmi. Ganību platības aprēķins dažādām mājdzīvnieku sugām;
4.kontroldarbs par iepriekš apgūtajiem tematiem (9.–17. punkts). Vērtējams ar atzīmi. Zālāju ierīkošana un izmantošana;
5. kontroldarbs par iepriekš apgūtajiem tematiem (18.–22. punkts). Vērtējams ar atzīmi. Zāles lopbarības sagatavošanas tehnoloģijas.

3. Referāta nodošana docētājam noteiktajā termiņā un prezentācija. Vērtējams ar atzīmi.
4. Kopējo vērtējumu veido: sagatavotais referāts un tā 20 min. prezentācija – 30 %; kontroldarbu vērtējumi – 70 %.
5. Tie studenti, kuriem vidējā atzīme par semestra laikā novērtētajiem kontroldarbiem un referātu ir “labi” (“7”) un vairāk, tiek atbrīvoti no eksāmena kārtošanas un iegūst vidēju kontroldarbu atzīmi, kuru iespējams uzlabot.
6. Pārējiem studentiem jākārto rakstisks eksāmens par visiem studiju kursa jautājumiem.

7. Ja visi kontroldarbi un referāts nav novērtēti ar sekmīgu vērtējumu, ieskaiti kārtot nav atļauts.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1. Sistemātiska kursa apguve, izmantojot mācību un zinātnisko literatūru. Zinātniskās literatūras studēšana un konspektēšana par kursa programmā iekļauto tematiku.
2. Laboratorijas darbu apstrāde un rezultātu noformēšana, to savlaicīga iesniegšana pārbaudei.
3. Savlaicīga mājas uzdevumu izpildīšana par laboratorijas nodarbību tematiku.

4. Katrs students raksta referātu (10–12 lpp. Word formātā). Referāta tematikas brīva izvēle no docētāja piedāvātā saraksta. Sagatavo 20 min. prezentāciju (PowerPoint formātā). Referāti pēc pārbaudes jāprezentē auditorijā studentu grupai.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kontroldarbi, par kuriem saņem atzīmi, tiek vērtēti atbilstoši 10 ballu skalas.
Semestra eksāmens tiek vērtēts ar atzīmi 10 ballu skalā, pievēršoties šādiem aspektiem:
1) jautājuma izklāsta loģika un pilnīgums;
2) prasme izvērtēt teorētisku jautājumu saistībā ar ražošanas praksi;

3) profesionālās un zinātniskās terminoloģijas pielietojums.

Obligātā literatūra

1. Adamovičs A. (2017) Zālāju ierīkošana un izmantošana. Mācību grāmata; otrs, papildinātais izdevums. Jelgava, 140 lpp.
2. Augkopība // A. Ružas redakcijā. Jelgava, LLU, 2004. –374 lpp.
3. Augkopība // Rokasgrāmata / A. Ružas redakcijā. Jelgava, 2001. – 324 lpp.
4. Alfa and Alfa Improvement (1998) Ed. by Hanson A.A., Barues D.K., Hill R.R. et al. No. 29 in the series Agronomy, American Society of Agronomy. Crop Science Society of America J. Soil. Science Society of America. – Medison, Wisconsin, USA. 1084 p.
5. Champan G. P. (1996) The biology of grasses. Oxou: CAB International. XIV, 273 p.
6. Clover science and technology (1985) Editor N.L.Taelor, by Number 25 in the series Agronomy, Wisconsin, USA. 616 p.
7. Cool-season forage grasses. (1996) Ed. by L.E. Moser et al.; American Society of Agronomy, Crop Science Society of America, Soil Society of America. Madison, Wiskonsin: USA. 841 p.
8. Forages. Volume I. An introduction to Grassland Agriculture (2013) Under the Editorial Authorship of Robert F. Barnes, C. Jerry Nelson, Michael Collins, Kennet J. Moore with 42 contributing authors, Jowa State University Press, Ames, Jowa, USA. 556 p.
9. Forages. Volume II. The science of Grassland Agriculture (2013) Under the Editorial Authorship of Robert F. Barnes, C. Jerry Nelson, Michael Collins, Kennet J. with 94 contributing authors, Jowa State University Press, Ames, Jowa, USA. 791 p.
10. Frame J. and Laidlaw A.S. (2014) Improved Grassland management. The Growood Press Ltd, United Kingdom. 352 p.
11. Frame J. (1992) Improved Grassland Management. Farming Press, United Kingdom. 351 p.
12. Grassland nitrogen (1995) D.C. Whitehead. – Wallinford: CAB International. 397 p.
13. Grundlagen der landwirtschaflicher Pflanzenproduktion (1997) Verlag Eugen Ulmen. 860 s.
14. Principles of Seed Science and Technology (1995) Larry O. Copeland, Miller B. McDonald. Chapman & Hall. 409 p.
15. Handbuch des Phlanzenbaues (1997) Hrsd. Des gesamtw. Herbert Hanus. Stutgart, Hohenheim: Ulmer.
16. Koломейченко В.В. (2015) Кормопроизводство. Санкт-Петербург, Москва, Краснодар, Лань. 656 c.

Papildliteratūra

1. David J. Gibson (2009) Grasses and Grassland Ecology. Oxford University Press, USA, 320 p.
2. Freimanis P., Holms I., Lauva J. (1982) Lopbarības ražošana tīrumos. Rīga: Zvaigzne, 310 lpp.
3. Grassland Productivity and Ecosystem Services (2011) Ed. by Gilles Lemaire, John Hodgson, Abad Chabbi. CABI. 296 p.
4. Klapp E. (1971) Wiesen und Weiden. Berlin und Hamburg: Verlag Paul Parey. 620 s.
5. Krūklande M., Priekulis J. (1981) Zālaugu konservēšana hermetizētās glabātavās. Rīga: Avots. 164 lpp.
6. Ramane I., Liberts V. (1987) Lopbarības ķīmiskā konservēšana. Rīga: Zinātne. 58 lpp.
7. Tērauds V. (1972) Pļavas un ganības. Rīga: Zvaigzne. 311 lpp.

8. Адамович А.М. (1982) Индустриальная технология производства сена и сенажа. Лекция. Елгава, ЛСХА. 37 с.

Periodika un citi informācijas avoti

Zinātniskie žurnāli un rakstu krājumi, kas pieejami LLU FB abonētajās datu bāzēs, piemēram:
Rural Sustainability Research (LLU Raksti), Agronomijas Vēstis, Agronomy Research, Žemdirbyste=Agriculture, Acta Agriculturae Scandinavica, Sec. B Soil and Plant Science, LF konferenču un semināru Rakstu krājumi utt.
Populārzzinātniskie žurnāli Saimnieks, AgroTops utt. – atbilstoši tematikai.

Piezīmes

Profesionālā bakalaura studiju programma “Lauksaimniecība”, kvalifikācija Ciltslietu zootehniķis, PL 3.sem., NL 5. sem.