Kursa kods LauZ4226

Kredītpunkti 2

Mašīnu tehniskā apkalpošana

Zinātnes nozareVides inženierija un enerģētika

Zinātnes apakšnozareLauksaimniecības inženierzinātne

Kopējais stundu skaits kursā80

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits80

Kursa apstiprinājuma datums07.02.2017

Atbildīgā struktūrvienībaSpēkratu institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Vilnis Pīrs

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

LauZ4250, Spēkrati I

LauZ4251, Spēkrati II

LauZ4261, Mašīnu tehniskā apkalpošana I

Kursa anotācija

Students saņem individuālu uzdevumu, kuru izpildot jāveic: - uzņēmuma mašīnu parka tehniskās apkalpošanas (TA) darbu plānošana un darbietilpības aprēķins; - uzņēmuma TA bāzes tehnoloģiskā projekta izstrāde; - skices projekta izstrāde kādai noteiktai TA iekārtai vai instrumentam.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas: par mašīnu tehniskās apkalpošanas darbu darbietilpību, nepieciešamā darbaspēka un iekārtu aprēķinu konkrētam uzņēmumam; zināšanas par uzņēmumu mašīnu sektora plānošanu un aprīkojumu.
• Prasmes: izstrādāt uzņēmuma mašīnu parka tehniski - ekonomisko un operatīvo tehniskās apkalpošanas plānu. Izstrādāt projektu tehnisko apkopju nestandarta iekārtām.
• Kompetence: gūtās zināšanas un praktiskās iemaņas dos iespēju veikt mašīnu tehniskās apkalpošanas bāzes analogu analīzi un izvēlēties katrai konkrētai situācijai izdevīgākās mašīnu sektora būves un to plānojumu.
Kursā iegūtās zināšanas un prasmes tiks vērtētas pēc kursa projekta izstrādes pilnības un kvalitātes.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Metodiskās norādes kursa projekta izstrādei – 2h
2. Projekta tēmas izvēle un saskaņošana – 2h
3. Precizēta kursa projekta individuāla uzdevuma izsniegšana – 2h
4. Projekta kalendārā plāna izstrāde un apstiprināšana – 2h
5. Uzņēmuma un tā mašīnu parka raksturojums – 2h
6. Mašīnu tehnisko apkopju un remontu skaita aprēķins – 2h
7. Mašīnu tehnisko apkopju darbietilpības aprēķins – 2h
8. Strādājošo skaita aprēķins – 2h
9. Darba posteņu izvietojums un tehniskais aprīkojums – – 2h
10. Tehnisko apkopju materiāli tehniskās bāzes analogu izpēte un tehnoloģiskā varianta izvēle - – 2h
11. TA bāzes vieta uzņēmuma uzņēmuma teritorijā. Ģenerālplāns – 2h
12. Uzņēmuma TA bāzes tehnoloģiskā projekta izstrāde – 2h
13. TA iekārtas analogu analīze, aprēķini un apraksts – 2h
14. TA iekārtas vai instrumenta skices projekts – 2h
15. Projekta kopējie secinājumi un darba noformēšana – 2h
16. Projekta pārbaude un atklātā aizstāvēšana – 2h

Prasības kredītpunktu iegūšanai

- kursa projekta izstrādes kalendārā plāna sastādīšana un saskaņošana;
- kursa projekta apraksts un grafiskā daļa izstrādāta atbilstoši individuālam uzdevumam un metodiskām norādēm;
- kursa projekts pēc pārbaudes atklāti aizstāvēts: ~ īsi ziņojot par izstrādāto darbu un uzdevumu izpildi; ~ atbildot uz jautājumiem.
Ieskaite ar atzīmi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Students veic kursa projekta izstrādi atbilstoši metodiskajiem norādījumiem un pasniedzēja rekomendācijām.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kursa projekts tiek vērtēts atbilstoši projekta analītiskās un grafiskās daļas izstrādes kvalitātei, to atbilstībai metodiskajiem norādījumiem, noformējumam.

Pamatliteratūra

1. Berjoza D., Tupiņš J. Spēkratu diagnostika: mācību grāmata. Jelgava: LLU, 2007. 220 lpp.
2. Aizsils G. Dīzeļmotoru barošanas sistēmas: mācību grāmata. Jelgava: LLU, 2007. 202 lpp.
3. Tupiņš J. Mašīnu tehniskā apkalpošana: laboratorijas darbu uzdevumi un izpildes metodika. Jelgava: LLU, 2007. 95 lpp.
4. Auer S., Kletze W. Handbuch Reparaturen an Landmaschinen und Traktoren. Stuttgart: Ulmer, 2006. 544 p.

Papildliteratūra

1. Бойко Н.И., Санашян А.Г., Хачкинаян А.Е. Сервис самоходных машин и автотранспортных средств. Ростов на Дону: Феникс, 2007. 511 c.
2. Riedl H. Handbuch Praktische Traktorentechnik. Ulmer, 2006. 340 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Žurnāls "Profi": žurnāls par lauksaimniecības tehniku. Baltic Publishing Group. ISSN 2256-0130.
2. Žurnāls "Agro Tops". Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5164.
3. Žurnāls "Saimnieks LV". ISSN 1691-1598.

Piezīmes

Oblig.: akadēmiskās bakalaura studiju programmas Lauksaimniecības inženierzinātne Lauksaimniecības tehnika apakšprogrammas studentiem