Kursa kods LauZ4190

Kredītpunkti 3

Teorētiskā mehānika II

Zinātnes nozareLauksaimniecības zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums22.03.2016

Atbildīgā struktūrvienībaMehānikas un dizaina institūts

Kursa izstrādātāji

author prof. (Emeritus)

Ēriks Kronbergs

Dr. sc. ing.

author pasn.

Mārtiņš Dauvarts

Bc. sc. ing.

Priekšzināšanas

Fizi2021, Fizika I

LauZ4008, Augkopība

Mate1029, Matemātika I

Mate1030, Matemātika II

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir apgūt teorētiskās mehānikas galvenos pamatprincipus. Studenti apgūst spēka jēdzienu, spēku aprēķinu metodes dinamikā, kustības kinemātisko parametru aprēķinu metodes spēku ietekmē, attīsta loģisko domāšanu un veido zināšanu bāzi tehnisko disciplīnu apguvei.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas - saprot ko sauc par spēku dinamikā, kas ir inerces pēks. Ir izpratne par inerces spēku saskaitīšanu ar projicēšanas metodi un prot sastādīt līdzsvara vienādojumus. Ir izpratne kā nosaka inerces momentu un prot tos saskaitīt. Saprot kā nosaka kustības nosacījumus mehānikā un prot aprēķināt (kontroldarbi).
Prasmes - prot abstrahētā un analītiskā veidā apskatīt dažādu cietu ķermeņu un konstrukciju līdzsvara stāvokli un iedarbi uz citām mehāniskām sistēmām (patstāvīgie darbi).

Kompetence - spēja izmantot teorētiskās mehānikas pamatprincipus praktiskajā un zinātniskajā darbībā, kā arī tehniski inovatīvu procesu izgudrošanā un īstenošanā (patstāvīgie darbi).

Kursa saturs(kalendārs)

1. Klasiskās mehānikas pamatlikumi. Pirmais dinamikas pamatuzdevums Dekarta koordinātu sistēmā. (1h L; 1h PrD; 2h PstD)
2. Pirmais dinamikas pamatuzdevums dabiskajā koordinātu sistēmā. (1h L; 1h PrD; 4h PstD) (1. kontroldarbs)
3. Otrais dinamikas pamatuzdevums. Kustības diferenciālvienādojums. (2h L; 2h PrD; 4h PstD)(2. kontroldarbs)
4. Atsperē iekārta ķermeņa brīvas svārstības. (1h L; 1h PrD; 2h PstD)
5. Uzspiestas svārstības bez pretestības. Dinamiskuma koeficients. Rezonanse. (1h L; 1h PrD; 2h PstD)
6. Uzspiestas svārstības ar pretestību. (1h L; 1h PrD; 4h PstD)
7. Svārstību sistēmu aprēķins. Mehāniskas sistēmas masas centrs. Masu inerces moments. (1h L; 1h PrD; 2h PstD)
8. Patstāvīga un mainīga spēka darbs. (1h L; 1h PrD; 4h PstD)
9. Smaguma un elastības spēka darbs. Spēka momenta darbs. (1h L; 1h PrD; 4h PstD)
10. Jauda. Cieta ķermeņa kinētiskā enerģija. (1h L; 1h PrD; 4h PstD) (3. kontroldarbs)
11. Kinētiskās enerģijas izmaiņas teorēma. (1h L; 1h PrD; 4h PstD)
12. Inerces spēks. Dalambera princips materiālam punktam. (1h L; 1h PrD; 4h PstD)
13. Dalambera princips mehāniskai sistēmai. (1h L; 1h PrD; 4h PstD) (4. kontroldarbs)

14. Virtuālie pārvietojumi. (2h L; 2h PrD; 4h PstD)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite veidojas sekojoši:
• Sekmīgi (vismaz 4 balles) jāuzraksta visi (seši) kontroldarbi;

• Ieskaitīti visi pareizi atrisinātie mājas darbi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgais darbs – Risināt teorētiskos mehānikas uzdevumus, padziļināti apgūst lekcijās skatītās tēmas un izpilda mājas darbus:
1. Patstāvīgais darbs: Dinamikas 1. pamatuzdevums.
2. Patstāvīgais darbs: Dinamikas 2. pamatuzdevums.
3. Patstāvīgais darbs: Spēka darbs un jauda.
4. Patstāvīgais darbs: Dalambēra princips.

5. Patstāvīgais darbs: Virtuālie pārvietojumi.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Ieskaite veidojas no kontroldarbiem un patstāvīgiem darbiem.

Obligātā literatūra

1. Kabus K. Mechanik und Festigkeitslehre. Aufgaben, 5. Auflage, Carl Hanser Verlag: München Wien, 2003. 276 S.
2. Muvdi B.B., Al-Khafaji A.W., McNabb J.W. Statics for engineers. Bradley University, 1996.
3. Müller W.H., Ferber F. Technische Mechanik für Ingenieure.

4. Aktualisierte Auflage, Fachbucherverlag Leipzig: Carl Hanser Verlag, 2011. 538 S.

Papildliteratūra

1. Kepe O.,Vība J. Teorētiskā mehānika. Rīga: Zvaigzne, 1982. 577 lpp.
2. Teorētiskā mehānika piemēros. O. Kepes redakcijā. Rīga: Zvaigzne, 1976. 647 lpp.

3. Teorētiskās mehānikas uzdevumi. O. Kepes un J. Vības red. 1. izd. Rīga: Zvaigzne, 1989. 479 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

Vasile Szolga. Theoretical Mechanics. [tiešsaiste] [skatīts 13.12.2020.]. Pieejams: https://www.pdfdrive.com/theoretical-mechanics-d7357440.html

Piezīmes

Obligātais studiju kurss Lauksaimniecības inženierzi¬nātnes akadēmiskās augstākās izglītības un profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Mašīnu projektēšana un ražošana” pilna un nepilna laika studentiem 3. studiju kursā.