Kursa kods LauZ4241

Kredītpunkti 4.50

Pļavkopība

Zinātnes nozareLauksaimniecības zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits24

Laboratorijas darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums28.11.2019

Atbildīgā struktūrvienībaAugsnes un augu zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author prof. (Emeritus)

Aleksandrs Adamovičs

Dr. agr.

Priekšzināšanas

Biol1001, Botānika

Biol3014, Augu fizioloģija I

Fizi2036, Agrofizika

LauZ2042, Augsnes zinātne

LauZ4031, Lauksaimniecības mehanizācija

Aizstātais kurss

LauZB004 [GLAUB004] Pļavkopība

Kursa anotācija

Pļavkopība kā lauksaimniecības nozare. Īsa pļavkopības zinātnes attīstības vēsture un periodi. Zinātniskās pētniecības darbs pļavkopībā, tā galvenie virzieni. Zālaugu morfoloģiskās pazīmēs un bioekoloģiskās īpašības, augu kopu veidošanas likumsakarības un to regulēšanas iespējas. Dabiskie zālāji. Dabisko zālāju klasifikācija. Galveno zālāju tipu raksturojums.
Dabisko zālāju uzlabošanas pasākumu sistēma, kultivēto pļavu un ganību ierīkošana, mēslošana, izmantošana. Kvalitatīvas zāles lopbarības – siena, skābsiena un skābbarības – sagatavošana un uzglabāšana. Konservētas lopbarības sagatavošana. Zāles lopbarības uzskaite un novērtēšana. Zālaugu sēklaudzēšana.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par zālāju ražību ietekmējošiem agroekoloģiskajiem faktiem, to savstarpējo mijiedarbību, zālaugu morfoloģisko uzbūvi, agroekoloģiskajām prasībām, audzēšanas agrotehnologiju, ražas kvalitāti – (1.–7. kontroldarbs).
Prot novērtēt zālaugu ražību ietekmējošo faktoru lomu, prot noteikt zālaugu sēklas, pazīst stiebrzāļu un tauriņziežu dzimtas zālaugu sugas, prot izvēlēties audzēšanas agrotehniku un zelmeņu veidošanas tehnoloģijas, sastādīt zāles lopbarības ieguves tehnoloģiskos plānus – (1.,6. kontroldarbu uzdevums, 1.–4. laboratorijas darbu tēmas).

Kompetenti organizēt zāles lopbarības ražošanu, ražas novākšanu, pirmapstrādi, uzglabāšanu, realizāciju, izvēlēties piemērotākās šķirnes, studēt zinātnisko literatūru un turpināt pašizglītoties par kursā iekļautajām tēmām - 1. – 7. kontroldarbi, eksāmens).

Kursa saturs(kalendārs)

1. Pļavkopība kā lauksaimniecības sistēma, pļavkopības galvenie uzdevumi. Zinātniskās pētniecības darbs pļavkopībā.
2. Pļavu un ganību zālaugu bioloģiskās īpašības. Augu iedalījums saimnieciski botāniskajās grupās – stiebrzālēs un tauriņziežos. Dažādu dzimtu visizplatītāko lopbarības zālaugu un to sējas materiāla raksturojums.
3. Pļavu un ganību augu mūža ilgums. Viengadīgo un daudzgadīgo zālaugu veģetācijas fāzes un veģetācijas perioda ilgums.
4. Zālaugu cerošanas un zarošanas tipi. Zā1augu virszemes dzinumu tipi un to veidošanās priekšnosacījumi.
5. Barības vielu rezerves un nozīme, to uzkrāšanās un izlietošana veģetācijas periodā.
6. Zālaugu tipi atkarībā no virszemes dzinumu veidošanas īpatnībām un sakņu sistēmas, aplapojama, lapu izvietojuma un augstuma. Zālaugu tipi atkarībā no barošanas veidiem.
8. Zālaugu ataugšanas spēja. Zālaugu ataugšana pēc nopļaušanas un noganīšanas.
9. Ekoloģisko faktoru ietekme uz zālaugu augšanu un attīstību. Mitruma režīms. Ūdens izmantošana ar zālaugiem un to noteicošie faktori.
10. Temperatūras un gaisa ietekme uz zālaugu augšanu, attīstību un ražas izveidi.
11. Gaismas režīms. Fotosintētiski aktīvās radiācijas (FAR) izmantošana zālājos, to ietekmējošie faktori.
12. Augsnes apstākļi un to nozīme zālaugu dzīvē.
1. kontroldarbs par iepriekš apgūtajiem tematiem (1.–12. punkts). Vērtējams ar atzīmi.

13. Dabiskie zālāji. Dabisko pļavu un ganību platības, stāvoklis un īpatsvars lopbarības bilancē Latvijā. Dabisko zā1āiu klasifikācija.
14. Dabisko zālāju uzlabošanas sistēmas un paņēmieni.
15. Dabisko zālāju virspusējas uzlabošanas pasākumu komplekss, tā lietošanas apstākļi. Kultūrtehniskie darbi.
16. Dabisko pļavu un ganību pamatuzlabošanas pasākumu komplekss. Dabisko pļavu un ganību velēnas un zelmeņa kopšana.
2. kontroldarbs par iepriekš apgūtajiem tematiem (13.–16. punkts). Vērtējams ar atzīmi.

17. Sēto zālāju ierīkošana. Augsnes pirmējā apstrāde atkarībā no vietas apstākļiem. Priekšaugi.
18. Zālāju kaļķošana un pamatmēslošana. Organisko un minerālmēslu pielietošana: veidi, normas, laiki.
19. Zālaugu maisījumi. Zālaugu audzēšana tīrsējā un maisījumos. Zālaugu sēklu maisījumu sastādīšana.
3. kontroldarbs [īss (15 min.) (19. punkts)]. Vērtējams ar atzīmi.

20. Zālaugu sēja. Augsnes pirmssējas apstrāde un mēslošana. Sējas laiki. Zālaugu maisījumu sējas veidi un tehnika. Sējumu kopšana.
21. Kultivēto ganību ierīkošana. Ganību ierīkošanas paņēmieni.
22. Ganību platības aprēķins dažādām mājdzīvnieku sugām.
4. kontroldarbs [īss (15 min.) (22. punkts)]. Vērtējams ar atzīmi.

23. Ganību iekārtošana. Aploku, žogu, ganību ceļu un dzirdinātavu ierīkošana.
24. Ganības liellopiem, aitām, zirgiem, sivēnmātēm, mājputniem.
25. Ganību izmantošanas sistēmas. Brīvā, aploku un porciju ganīšanas sistēma.
26. Ganību racionāla izmantošana. Ganīšanas uzsākšanas termiņi pavasarī un ganīšanas izbeigšana rudenī. Zelmeņu noganīšanas ciklu skaits.
27. Ganību ražības novērtēšanas veidi.
28. Ganību kopšana. Ganību sagatavošana ganīšanai pavasarī. Nenoēstās zāles appļaušana. Mājlopu mēslu izkliedēšana.
29. Ganību zāles iztrūkuma segšana. Zaļais konveijers. Zaļā konveijera nozīme un tipi.
5. kontroldarbs par iepriekš apgūtajiem tematiem (17.–28. punkts). Vērtējams ar atzīmi.

30. Pļavu racionālas izmantošanas teorētiskie pamati. Zāles pļaušana. Optimālie termiņi, biežums un pļaušanas augstums.
31. Siena nozīme un sagatavošanas tehnoloģijas. Tehnoloģiskā procesa pamatoperācijas.
32. Siena žāvēšanas paņēmieni. Fizioloģiskie un bioloģiskie procesi, žāvējot zāli.
33. Siena uzglabāšana kaudzēs, stirpās un šķūņos, kraušanas noteikumu ievērošana.
34. Skābsiena nozīme un sagatavošanas tehnoloģijas. Zaļās masas apvītināšanas robežas. Tehnoloģiskā procesa pamatoperācijas.
35. Skābbarības nozīme un sagatavošanas tehnoloģijas. Mikroorganismu nozīme skābēšanas procesā. Skābšanas procesu ietekmējošie faktori. Tehnoloģiskā procesa pamatoperācijas.
36. Zāles miltu un griezumu ražošanas tehnoloģija. Zāles miltu un griezumu barības vērtība.
37. Zāles lopbarības uzskaite un novērtēšana. Barības kvalitātes noteikšana. Novērtēšanas paņēmieni.
6. kontroldarbs par iepriekš apgūtajiem tematiem (30.–37. punkts). Vērtējams ar atzīmi.

38. Zālaugu audzēšana sēklu iegūšanai. Sēklu lauku izmantošanas ilgums. Sēklu lauku novākšana.
39. Sēklu ievākšana no daudzgadīgo jaukto zālaugu zelmeņiem un no savvaļā augošiem zālaugiem.
40. Stiebrzāļu un tauriņziežu sēklu noteikšana pēc morfoloģiskajām pazīmēm. Sēklu kvalitātes rādītāji.
7. kontroldarbs par iepriekš apgūtajiem tematiem (38.-40. punkts). Vērtējams ar atzīmi.

Laboratorijas darbu tematika:
1. Tauriņziežu dzimtas zālaugu morfoloģiskais un saimnieciski-ekoloģiskais raksturojums.
2. Stiebrzāļu dzimtas zālaugu morfoloģiskais un saimnieciski-ekoloģiskais raksturojums.
3. Tauriņziežu dzimtas zālaugu sugu sējas materiāla noteikšana.
4. Stiebrzāļu dzimtas zālaugu sugu sējas materiāla noteikšana.
5. Zālaugu sēklu maisījumu sastādīšana un izsējas normas aprēķināšana.
6. Ganību plātību aprēķināšana un sadalīšana aplokos.
7. Zālāju ražības noteikšana.

8. Ganību zāles bilance un zāles iztrūkuma segšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Rakstisks eksāmens, gala atzīmi veido vidējais aritmētiskais no eksāmenā iegūtā vērtējuma un kontroldarbos iegūtā vidējā vērtējuma.
Lai kārtotu eksāmenu, visiem laboratorijas darbiem jābūt izstrādātiem un novērtētiem, kontroldarbiem sekmīgi uzrakstītiem.

Lekciju un laboratorijas darbu apmeklējums LLU ir obligāts.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1. Sistemātiska kursa apguve, izmantojot mācību un zinātnisko literatūru. Zinātniskās literatūras studēšana un konspektēšana par kursa programmā iekļauto tematiku.
2. Laboratorijas darbu rezultātu apstrāde un noformēšana, to savlaicīga iesniegšana pārbaudei.

3. Savlaicīga mājas uzdevumu izpildīšana par laboratorijas nodarbību tematiku.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kontroldarbi, par kuriem saņem atzīmi, tiek vērtēti atbilstoši 10 ballu skalas.
1. Jāuzraksta septiņi kontroldarbi:
1. kontroldarbs par iepriekš apgūtajiem tematiem (1.–12. punkts). Vērtējams ar atzīmi. Jāprot atpazīt pēc atsevišķām morfoloģiskajām pazīmēm stiebrzāļu un tauriņziežu dzimtas zālaugus un to sēklas. Atbild mutiski un rakstiski. b) pļavu un ganību zālaugu bioloģiskās un ekoloģiskās īpašības; Atbild mutiski un rakstiski;
2. kontroldarbs par iepriekš apgūtajiem tematiem (13.–16. punkts). Vērtējams ar atzīmi. Dabiskie zālāji;
3.kontroldarbs [īss (15 min.) (19. punkts)]. Vērtējams ar atzīmi. Zālaugu sēklu maisījumu sastādīšana;
4.kontroldarbs [īss (15 min.) (22. punkts)]. Vērtējams ar atzīmi. Ganību platības aprēķins dažādām mājdzīvnieku sugām;
5.kontroldarbs par iepriekš apgūtajiem tematiem (17.–28. punkts). Vērtējams ar atzīmi. Zālāju ierīkošana un izmantošana;
6. kontroldarbs par iepriekš apgūtajiem tematiem (30.–37. punkts). Vērtējams ar atzīmi. Zāles lopbarības sagatavošanas tehnoloģijas;
7. kontroldarbs par iepriekš apgūtajiem tematiem (38.-40. punkts). Vērtējams ar atzīmi. Zālaugu sēklkopība.
2. Tie studenti, kuriem vidējā atzīme par semestra laikā novērtētajiem kontroldarbiem ir “labi” (“7”) un vairāk, tiek atbrīvoti no kursa eksāmena kārtošanas un iegūst vidēju kontroldarbu atzīmi, kuru iespējams uzlabot.
3. Pārējiem studentiem jākārto rakstisks eksāmens par visiem studiju kursa jautājumiem. Eksāmena vērtējumā tiek iekļauta arī kontroldarbu vidējā atzīme.
4. Ja visi kontroldarbi nav novērtēti ar sekmīgu vērtējumu, eksāmenu kārtot nav atļauts.
5. Eksāmens tiek vērtēts ar atzīmi 10 ballu skalā, pievēršoties šādiem aspektiem:
1) jautājuma izklāsta loģika un pilnīgums;
2) prasme izvērtēt teorētisku jautājumu saistībā ar ražošanas praksi;

3) profesionālās un zinātniskās terminoloģijas pielietojums.

Obligātā literatūra

1. Adamovičs A. (2017) Zālāju ierīkošana un izmantošana. Mācību grāmata; otrs, papildinātais izdevums. Jelgava, 140 lpp.
2. Augkopība // A. Ružas redakcijā. Jelgava, LLU, 2004. –374 lpp.
3. Augkopība // Rokasgrāmata / A. Ružas redakcijā. Jelgava, 2001. – 324 lpp.
4. Alfa and Alfa Improvement (1998) Ed. by Hanson A.A., Barues D.K., Hill R.R. et al. No. 29 in the series Agronomy, American Society of Agronomy. Crop Science Society of America J. Soil. Science Society of America. – Medison, Wisconsin, USA. 1084 p.
5. Champan G. P. (1996) The biology of grasses. Oxon: CAB International. XIV, 273 p.
6. Clover science and technology (1985) Editor N.L.Taelor, by Number 25 in the series Agronomy, Wisconsin, USA. 616 p.
7. Cool-season forage grasses (1996) Ed. by L.E. Moser et al.; American Society of Agronomy, Crop Science Society of America, Soil Society of America. Madison, Wiskonsin: USA. 841 p.
8. Forages. Volume I. An introduction to Grassland Agricultur. (2013) Under the Editorial Authorship of Robert F. Barnes, C. Jerry Nelson, Michael Collins, Kennet J. Moore with 42 contributing authors. Jowa State University Press, Ames, Jowa USA. 556 p.
9. Forages. Volume II. The science of Grassland Agriculture (2013) Under the Editorial Authorship of Robert F. Barnes, C. Jerry Nelson, Michael Collins, Kennet J. Moore with 94 contributing authors. Jowa State University Press, Ames, Jowa USA. 791 p.
10. Frame J. and Laidlaw A.S. (2014) Improved Grassland management. The Growood Press Ltd, United Kingdom. 352 p.
11. Frame J. (1992) Improved Grassland management. Farming Press, United Kingdom. 351 p.
12. Grassland nitrogen (1995) D.C. Whitehead. – Wallinford: CAB International. 397 p.
13. Grundlagen der landwirtschaflicher Pflanzenproduktion (1997) Verlag Eugen Ulmen. 860 s.
14. Principles of Seed Science and Technology (1995) Larry O. Copeland, Miller B. McDonald. Chapman & Hall. 409 p.
15. Handbuch des Phlanzenbaues (1997) Hrsd. Des gesamtw. Herbert Hanus. – Stutgart, Hohenheim: Ulmer.

16. Koломейченко В. В. (2015) Кормопроизводство. Санкт-Петербург, Москва, Краснодар, Лань, 656 c.

Papildliteratūra

1. David J. Gibson (2009) Grasses and Grassland Ecology. Oxford University Press, USA. 320 p.
2. Freimanis P., Holms I., Lauva J. (1982) Lopbarības ražošana tīrumos. Rīga: Zvaigzne. 310 lpp.
3. Grassland Productivity and Ecosystem Services (2011) Ed. by Gilles Lemaire, John Hodgson, Abad Chabbi. CABI. 296 p.
4. Klapp E. (1971) Wiesen und Weiden. Berlin und Hamburg: Verlag Paul Parey. 620 s.
5. Klapp E. (1971) Wiesen und Weiden. Berlin und Hamburg: Verlag Paul Parey. 620 s.
6. Krūklande M., Priekulis J. (1981) Zālaugu konservēšana hermetizētās glabātavās. Rīga: Avots. 164 lpp.
7. Ramane I., Liberts V. (1987) Lopbarības ķīmiskā konservēšana. Rīga: Zinātne. 58 lpp.

8. Tērauds V. (1972) Pļavas un ganības. Rīga: Zvaigzne. 311 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

Zinātniskie žurnāli un rakstu krājumi, kas pieejami LLU FB abonētajās datu bāzēs, piemēram:
Rural Sustainability Research (LLU Raksti), Agronomijas Vēstis, Agronomy Research, Žemdirbyste=Agriculture, Acta Agriculturae Scandinavica, Sec. B Soil and Plant Science, LF konferenču un semināru Rakstu krājumi utt.
Populārzinātniskie žurnāli Saimnieks, AgroTops utt. – atbilstoši tematikai.

Piezīmes

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas “Lauksaimniecība”, agronoms ar specializāciju Laukkopībā, 3. sem. PL, 8.sem NL.