Kursa kods LauZ4187

Kredītpunkti 4.50

Lauksaimniecības tehnika

Zinātnes nozareLauksaimniecības zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits24

Laboratorijas darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums28.11.2011

Atbildīgā struktūrvienībaInženiertehnikas un enerģētikas institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Jānis Palabinskis

Dr. sc. ing.

Aizstātais kurss

LauZB031 [GLAUB031] Lauksaimniecības tehnika

Kursa anotācija

Kursa mērķis ir iepazīt laukkopībā un lopkopībā izmantotās tehnoloģijas un to nodrošināšanas tehnisko aprīkojumu. Laukkopības un lopkopības darbu tehnoloģijas: režīmi, enerģētika un izmaksas. Augkopības produkcijas kondicionēšana un glabāšana. Mašīnu konstrukcijas: agrotehniskās prasības, tehnoloģiskie parametri, tehnoloģiskās un kinemātiskās shēmas. Mašīnu projektēšana tehniskā dokumentācija, testēšana. Lopkopības mehanizācija, mašīnas un sistēmas. Lopbarības sagatavošana un izdale.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par lauksaimniecības tehnikas kā sarežģīta procesa realizācijas instrumenta pielietojumu, lauksaimniecības tehnikas piedāvājumu, tehnoloģijām un pielietojamajām mašīnām un iekārtām. Zināšanas vērtē kontroldarbos un laboratorijas darbu pārskatos.
Prasme novērtēt veicamos augkopības un lopkopības darbus, izvēlēties pielietojamās tehnikas darbības tehnoloģiskos un tehniskos risinājumus. Prasmes vērtē laboratorijas darbos un darbu aizstāvēšanā, kā arī kontroldarbos.

Kompetences pārzināt augkopības un lopkopības mehanizācijas jautājumus, patstāvīgi izvēlēties atbilstošas tehnoloģijas un tehniku to īstenošanai, kā arī vadīt darbus ar atbilstošo tehniku. Kompetences vērtē laboratorijas darbos, to aizstāvēšanā un kontroldarbos.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Lauksaimniecības tehnikas darba vide – 1h.
2. Lauksaimniecības tehnikas tehnoloģiskās operācijas – 2h.
3. Augsnes apstrādes mašīnas – 2h.
4. Augsnes pēcapstrādes mašīnas – 1h. Kontroldarbs. Augsnes apstrāde.
5. Sadalītājmašīnas – 5h. Kontroldarbs. Sadalītājmašīnas.
6. Rupjās lopbarības sagatavošanas mašīnas - 3h.
7. Labības kombaini - 3h. Kontroldarbs. Stiebraugu novākšanas mašīnas.
8. Graudu kondicionēšanas iekārtas - 5h. Kontroldarbs. Graudu pirmapstrāde.
9. Tehnisko kultūru novākšanas mašīnas – 5h. Kontroldarbs. Tehnisko kultūru novākšanas mašīnas.
10. Govju slaukšanas mehanizācija – 4h.
11. Piena pirmapstrādes un uzglabāšanas iekārtas – 3h. Kontroldarbs. Piena pirmapstrāde.
12. Lopbarības sagatavošanas mašīnas un iekārtas – 3h.
13. Lopbarības izdales mašīnas un iekārtas – 3h. Kontroldarbs. Lopbarības izdale.
14. Kūtsmēslu izvākšanas sistēmas – 3h.
15. Lopu mītņu klimats, tā regulēšana – 3h. Kontroldarbs. Kūtsmēslu izvākšana.

16. Apkārtējās vides aizsardzība 3h.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Eksāmens. Nostrādāti visi laboratorijas darbi, sekmīgi uzrakstīti kontroldarbi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Gatavošanās kontroldarbiem, izmantojot studiju programmā norādīto literatūru un konsultējoties pie studiju kursa mācībspēka.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa eksāmena vērtējums ir atkarīgs no studiju kursa kontroldarbu kumulatīvā vērtējuma.
Students sekmīgu vērtējumu par kontroldarbu var iegūt, ja vismaz 50% kontroldarba jautājumu atbildēti pareizi.
Eksāmena atzīmi aprēķina kā vidējo aritmētisko no kārtoto kontroldarbu vidējiem rezultātiem.

Obligātā literatūra

Augkopības mehanizācijā:
1. Kažotnieks J.. Arkli. Rīga. 2006. – 27 lpp.
2. Pinnis U. Kultivatori un dziļirdinātāji. Ulbroka. 2006. – 55 lpp.
3. Organiskā mēslojuma izkliedēšanas tehnoloģijas / K.Tamm, R.Vettik, P.Viil, T.Võsa, J.Kažotnieks. - [B.v.]: Biedrība Zemnieku saeima, 2017 - 31 lpp. Pieejams: https://zemniekusaeima.lv/wp-content/uploads/2016/01/Greenagri_Organiska_meslojuma_izkliedesanas_tehnologijas-1.pdf
4. Palabinskis J. Organisko mēslu izkliedētāji. Jelgava. 2004. - 64 lpp.
5. Pinnis U., Kažotnieks J.. Sējmašīnas. LKIAC, Ozolnieki, 1999, 30 lpp.
6. Kažotnieks J. Smidzinātāji. Rīga: [B.i.], 2006. – 32 lpp.
7. Smidzinātāju rokasgrāmata. Ozolnieki: LKIAC, 2014. – 104 lpp.
8. Cers J. Kombaini. Rīga: [B.i.], 2006. 30 lpp.

Lopkopības mehanizācijā:
1. Moderna piena ražošanas ferma: tehnoloģija, tehnika, apsaimniekošana. J.Priekuļa red. Jelgava: LLU, 2012. 240 lpp.
2. Priekulis J. Jaunākā lopkopības tehnoloģija un tehnika. LLU, 2018. - 101 lpp.
3. Priekulis J. Lopkopības mehanizācija. Jelgava: LLU, 2008. - 355 lpp.
4. Liellopu un cūku mītnes: tehnoloģija un aprīkošana. / J.Priekuļa red. Rīga: Poligrāfists, 2003. - 198 lpp.

Papildliteratūra

Augkopības mehanizācijā:
1. Vilde A., Ruciņš Ā., Viesturs D. Globālās pozicionēšanas tehnoloģijas lauksaimniecībā. LZTI. Jelgava. 2008. 48 lpp.
2. Lauksaimniecības mašīnas. J.Ozola redakcijā. R., Zvaigzne, 1993. 414 lpp
3. Ivanovs S., Stramkale V. Linu audzēšanas un novākšanas tehnoloģijas, LLU Ulbrokas ZC, 2001. 191 lpp.
4. Ivanovs S., Lazovska V. Linu novākšanas un pirmapstrādei sagatavošanas tehnoloģijas un mašīnas. Ulbroka. 2007. 108 lpp.
5. Pankovs J., Ivanovs S., Viesturs D. Zāles lopbarības sagatavošanas tehnoloģijas un mašīnas. Ulbroka. 2004. 125 lpp.
6. Lapiņš D., Kažotnieks J. Laukkopība. Ozolnieki, 2002, 129. 196 lpp.
7. Advances in Agricultural Machinery and Technologies / Ed. by Guangnan Chen. E-Book, 2018. 488 p. Pieejams: https://www.taylorfrancis.com/books/e/9781351132398.
8. Agricultural automation: fundamentals and practices / Ed. by Qin Zhang and Francis J. Pierce. 2013. 397 p. Pieejams: https://pb1lib.org/book/2365837/f0f058?id=2365837&secret=f0f058

Lopkopības mehanizācijā:
1. Handbook of farm, dairy, and food machinery / Ed. by Myer Kutz. Norwich, NY : 2019. 806 p. Pieejams: https://books.google.lv/books?id=ZZadDwAAQBAJ&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
2. Laurs A. Teļu automatizētā ēdināšana. Jelgava: LLU, 2008. 40 lpp.
3. Laurs A., Priekulis J. Mūsdienīga piena ražošana. R.: LLU Ulbrokas zinātnes centrs, 2001. 345 lpp.
4. Priekulis J. Racionāla tehnoloģija un mehanizācija piena lopkopībā. Jelgava, 2000. 148 lpp.
5. Priekulis J., Gulbis N. Lopbarības izdales roboti. Jelgava: LLU, 2008. 35 lpp.
6. Kuhställe clever bauen / Top agrar ratgeber. 2011. 128 S.
7. Melkroboter management / Top agrar ratgeber. 2015. 110 S.
8. Automatic milking: a better understanding / Ed. by: A. Meijering, H. Hogeveen. Wageningen : Wageningen Academic Publishers, 2004. 525 p. Pieejams: https://www.google.lv/search?tbm=bks&hl=en&q=Automatic+milking%3A+a+better+understanding+
9. Dairy Farming Handbook. DeLaval. 2012. 305 p.

10. Precision livestock farming applications : making sense of sensors to support farm management / edited by: Ilan Halachmi. Wageningen, The Netherlands: Wageningen Academic Publishers, 2015. 326 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Žurnāls „AgroTops”. Pieejams: https://www.la.lv/agrotops
2. Žurnāls „Saimnieks”. Pieejams: http://www.saimnieks.lv
3. Žurnāls par lauksaimniecības tehniku „Profi“. https://www.profilatvija.lv/
4. Firmu sagatavotās rekomendācijas un prospekti.
7. Sheep farming. Pieejams: https://www.eurofins.com/agro/sectors/sheep-farming/

8. Aktuālie nozares normatīvie dokumenti

Piezīmes

Obligātais kurss TF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmai "Mašīnu projektēšana un ražošana".