Kursa kods LauZ4174

Kredītpunkti 1.50

Inženiergrafika

Zinātnes nozareLauksaimniecības zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā40

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits40

Kursa apstiprinājuma datums19.02.2014

Atbildīgā struktūrvienībaMehānikas un dizaina institūts

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Mareks Šmits

Mg. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir iemācīt izgatavot un lasīt arhitektūrceltniecības rasējumus. Izpildot kursa darbu, students iepazīstās ar ēkas plānojumu un veic ēkas plāna, griezuma un fasādes rasējumus.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas - izprot ēkas plānojumu. Zina arhitektūrceltniecības rasējumu noformēšanas īpatnības, kā arī logu, durvju un iekārtu nosacītos apzīmējumus. Pārzina elektrotehnisko un santehnisko elementu grafiskos apzīmējumus un to pielietošanu ēkas rasējuma izstrādē – kursa darbs un tā aizstāvēšana.
• Prasmes - prot izpildīt ēkas plāna, griezuma un fasādes rasējumus. Prot iezīmēt elektroinstalācijas elementus ēkas rasējumā - kursa darbs un tā aizstāvēšana.

• Kompetence – spēja izmantot iegūtās profesionālās zināšanas un Inženiergrafikas prasmes praktiskā darbā un studijās, kā arī radošās domas īstenošanai - kursa darbs un tā aizstāvēšana.

Kursa saturs(kalendārs)

Pilna laika klātiene:
1. Kursa darba tehniskā uzdevuma izsniegšana.
2. Kursa darba mērķis un uzdevumi.
3. Nosacītie apzīmējumi celtniecības rasējumos.
4. Plāns un tā izpildes kārtība.
5. Griezums un tā izpildes kārtība.
6. Fasādes rasēšana.
7. Izmēru atzīmēšana.
8. Santehnisko iekārtu nosacītie grafiskie apzīmējumi.
9. Slēdžu, pārslēdzēju, pogu un kontaktu grafiskie apzīmējumi.
10. Elektrisko instalāciju līniju un vadu grafiskie apzīmējumi.
11. Gaismas ķermeņu grafiskie apzīmējumi.
12. Elektrisko iekārtu un aparātu grafiskie apzīmējumi.
13. Kārbas, skapju un paneļu grafiskie apzīmējumi.
14. Elektriskā apgaismojuma plāns.
15. Celtniecības rasējumu noformēšana.
16. Kursa darba sagatavošana aizstāvēšanai.
Nepilna laika neklātiene:

Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienei, bet kontaktstundu skaits ir 1/2 no norādīto stundu skaita

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaiti ar atzīmi iegūst izpildot un aizstāvot kursa darbu.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Kursa darbu izpilda patstāvīgi, atbilstoši norādītajiem nosacījumiem. Apgūst neskaidros jautājumus no literatūras. Kursa darba aizstāvēšana notiek pēc tā pabeigšanas.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kursa darba ieskaites vērtējums ir atkarīgs no kursa darba izpildes kvalitātes, uzdoto nosacījumu prasību izpildes un no darba aizstāvēšanas. Students sekmīgu atzīmi par kursa darbu iegūst, ja darbs ir aizstāvēts un ir izpildīti vismaz 60% no darba izstrādes nosacījumiem.

Obligātā literatūra

1. Čukurs J., Galiņš A., Aumale M. Inženiergrafika. Celtniecības rasējumi un elektroinstalācijas plāni: metodiskie norādījumi. Jelgava: LLU, 2000. 67 lpp.
2. Čukurs J., Viļumsone I., Nulle I. Inženiergrafika: mācību grāmata. Mašīnbūves rasēšana. Rīga: RaKa, 2007. 258 lpp.
3. Čukurs J., Nulle I., Dobelis M. Inženiergrafika: mācību grāmata. Jelgava: LLU, 2008. 416 lpp.

4. Auzukalns J., Dobelis M., Fjodorova G., u.c. Inženiergrafika: mācību grāmata. Rīga: RTU, 2008. 308 lpp.

Papildliteratūra

1. Aumale M., Čukurs J., Nulle I. Inženiergrafika: kontroldarbu uzdevumi un metodiskie norādījumi Tehniskās fakultātes nepilna laika studentiem. Jelgava: LLU, 2006.

2. Čukurs J., Vronskis O. Tehniskā grafika: mācību grāmata. Rīga: RaKa, 2008. 265 lpp.

Piezīmes

Lietišķā enerģētika (profesionālā bakalaura studiju programma).