Kursa kods LauZ4226

Kredītpunkti 3

Mašīnu tehniskā apkalpošana

Zinātnes nozareVides inženierija un enerģētika

Zinātnes apakšnozareLauksaimniecības inženierzinātne

Kopējais stundu skaits kursā81

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits81

Kursa apstiprinājuma datums07.02.2017

Atbildīgā struktūrvienībaInženiertehnikas un enerģētikas institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Vilnis Pīrs

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

LauZ4250, Spēkrati I

LauZ4251, Spēkrati II

LauZ4261, Mašīnu tehniskā apkalpošana I

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir veikt uzņēmuma mašīnu parka tehniskās apkalpošanas (TA) darbu plānošanu un darbietilpības aprēķinu; - uzņēmuma TA bāzes tehnoloģiskā projekta izstrādi; - skices projekta izstrādi kādai noteiktai TA iekārtai vai instrumentam.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas: par mašīnu tehniskās apkalpošanas darbu darbietilpību, nepieciešamā darbaspēka un iekārtu aprēķinu konkrētam uzņēmumam; zināšanas par uzņēmumu mašīnu sektora plānošanu un aprīkojumu. Vērtēšana – aprēķinu precizitāte.
Prasmes: izstrādāt uzņēmuma mašīnu parka tehniski - ekonomisko un operatīvo tehniskās apkalpošanas plānu. Izstrādāt projektu tehnisko apkopju nestandarta iekārtām. Vērtēšana – izstrādātā plāna precizitāte.

Kompetence: gūtās zināšanas un praktiskās iemaņas dos iespēju veikt mašīnu tehniskās apkalpošanas bāzes analogu analīzi un izvēlēties katrai konkrētai situācijai izdevīgākās mašīnu sektora būves un to plānojumu. Kursā iegūtās zināšanas un prasmes tiks vērtētas pēc kursa projekta izstrādes pilnības un kvalitātes.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Metodiskās norādes kursa projekta izstrādei
2. Projekta tēmas izvēle un saskaņošana
3. Precizēta kursa projekta individuāla uzdevuma izsniegšana
4. Projekta kalendārā plāna izstrāde un apstiprināšana
5. Uzņēmuma un tā mašīnu parka raksturojums
6. Mašīnu tehnisko apkopju un remontu skaita aprēķins
7. Mašīnu tehnisko apkopju darbietilpības aprēķins
8. Strādājošo skaita aprēķins
9. Darba posteņu izvietojums un tehniskais aprīkojums
10. Tehnisko apkopju materiāli tehniskās bāzes analogu izpēte un tehnoloģiskā varianta izvēle
11. TA bāzes vieta uzņēmuma uzņēmuma teritorijā. Ģenerālplāns
12. Uzņēmuma TA bāzes tehnoloģiskā projekta izstrāde
13. TA iekārtas analogu analīze, aprēķini un apraksts
14. TA iekārtas vai instrumenta skices projekts
15. Projekta kopējie secinājumi un darba noformēšana

16. Projekta pārbaude un atklātā aizstāvēšana

Prasības kredītpunktu iegūšanai

- kursa projekta izstrādes kalendārā plāna sastādīšana un saskaņošana;
- kursa projekta apraksts un grafiskā daļa izstrādāta atbilstoši individuālam uzdevumam un metodiskām norādēm;
- kursa projekts pēc pārbaudes atklāti aizstāvēts: īsi ziņojot par izstrādāto darbu un uzdevumu izpildi; atbildot uz jautājumiem.

Ieskaite ar atzīmi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Students veic kursa projekta izstrādi atbilstoši individuālam, pasniedzēja apstiprinātam uzdevumam, metodiskajiem norādījumiem un pasniedzēja rekomendācijām. Kursa projekts tiek izstrādāts patstāvīgi (80 h), nepieciešamības gadījumā konsultējoties ar pasniedzēju.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kursa projekts tiek vērtēts atbilstoši projekta analītiskās un grafiskās daļas izstrādes kvalitātei, to atbilstībai metodiskajiem norādījumiem, noformējumam.

Obligātā literatūra

1. Berjoza D., Tupiņš J. Spēkratu diagnostika: mācību grāmata. Jelgava: LLU, 2007. 220 lpp.
2. Aizsils G. Dīzeļmotoru barošanas sistēmas: mācību grāmata. Jelgava: LLU, 2007. 202 lpp.
3. Tupiņš J. Mašīnu tehniskā apkalpošana: laboratorijas darbu uzdevumi un izpildes metodika. Jelgava: LLU, 2007. 95 lpp.

4. Auer S., Kletze W. Handbuch Reparaturen an Landmaschinen und Traktoren. Stuttgart: Ulmer, 2006. 544 p.

Papildliteratūra

1. Бойко Н.И., Санашян А.Г., Хачкинаян А.Е. Сервис самоходных машин и автотранспортных средств. Ростов на Дону: Феникс, 2007. 511 c.

2. Riedl H. Handbuch Praktische Traktorentechnik. Ulmer, 2006. 340 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Žurnāls "Profi": žurnāls par lauksaimniecības tehniku. Baltic Publishing Group. ISSN 2256-0130.
2. Žurnāls "Agro Tops". Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5164.

3. Žurnāls "Saimnieks LV". ISSN 1691-1598.

Piezīmes

Oblig.: akadēmiskās bakalaura studiju programmas Lauksaimniecības inženierzinātne Lauksaimniecības tehnika apakšprogrammas studentiem