Kursa kods LauZ4240

Kredītpunkti 3

Patentzinība un standarti

Zinātnes nozareLauksaimniecības zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums20.01.2020

Atbildīgā struktūrvienībaAugsnes un augu zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Dace Siliņa

Dr. agr.

Kursa anotācija

Kursa ietvaros studenti iepazīstas ar intelektuālā īpašuma veidiem: autortiesības, datu bāzes, preču un pakalpojuma zīmes, domēna vārds, ģeogrāfiskās izcelsmes norādes, dizainparaugi, patentspējīgi izgudrojumi, zinātība (know-how), augu šķirnes. Iepazīstas ar intelektuālā īpašuma objektu tiesisko regulējumu un aizsardzību. Gūst zināšanas par būtiskākajiem standartizācijas veidiem lauksaimniecības nozarē, lauksaimniecības produktu sertifikāciju, standartiem un kvalitātes rādītājiem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par intelektuālā īpašuma veidiem, to aizsardzības formām un izmantošanas iespējām, terminoloģijas apguve – patstāvīgais darbs, 1. kontroldarbs;
Prasmes veikt elementārus meklējumus izmantojot brīvpieejas datu bāzes, aprēķināt intelektuālā īpašuma reģistrācijas izmaksas; prasme atrast, apkopot un prezentēt informāciju par intelektuālā īpašuma izmantošanu, lauksaimniecības produktu standartiem, kvalitātes rādītājiem u.c. – praktiskie darbi, seminārs;

Kompetenti identificēt atsevišķus intelektuālā īpašuma objektus – praktiskais darbs, 2. kontroldarbs.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Ievads par intelektuālo īpašumu, tā klasifikācija, aizsardzība Latvijā un starptautiskajā telpā.
2. Autortiesības, nacionālie un starptautiskie normatīvie akti par autortiesībām. Autortiesību kolektīvais pārvaldījums, organizācijas (AKKA/LAA, LaIPA, LaPAA u.c.)
3. Preču / pakalpojuma zīme, ģeogrāfiskās izcelsmes norādes, tiesības uz preču/pakalpojuma zīmi, starptautiskā klasifikācija, reģistrācijas procedūras, izmantošana.
4. Domēnu vārdi, kolektīvās preču zīmes reģistrācijas un izmantošanas noteikumi.
5. Dizainparaugi, starptautiskā klasifikācija, reģistrācijas procedūras, izmantošana.
6. Zinātība, komercnoslēpums, to aizsardzības pamatprincipi un saistības ar intelektuālo īpašumu. Intelektuālā īpašuma izmantošanas iespējas.
7. Izgudrojumi, tiesības uz patentu. Starptautiskā klasifikācija, reģistrācijas procedūras. Patents kā īpašuma objekts.
8. Augu šķirņu aizsardzība. Selekcionāra tiesības un pienākumi. Augu šķirņu reģistrācijas procedūras.
9. Lauksaimniecības dzīvnieku šķirnes apstiprināšana un reģistrēšana Latvijā.
10. Standartizācijas principi un uzdevumi. Nacionālās un starptautiskās standartizācijas institūcijas. Lauksaimniecības produktu atbilstība standartiem, kvalitātes prasības. Standarti drošas un nekaitīgas pārtikas ražošanā (GLOBAL GAP, HACCP, BRC u.c.).


Praktisko darbu tematika:
1. Preču zīmju, dizainparaugu, izgudrojumu pieteikuma (nacionālais/starptautiskais) sagatavošana, reģistrācijas izmaksu aprēķins.
2. Iepazīšanās ar brīvpieejas datu bāzēm, preču zīmju, dizainparaugu meklēšana, aprakstīšana, izmaksu aprēķins.
3. Izgudrojumu datu bāzes, izgudrojumu meklēšana datu bāzēs, aprakstīšana.

4. Situāciju analīze.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi.

Gala vērtējumu iespējams iegūt akumulējoši, ja izpildīti šādi noteikumi: nodarbību apmeklējums (vismaz 85%); izstrādāti, iesniegti un sekmīgi novērtēti praktiskie/patstāvīgie darbi; publiski aizstāvēta un sekmīgi novērtēta semināra tēma līdz semestra beigām. Vidējā atzīme ir vismaz 7.
Ja nav izpildīti iepriekš minētie nosacījumi, gala atzīmi iegūst: sekmīgi izstrādāti praktiskie / patstāvīgie darbi, publiski prezentēta semināra tēma, sekmīgi nokārtots gala pārbaudījums testa veidā.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgais darbs – terminoloģija (sagatavots materiāls tiek iedots nodarbību sākumā).

Seminārā studenti prezentē patstāvīgi sagatavoto informāciju par izvēlēto tematu. Tematu studenti izvēlas no piedāvājuma, ko mācībspēks iedod nodarību sākumā. Sagatavoto tematu studenti publiski prezentē.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Patstāvīgais darbs – terminoloģijas apguve. Vērtē ieskaitīts/neieskaitīts.
Kontroldarbus studenti raksta pēc nodarbību grafika ieplānotajos datumos. Pie nākamā kontroldarba rakstīšanas students netiek pielaists, ja nav sekmīgi nokārtots iepriekšējais kontroldarbs.

Semināra tēmu publiski prezentē pēc nodarbību grafika noteiktajā laikā. Vērtē ar atzīmi. Vērtē prezentācijas saturu (atbilstība, piemēri, arī izmantotās literatūras avoti), prezentēšanas prasmes, spēja atbildēt uz jautājumiem, laika ievērošana.

Obligātā literatūra

1. Rozenfelds J. Intelektuālais īpašums. Rīga: Zvaigzne ABC, 2008. 272 lpp.

2. Veikša I. Kas ir autortiesības. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2007. 143 lpp.

Papildliteratūra

1. Cornish W.R., Llewelyn D., Aplin T. Intellectual property: patents, copyright, trade marks and allied rights. Sweet & Maxwell, 2019

2. Mantrov V. EU Law on Indications of Geographical Origin: Theory and Practice. Switzerland: Springer International Publishing, 2014, 367 p

Periodika un citi informācijas avoti

Normatīvie akti:
1. Likums „Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm” (01.01.2016 stājušies spēkā grozījumi)
2. Dizainparaugu likums (01.01.2016 stājušies spēkā grozījumi)
3. Patentu likums (01.01.2016 stājušies spēkā grozījumi)
4. Augu šķirņu aizsardzības likums (01.01.2012 stājušies spēkā grozījumi)
un saistošie Ministru kabineta noteikumi, standarti.
Interneta resursi:
1. Latvijas Republikas Patentu valde (LRPV), www.lrpv.gov.lv
2. Valsts augu aizsardzības dienests (VAAD), www.vaad.gov.lv
3. Pasaules intelektuālā īpašuma organizācija (WIPO), www.wipo.int
4. Eiropas Savienības intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO), https://euipo.europa.eu
5. Eiropas patentu iestāde (EPO), https://www.epo.org
6. Starptautiskā Jaunu augu šķirņu aizsardzības savienība (UPOV), https://www.upov.int
7. Eiropas un Vidusjūras reģiona augu aizsardzības organizācija (EPPO), www.eppo.int
8. Amerikas Savienoto valstu patentu un preču zīmju birojs (US Patent Office United States patents and trademarks office), www.uspto.gov
9. Lielbritānijas intelektuālā īpašuma birojs (Intellectual Property Office (UK)), www.ipo.gov.uk

Kā arī citu valstu un savienību iestādes un organizācijas (pēc nepieciešamības)

Piezīmes

Obligāts studiju kurss Lauksaimniecības fakultātes profesionālās bakalaura studiju programmas “Lauksaimniecība” visu specialitāšu pilna un nepilna laika studentiem, 3. sem.