Kursa kods LauZ4191

Kredītpunkti 2.25

Hidraulika un pneimatika II

Zinātnes nozareVides inženierija un enerģētika

Zinātnes apakšnozareLauksaimniecības inženierzinātne

Kopējais stundu skaits kursā60

Lekciju stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits36

Kursa apstiprinājuma datums07.02.2017

Atbildīgā struktūrvienībaMehānikas un dizaina institūts

Kursa izstrādātājs

author prof. (Emeritus)

Ēriks Kronbergs

Dr. sc. ing.

Aizstātais kurss

VidEB015 [GVIEB015] Hidraulika un pneimatika II

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir izskaidrot mašīnu hidrauliskās un pneimatiskās piedziņas pamatus. Studijās apgūst hidraulisko un pneimatisko sistēmu elementu funkcionālo nozīmi, konstrukciju, darbības principus un parametrus, kā arī šo sistēmu projektēšanas pamatnosacījumus un metodiku. Teorētiski un praktiski apgūst hidraulisko un pneimatisko sistēmu vadību, regulēšanas iespējas un diagnostikas metodes.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas - izprot fluīdu mehānikas pamatlikumus, statisko un dinamisko iekārtu un mašīnu uzbūvi un darbības principus, sūkņu un kompresoru konstruktīvo uzbūvi un darbību kopā ar cauruļvadu tīklu. Noskaidro hidraulisko un pneimatisko piedziņas sistēmu pielietojuma iespējas. Vērtēšana – laboratorijas darbi.
Prasmes - prot novērtēt fluīdu līdzsvara un kustības likumus no inženiertehniskā redzesloka, kādi darbojas ar fluīdu pildītās tilpnēs, cauruļvados un atvērumos, caur kuriem notiek izplūde, kā arī orientējas hidropiedziņas un pneimopiedziņas shematiskajos attēlos. Novērtē statisko un dinamisko hidrosistēmu darbību, izprot izskaidrot izmantoto aparātu funkcijas, pielietojamību un darbību. Vērtēšana - laboratorijas darbi.

Kompetence - attiecīgiem ekspluatācijas apstākļiem projektē dažādu mehānismu un mašīnu locekļu hidropiedziņu. Risina hidropiedziņas un pneimopiedziņas tehnisko apkopju jautājumus bezatteikuma darbības nodrošināšanai. Vērtēšana - laboratorijas darbi.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Ievads hidropiedziņā un apzīmējumi shēmās. Lekcija 1h.
2. Hidropiedziņas shēmas izejas parametru izvēle, vārstu funkcijas. Laboratorijas darbs: Vārstu izpēte. Lekcija 1h, Lab.d. 2h.
3. Hidropiedziņas principiālā shēma un darba šķidrumi. Lekcija 1h.
4. Hidropiedziņas shēmas galveno parametru aprēķins. Lekcija 1h.
5. Tilpuma sūkņi. Laboratorijas darbs: Zobratu sūkņi. Laboratorijas darbs: Virzuļsūkņi. Lekcija 1h, Lab.d. 2h.
6. Tilpuma sūkņu aprēķins. Lekcija 1h.
7. Sadalītāji. Laboratorijas darbs: Sadalītāji. Lekcija 1h, Lab.d. 1h.
8. Sadalītāju izvēle un aprēķins. Lekcija 1h.
9. Šķidruma kustības ātruma regulēšana. Laboratorijas darbs: Ātruma droseļregulēšana.Lekcija 1h, Lab.d. 1h.
10. Hidrauliskās pretestības spiediena krituma aprēķins. Laboratorijas darbs: Palīgaparatūras izvēle. Lekcija 1h, Lab.d. 2h.
11. Pneimatisko sistēmu apskats un vadība. Lekcija 1h.
12. Vienpusējas darbības pneimocilindra aprēķins. Lekcija 1h.
13. Apzīmējumi, standarti un skaidrojumi pneimatikā. Lekcija 1h.
14. Loģiskā funkcija UN. Divspiediena vārsts. Lekcija 1h.
15. Plūsmas dalītāju veidi pneimodzinēju vadīšanai. Lekcija 1h.

16. Cilindra virzuļa ātruma regulēšana pneimatikā. Lekcija 1h.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Eksāmenu students kārto pēc aizstāvētiem laboratorijas darbiem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Laboratorijas darbu datu apstrāde – 20 h.

Laboratorijas darbu kontroljautājumu atbilžu sagatavošana – 12 h.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Eksāmena vērtējumā kumulatīvi tiek iekļauti aizstāvēto laboratorijas darbu vērtējumi.

Obligātā literatūra

1. Birzietis G., Kaķītis A., Kronbergs Ē., Mežs A., Vizbulis J. Lauksaimniecības hidraulika. Uzdevumi. [b.v.], 2002. 64 lpp.
2. Lielpēters P., Dorošenko R., Geriņš Ē. Fluidtehnika. Rīga: RTU, 2005. 183 lpp.
3. Lielpēters P., Ķirsis T., Kravalis K., Torims T. Fluīdu mehānika. Rīga: RTU Izdevniecība, 2009. 104 lpp.
4. Lielpeters P., Doroshenko R., Gerinsh E. Calculation of Pneumatic Conduits. Rīga: RTU, 2007. 118 p.

5. Croser P. Pneimatika: pamatlīmenis TP 101: mācību grāmata. Rīga: Festo, 2000. 219 lpp.

Papildliteratūra

1. Kronbergs Ē. Hidraulika un hidropiedziņa. Metodiskie norādījumi. Jelgava, 2015. 82 lpp.
2. Merkle D., Štraiders B., Toms M. Hidraulika. Apz. D. LB. - TP 501 - LV4. izdevums 01/92. Rīga: Festo, 2001. 283 lpp.

3. Joseph D., Renardy Y. Fundamentals of Two – Fluid Dynamics. New York: Springer, 1993. 441 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Fluid Power Journal ISSN: 1073-7898. Pieejams arī: http://fluidpowerjournal.com

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts TF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Mašīnu projektēšana un ražošana" obligātajā daļā 3. studiju gada 5. semestrī.