Kursa kods LauZ4222

Kredītpunkti 3

Spēkrati

Zinātnes nozareVides inženierija un enerģētika

Zinātnes apakšnozareLauksaimniecības inženierzinātne

Kopējais stundu skaits kursā81

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits81

Kursa apstiprinājuma datums07.02.2017

Atbildīgā struktūrvienībaInženiertehnikas un enerģētikas institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Aivars Birkavs

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

LauZ4251, Spēkrati II

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir nostiprināt iegūtās teorētiskās zināšanas un prasmes par traktoru tehnisko rādītāju aprēķināšanu. Projekta ietvaros studentiem jāveic sekojoši aprēķini: traktora rites pretestības, saķeres, dzinēj- un vilces spēks, transmisijas pārnesumskaitļis, kustības teorētiskais un īstenais ātrums. Jānosaka riteņu buksēšana uz noteikta augsnes fona. Jāveic dīzeļmotora regulatora raksturlīkņu konstruēšana un traktora vilces raksturlīkņu grafoanalītiska konstruēšana.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas - par traktora vilces jaudas, īsteno kustības ātrumu, degvielas masas, degvielas īpatpatēriņa un lietderības koeficienta aprēķiniem. Tiek vērtēta aprēķinu precizitāte.
Prasmes - izmantot spēkratu (traktoru) vilces īpašības, sastādot un komplektējot lauksaimniecības mašīnu agregātus un nosakot tiem optimālos darba režīmus. Tiek vērtēta aprēķinu precizitāte.
Kompetences - iegūtās zināšanas un prasmes izmantojamas jaunu lauksaimniecības agregātu tehnoloģisko variantu izveidē, kā arī lauksaimniecības mašīnu agregātu efektīvai nodrošināšanai atbilstoši agrotehniskajām un darba kvalitātes prasībām.
Izstrādāts kursa projekts tiek vērtēts ar atzīmi.

Kursa saturs(kalendārs)

Kursa projekta individuālo uzdevumu izsniedz pasniedzējs. Pasniedzējs arī iepazīstina ar kursa projekta izpildes prasībām.
Iepazīšanos ar traktora prototipa tehnisko raksturojumu veic students patstāvīgi. Tālāk tiek veikti sekojoši aprēķini:
• Kustības pretestības spēka aprēķins.
• Traktora ekspluatācijas svara aprēķins.
• Motora efektīvās jaudas un kustības teorētiskā ātruma aprēķins.
• Motora regulatora raksturlīknes kā funkcija no kloķvārpstas rotācijas ātruma, no griezes momenta.
• Slodzes raksturlīkņu aprēķins.
• Slodzes raksturlīkņu konstruēšana.
• Traktora dzinējspēks.
• Dinamiskais un kinemātiskais riteņu rādiusi.
• Dzinējspēka konstruēšana izvēlētajam pārnesumam.
• Buksēšanas aprēķins un buksēšanas līknes konstruēšana.
• Teorētisko un faktisko ātrumu aprēķins, raksturlīkņu konstruēšana.
• Vilces jaudas un degvielas stundas patēriņa aprēķins.
• Vilces lietderības koeficienta aprēķins, raksturlīknes konsturēšana.
• Traktora vilces raksturlīkņu grafoanalītiska konstruēšana un analīze.

Noslēgumā darbs tiek noformēts atbilstoši norādījumiem un aizstāvēts.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Uzrakstīts un aizstāvēts kursa projekts.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Kursa projekts izstrādāts un noformēts atbilstoši metodiskajiem noteikumiem un aizstāvēts.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Tiek vērtēta aprēķinu precizitāte, diagrammu kvalitāte, noformējums.
Students sekmīgu atzīmi var iegūt, ja vismaz pareizi ir aprēķinātas un uzkonstruētas traktora jaudas, griezes momenta un degvielas īpatnējā patēriņa līknes.

Obligātā literatūra

1. Introduction to Internal Combustion Engines. Stone. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2012.
2. Internal Combustion Engine Handbook. Basshuysen. 2004. SAE

3. Cikovskis V. Iekšdedzes motori. 1 daļa. Rīga: Jumava, 2010. 286 lpp.

Papildliteratūra

1. Miķelsons Z., Pīrs V. Spēkratu konstrukcijas. Jelgava, 2008. 199 lpp.
2. Blīvis J., Gulbis V. Traktori un automobiļi. Rīga: Zvaigzne, 1991. 517 lpp.
3. Cikovskis V. Motori. Rīga: Jumava, 2000. 224 lpp.

4. Duffy J.E. Modern automotive technology. Illinois: Goodheart-Willcox, 2009. 1613 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. LUBE Magazine, United Kingdom Lubricants Association Limited lube-media.com | ukla.org.uk, Registered in the UK: No. 936857 VAT Reg No. GB 240 8376 65
2. Profi: Magazin fur Agrartechnik. -1997- Münster-Hiltrup Landwirtschaftsverlag GmbH -1997- ISSN 0937-1583.

Piezīmes

Obligāts kursa projekts akadēmiskās bakalaura studiju programmas “Lauksaimniecības inženierzinātne” apakšprogrammas “Lauksaimniecības tehnika” studentiem.