Kursa kods LauZ4159

Kredītpunkti 4.50

Apstādījumi

Zinātnes nozareLauksaimniecības zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits32

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums05.01.2021

Atbildīgā struktūrvienībaAugsnes un augu zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Una Īle

Dr. arch.

Priekšzināšanas

Biol1001, Botānika

LauZ2042, Augsnes zinātne

LauZ3139, Agroķīmija

LauZ3175, Agroekoloģija un vides aizsardzība

LauZ4027, Daiļdārzkopība

Kursa anotācija

Studija kursa ietvaros studenti iegūst zināšanas un iepazīst dārzu, skvēru un parku projektēšanas pamatprincipus. Apgūst prasmes ainavtelpas kompozīcijas pamatos. Iepazīst apstādījumu struktūru, veidus, piemērotības risinājumus ceļu, ielu, parku, skvēru, lauku sētu, sabiedrisko ēku teritoriju projektēšanā. Studiju kursa ietvaros izstrādājot projektu, iegūst izpratni par to izstrādes posmiem, ietverot gan kompozicionālo plānojuma risinājumus, gan labiekārtojuma elementu un apstādījumu detalizāciju apjomus, apgūstot un izpildot nepieciešamās prasības kvalitatīva projekta izstrādē.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par ainavu kompozīcijas projektēšanas pamatprincipiem, apstādījumu veidiem, apstādījumu uzturēšanu un kopšanu, par projekta izstrādi;
Prasmes praktiski pētīt, analizēt projektējamās teritorijas, balstoties uz izpētes datiem, prasmes piemeklēt atbilstošus apstādījumus un teritorijas labiekārtojuma risinājumus – praktiskie darbi;

Kompetences projektēšanas procesā, detalizējot un izstrādājot iegūtos teorētiskos aspektus praktiskajās darbībās pie projektiem – izstrādāts projekts.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Attīstības tendences dārzos, parkos un skvēros.
2. Ainavtelpas kompozīcijas pamati.
3. Kompozīcijas elementi, to struktūra un uzbūve.
4. Apstādījumu veidi.
5. Apstādījumu projektēšana, savstarpējā saskaņa un atbilstība augsnes apstākļiem.
6. Apstādījumu kompozicionālie risinājumi.
7. Kokaugi, kā apstādījumu telpiskās struktūras elementi.
8. Iesegumu veidi, to sasaiste ar apstādījumu struktūru. Iesegumu izvēles pamatojums.
9. Ūdenselementi, to nozīme un vieta apstādījumos.
10. Projektēšanas metodika un ekonomiskais pamatojums.
11. Projekta izstrāde, darba organizācija, nospraušana dabā.
12. Skiču izstrāde un noformēšanas prasības projektiem.
13. Kokaugu (koku u krūmu) detalizācija projektos. Grafiskais noformējums.
14. Labiekārtojuma elementu detalizācija projektos. Grafiskais noformējums.
15. Zālienu ierīkošana un kopšana. Publiskās ārtelpas labiekārtojuma elementu uzstādīšana un uzturēšana.

16. Kontroltāmes sagatvošanas apjomi. Principālie paņēmieni tāmes izveidei.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Mutiskais eksāmens.
Gala vērtējumu veido noteiktajā laikā iesniegts izstrādātais studiju darbs – projekts.
Izstrādāti un sekmīgi aizstāvēti patstāvīgie darbi.
Darbiem, kas iesniegti pēc noteiktā laika (ja nav attaisnojošs iemesls), tiek samazināta atzīme par 1 balli.

Nodarbību apmeklējums, jābūt apmeklētām ne mazāk kā 75% apjomā (attiecas gan uz klātienes nodarbībām, gan uz attālinātajām nodarbībām tiešsaitē).

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Students, regulāri konsultējoties ar mācībspēku, izstrādā apstādījuma projektu. Izstrādātais projekts tiek sagatavots grafiski atbilstošā kvalitātē, ko nosaka mācībspēka prasības. Studiju kursam noslēdzoties, students iesniedz projektu, prezentāciju par izstrādāto kursa projektu, un to publiski prezentē.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa vērtējums ir atkarīgs no projekta, tā publiskas aizstāvēšanas un sistemātiskas aktivitātes studiju darbā, kas tiek vērtētas ar punktu sistēmu. Tiek dots viens punkts par katru izstrādāto pastāvīgo aktivitāti.
Projektu mācībspēks novērtē (vērtē 10 ballu skalā) saskaņā ar uzdevumā noteikto vērtēšanas kārtību un definētajām prasībām, ņemot vērā kompozicionālā plānojuma dizaina, labiekārtojuma elementu un apstādījumu sortimenta detalizācijas pakāpi un kvalitāti.

Obligātā literatūra

1. Apstādījumu veidotāju ceļvedis (2018). Rīga:
SIA “Labie koki”, pieejams: www.latvijasstadi.lv
2. Harris C. Dines N. Time-Saver Standards for Landscape Architecture. New York: McGraw-Hill, 2002. 928 p.
3. Mauriņš A., Zvirgzds A. Dendroloģija. Rīga: Latvijas universitāte. Akadēmiskais apgāds, 2006. 448 lpp.
4. Baumeister N. New Landscape Architecture. Berlin: Braun, 2007. 350 p.
5. Holden R. New Landscape Design. London: Laurence King Publishing, 2003. 191 p.

6. McHarg I. L. Design with Nature. London: J. Wiley, 1969.

Papildliteratūra

1. Rubene S. Daiļdārzu avīze II. Lauku avīzes tematiskā avīze. Rīga: Lauku Avīze, 2002. 61 lpp.
2. Miles, M. Art, Space and the City: public art and urban futures. London: Routledge, 1997. 161 p.
Kundzin̦š M. Dabas formu estētika: bionika un māksla. Rīga: Madris SIA, 2004. 167p.
3. Griķis A. Apstādījumu ierīkošana un kopšana. Rīga: Apgāds Jāņa sēta, 1995.

4. Palmšēna I. Koki un krūmi: dārzkopja enciklopēdija. Rīga: Jumava, 2006. 237 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Dārzs un Drava: dārzkopības un biškopības žurnāls. Rīga:
2. Latvijas Avīze. Rīga: Lauku Avīze, 2003.
3. Dārza Pasaule. Rīga: Aģentūra Agro apgāds.

4. Lanscape Architecture

Piezīmes

Obligātais kurss LF akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programmai „Lauksaimniecība”, agronoms ar specializāciju dārzkopībā pilna laika studentiem. Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Lauksaimniecība” agronoms ar specializāciju dārzkopībā nepilna laika studentiem. Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma „Lauksaimniecība”, agronoms ar specializāciju dārzkopībā pilna un nepilna laika studentiem.