Kursa kods LauZ4206

Kredītpunkti 3

Graudu kaltēšana un glabāšana

Zinātnes nozareVides inženierija un enerģētika

Zinātnes apakšnozareLauksaimniecības inženierzinātne

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits8

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums22.11.2011

Atbildīgā struktūrvienībaInženiertehnikas un enerģētikas institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Jānis Palabinskis

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Graudu masa, kas vienlaikus ir gan bioloģiski dzīvs objekts, higroskopisks un birstošs materiāls. Graudu kondicionēšanas paņēmieni. Graudu glabāšana: tehnoloģijas, režīmi. Kaltēšanas un glabāšanas tehnoloģiju un procesu kontroles aparatūra. Graudu slāņa aerodinamiskā pretestība. Enerģijas patēriņš 1 kg ūdens iznesei un tā lieluma noteicošie apstākļi.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām students:
1. Zinās izskaidrot graudu kaltēšanas un glabāšanas jautājumus, kaltējamā materiāla īpašības un kaltēšanā pielietojamo iekārtu darbības principus. Mājas darbs
2. Pratīs novērtēt graudu kā kaltēšanas objekta īpašības, apstrādes īpatnības un izvēlēties pielietojamos tehniskos risinājumus. Paredzēti 2 laboratorijas darbi, atskaite un darba aizstāvēšana. Kontroldarbi.
3. Spēs izvērtēt iegūtās zināšanas, dos iespēju kompetenti veikt graudu kaltēšanu un glabāšanu un patstāvīgi pieņemt lēmumus par optimālu graudu realizāciju. Paredzēti 2 laboratorijas darbi, atskaite un darba aizstāvēšana. Kontroldarbi.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Graudu īpašības – 2h. Kontroldarbs: graudu īpašības.
2. Graudu pirmapstrāde – 2h.
3. Graudu tīrīšana un šķirošana – 4h.
4. Graudu tīrāmās un šķirojamās mašīnas – 3h. Kontroldarbs: graudu tīrīšana un šķirošana.
5. Graudu kaltēšana. Kaltēšanas paņēmieni – 3h.
6. Graudu aktīvā vēdināšana – 2h.
7. Graudu aktīvās vēdināšanas iekārtas - 4h.
8. Kontroldarbs: graudu kaltēšana ar aktīvo vēdināšanu.
9. Graudu kaltēšana siltumkaltēs – 2h.
10. Kaltēšanas procesa vadība – 2h.
11. Gaisa plūsmu ātruma mērīšana graudu slānī – 2h.
12. Graudu kaltēšanas enerģētika – 2h. Kontroldarbs: graudu kaltēšana siltumkaltēs.
13. Graudu transportieri – 2h.
14. Graudu noliktavas un iekārtas – 2h.
15. Kontroldarbs: graudu transportēšanas un glabāšanas iekārtas.
16. Eksāmens.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Eksāmens. Nostrādāti visi laboratorijas darbi, sekmīgi uzrakstīti kontroldarbi un aizstāvēts izstrādātais mājas darbs.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Gatavošanās kontroldarbiem, izmantojot studiju programmā norādīto literatūru un konsultējoties pie studiju kursa mācībspēka

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa eksāmena vērtējums ir atkarīgs no studiju kursa kontroldarbu kumulatīvā vērtējuma.
Students sekmīgu vērtējumu par kontroldarba un mājas darbu var iegūt, ja vismaz 50% kontroldarba jautājumu atbildēti pareizi un sekmīgi aizstāvēts mājas darbs.
Eksāmena atzīmi aprēķina kā vidējo aritmētisko no kārtoto kontroldarbu vidējiem rezultātiem.

Obligātā literatūra

1. Shlomo Navarro, Ronald T. Noyes. The Mechanics and Physics of Modern Grain Aeration Management. Oklahoma, 2001., 672p..
2. A. Āboltiņš, J. Palabinskis Graudu kaltēšana un uzglabāšana. - Jelgava: LLU, 2007. - 74,; il.
3. Padomi graudu kaltēšanā. SIA “Preiss”, 1997. – 49 lpp.
4. E-studiju materiāli: www.llu.lv, e-studijas, TF.

Papildliteratūra

1. CIGR handbook of agricultural engineering. – 1999. – Vol.3: Plant production engineering. – 1999. – 632 p..
2. Labību noliktavu kaitēkļi un to apkarošanas iespējas, Linda Būcēna, VAAD, 09.03.2017, Ķekava. – 31 lpp.
3. Graudu pirmapstrāde un uzglabāšana. Lauksaimniecības žurnāla „AgroTops” bibliotēka 2013. - 50 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Agro Tops un Saimnieks/ Lauksaimniecības mēnešraksti: Rīga.
2. Landtechnik / Fachzeitschrift für Agrartechnik und ländliches Bauen.: Darmstadt.

Piezīmes

Izvēles kurss Tehniskās fakultātes lauksaimniecības inženierzinātņu studiju programmām “Lauksaimniecības tehnika” , “Pārtikas rūpniecības iekārtas”, "Lauksaimniecības enerģētika" , Lauksaimniecības fakultātes pamatstudiju studentiem.