Kursa kods LauZ4222

Kredītpunkti 2

Spēkrati

Zinātnes nozareVides inženierija un enerģētika

Zinātnes apakšnozareLauksaimniecības inženierzinātne

Kopējais stundu skaits kursā80

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits80

Kursa apstiprinājuma datums07.02.2017

Atbildīgā struktūrvienībaSpēkratu institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Aivars Birkavs

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

LauZ4251, Spēkrati II

Kursa anotācija

Projekta ietvaros studentiem jāveic sekojoši aprēķini: traktora rites pretestības, saķeres, dzinēj- un vilces spēks, transmisijas pārnesumskaitļi, kustības teorētiskais un īstenais ātrums. Jānosaka riteņu buksēšana uz noteikta augsnes fona. Jāveic dīzeļmotora regulatora raksturlīkņu konstruēšana un traktora vilces raksturlīkņu grafoanalītiska konstruēšana.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas - par traktora vilces jaudas, īsteno kustības ātrumu, degvielas masas, degvielas īpatpatēriņa un lietderības koeficienta aprēķiniem. Prasmes - izmantot spēkratu (traktoru) vilces īpašības, sastādot un komplektējot lauksaimniecības mašīnu agregātus un nosakot tiem optimālos darba režīmus. Kompetence - iegūtās zināšanas un prasmes izmantojamas jaunu lauksaimniecības agregātu tehnoloģisko variantu izveidē, kā ārī lauksaimniecības mašīnu agregātu efektīvai nodrošināšanai atbilstoši agrotehniskajām un darba kvalitātes prasībām.
Izstrādāts kursa projekts tiek vērtēts ar atzīmi.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Kursa projekta individuālā uzdevuma izsniegšana, iepazīšanās ar tā izpildes prasībām.(Lekcijas 2h)
2 Iepazīšanās ar traktora prototipa tehnisko raksturojumu.(Praktiskie darbi 2h)
3 Kustības pretestības spēka aprēķins.(Praktiskie darbi 2h)
4 Traktora ekspluatācijas svara aprēķins.(Praktiskie darbi 2h)
5 Motora efektīvās jaudas un kustības teorētiskā ātruma aprēķins.(Praktiskie darbi 2h)
6 Motora regulatora raksturlīknes kā funkcija no kloķvārpstas rotācijas ātruma, no griezes momenta.(Praktiskie darbi 2h)
7 Slodzes raksturlīkņu aprēķins.(Praktiskie darbi 2h)
8 Slodzes raksturlīkņu konstruēšana.(Praktiskie darbi 2h)
9 Traktora dzinējspēks. Dinamiskais un kinemātiskais rādiusi.(Praktiskie darbi 2h)
10 Dzinējspēka konstruēšana izvēlētajam pārnesumam.(Praktiskie darbi 2h)
11 Buksēšanas aprēķins un buksēšanas līknes konstruēšana.(Praktiskie darbi 2h)
12 Teorētisko un faktisko ātrumu aprēķins, raksturlīkņu konstruēšana.(Praktiskie darbi 2h)
13 Vilces jaudas un degvielas stundas patēriņa aprēķins.(Praktiskie darbi 2h)
14 Vilces lietderības koeficienta aprēķins, raksturlīknes konsturēšana.(Praktiskie darbi 2h)
15 Traktora vilces raksturlīkņu grafoanalītiska konstruēšana un analīze.(Praktiskie darbi 2h)
16 Darba noformēšana un aizstāvēšana.(Praktiskie darbi 2h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Uzrakstīts un aizstāvēts kursa projekts.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Kursa projekts izstrādāts un noformēts atbilstoši metodiskajiem noteikumiem un aizstāvēts.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Tiek vērtēta aprēķinu precizitāte, diagrammu kvalitāte, noformējums.
Students sekmīgu atzīmi var iegūt, ja vismaz pareizi ir aprēķinātas un uzkonstruētas traktora jaudas, griezes momenta un degvielas īpatnējā patēriņa līknes.

Pamatliteratūra

1. Introduction to Internal Combustion Engines. Stone. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2012. 2. Internal Combustion Engine Handbook. Basshuysen. 2004. SAE 3. Cikovskis V. Iekšdedzes motori. 1 daļa. Rīga: Jumava, 2010. 286 lpp.

Papildliteratūra

1. Miķelsons Z., Pīrs V. Spēkratu konstrukcijas. Jelgava, 2008. 199 lpp. 2. Blīvis J., Gulbis V. Traktori un automobiļi. Rīga: Zvaigzne, 1991. 517 lpp. 3. Cikovskis V. Motori. Rīga: Jumava, 2000. 224 lpp. 4. Duffy J.E. Modern automotive technology. Illinois: Goodheart-Willcox, 2009. 1613 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. LUBE Magazine, United Kingdom Lubricants Association Limited lube-media.com | ukla.org.uk, Registered in the UK: No. 936857 VAT Reg No. GB 240 8376 65 2. Profi: Magazin fur Agrartechnik. -1997- Münster-Hiltrup Landwirtschaftsverlag GmbH -1997- ISSN 0937-1583.

Piezīmes

Obligāts kursa projekts akadēmiskās bakalaura studiju programmas “Lauksaimniecības inženierzinātne” apakšprogrammas “Lauksaimniecības tehnika” studentiem.