Kursa kods LauZ4150

Kredītpunkti 6

Bioloģiskā augkopība un dārzkopība

Zinātnes nozareLauksaimniecības zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā162

Lekciju stundu skaits32

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits98

Kursa apstiprinājuma datums02.12.2019

Atbildīgā struktūrvienībaAugsnes un augu zinātņu institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Zinta Gaile

Dr. agr.

author doc.

Ilze Grāvīte

Dr. agr.

author

Marta Liepniece

Mg. agr.

author asoc. prof. (Emeritus)

Dzidra Kreišmane

Dr. agr.

Priekšzināšanas

Biol1001, Botānika

Biol3014, Augu fizioloģija I

LauZ2046, Lauksaimniecības resursi

LauZ3175, Agroekoloģija un vides aizsardzība

Kursa anotācija

Vidi saudzējošu laukkopības tehnoloģiju kompleksa nozīme bioloģiskajā lauksaimniecībā. Situācijas raksturojums bioloģiskajā lauksaimniecībā pasaulē un Eiropas Savienībā. ES un Latvijas normatīvajos dokumentos noteiktās prasības. Augkopības tehnoloģiju īpatnības integrētajā un bioloģiskajā lauksaimniecībā. Pārejas periods uz bioloģisko saimniekošanas sistēmu. Augseku, augsnes apstrādes un nezāļu ierobežošanas tehnoloģijas un to teorētiskais pamatojums. Laukaugu sugu izvēle bioloģiskajam ražošanas veidam. Laukaugu audzēšanas tehnoloģijas bioloģiskajās lauksaimniecības sistēmās. Daudzgadīgo zālaugu nozīme bioloģiskās lauksaimniecības sistēmās augsnes auglības uzturēšanai un dzīvnieku barības sagatavošanai.
Bioloģiskās dārzkopības raksturojums, priekšrocības, attīstību veicinošie apstākļi un problēmas. Priekšnoteikumi bioloģiskās dārzkopības saimniecības izveidei, iecere, motivācija un prasme. Plānošanas principi bioloģiskajā dārzkopībā. Īpatnējā bioloģiskā dārzkopība, izmantojamās bioloģiskās dārzkopības tehnoloģijas dārzeņu, ogulāju un augļkoku audzēšanā.
Jēdziens par šķirnes sēklaudzēšanu pēc bioloģiskām metodēm. Latvijas Augu šķirņu katalogs. Bioloģiskajai ražošanai piemērotās šķirnes un to īpašības. Bioloģiskās sēklkopības sistēma un tās uzdevumi.
Bišu nozīme tautsaimniecībā un ekosistēmā. Modernā un bioloģiskā dravniecība Latvijā un pasaulē. Bioloģiski aktīvi bišu produkti, to izmantošana. Medus un citu biškopības produktu ražošanas organizēšana bioloģiskas dravošanas apstākļos. Dravu organizācija, bišu barības bāze. Bišu slimību un kaitēkļu ierobežošanas īpatnības bioloģiskajā dravniecībā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par bioloģiskās lauksaimniecības būtību, kopīgo un atšķirīgo ar integrēto ražošanas metodi, par pārejas periodu uz bioloģisko saimniekošanu, par laukaugu un dārzaugu audzēšanu pēc bioloģiskās lauksaimniecības metodēm, par sēklu un stādu audzēšanas principiem un biškopības produkcijas ražošanu bioloģiskās dravošanas apstākļos.
Prasmes izstrādāt pārejas perioda pasākumu plānu uz bioloģiskās saimniekošanas metodi. Plānot augsekas laukaugu un dārzaugu audzēšanai pēc bioloģiskās lauksaimniecības metodēm. Iekārtot, uzturēt un kopt bites atbilstoši bioloģiskajiem principiem, kā arī izvēlēties audzēšanai atbilstošas šķirnes un kvalitatīvu (normatīviem aktiem atbilstošu) sēklu.
Studenti ir kompetenti pielietot un novērtēt laukaugu un dārzaugu audzēšanas tehnoloģiju, t.sk., kvalitatīvas šķirnes sēklas atbilstību un bišu dravošanas pamatprincipus bioloģiskās lauksaimniecības sistēmā.
1. Spēj sagatavot pārejas periodā uz bioloģisko lauksaimniecību veicamo pasākumu plānu – tests
2. Studenti pārzina laukaugu audzēšanas tehnoloģijas bioloģiskās lauksaimniecības sistēmā –1. kontroldarbs
3. Prasmes laukaugu un zālaugu augseku plānošanā – praktiskais darbs
4. Spēj novērtēt šķirnes piemērotību bioloģiskās audzēšanas principiem un sēklas kvalitātes atbilstību normatīviem aktiem – 2 praktiskie darbi un 2. kontroldarbs
5. Prasmes tehnoloģiskās kartes sagatavošanā pēc izvēles vienam augļaugam bioloģiskā saimniekošanas sistēmā – mājas darbs
6. Dārzu veidošanas un kopšanas sistēma bioloģiskā dārzā – 3. kontroldarbs

7. Studenti pārzina dravošanas īpatnības bioloģiskajā biškopībā – 4. kontroldarbs

Kursa saturs(kalendārs)

1. Vidi saudzējošu laukkopības tehnoloģiju nozīme. Bioloģiskās saimniekošanas metodes būtība. 2 h
2. Veicamie pasākumi saimniecībā, ieviešot bioloģiskās saimniekošanas metodi. 2 h
Tests: plānotie pasākumi pārejas perioda laikā uz bioloģisko lauksaimniecību
3. Augsnes veselīguma kritēriji. Augsnes apstrādes uzdevumi bioloģiskajā lauksaimniecībā. 2 h
4. Kultūraugu sakņu sistēmas un meteoroloģisko apstākļu nozīme augsnes irdenuma nodrošināšanā. 2 h
5. Barības elementu nodrošinājuma iespējas bioloģiskās lauksaimniecības sistēmā. 2 h
6. Nezāļu izplatība un ierobežošanas pasākumi nozīmīgākajos kultūraugos augsekā. Augsnes apstrādes un nezāļu ierobežošanas pasākumi un to saskaņošana. 2 h
7. Sējumu struktūras plānojums un daudzgadīgo zālaugu vieta tajā. 2 h
8. Tauriņziežu, starpkultūru un zaļmēslojuma augu audzēšana. 2 h
Praktiskais darbs: laukaugu un zālaugu augseku plānošana.
9. Augkopības tehnoloģiju īpatnības bioloģiskajā lauksaimniecībā. 2 h
10. Dažādu kultūraugu audzēšanas tehnoloģisko shēmu sastādīšana bioloģiskajām lauksaimniecības sistēmām. 2 h
1. kontroldarbs – laukaugu audzēšana bioloģiskās lauksaimniecības sistēmā.

11. Jēdziens par sēklu, šķirne kā sēklkopības darba galvenais objekts; 2 h
12. Šķirņu īpašības, kas svarīgas, ja šķirni izmanto bioloģiskajā ražošanas veidā; 2 h
Praktiskais darbs: normatīvo aktu iepazīšana: bioloģiski ražota sēkla kā bioloģiska produkta pamats; Sēklu un šķirņu aprites likums; bioloģiski ražotas sēklas pieejamība Latvijā (VAAD portāls).
13. Sēklkopība, tās uzdevumi, sēklkopības sistēma. 2 h
14. Jaunu šķirņu selekcija bioloģiskā ražošanas veida vajadzībām; 2 h
Praktiskais darbs: sēklu un šķirņu aprite bioloģiskās lauksaimniecības sistēmā (Augu šķirņu aizsardzības likums; MK Noteikumi sēklkopības jomā)
2. kontroldarbs – sēklkopība bioloģiskajā ražošanas sistēmā (par tēmām 10.–13. punktā)

15. Bioloģiskās dārzkopības raksturojums, priekšrocības, attīstību veicinošie apstākļi un problēmas. 2 h
16. Dārzeņu bioloģiskās īpatnības. Ekoloģisko faktoru izmantošana dārzeņu audzēšanai bioloģiskajā sistēmā. 2 h
17. Dārzeņu sēklas, to pirmssējas apstrāde, sēklu sēja, sējas laiki, attālumi, augu sabiezināšana. 2 h
18. Dārzeņu dēstu audzēšana. 2 h
19. Lauka dārzeņu, garšaugu audzēšana, vietas izvēle, augsnes sagatavošana. 2 h
20. Dārzeņu augsekas. Jauktie sējumi, stādījumi. Saderīgie kaimiņaugi. 2 h
21. Dārzeņu audzēšanas tehnoloģijas bioloģiskajā un biodinamiskajā dārzkopībā. 2 h
Praktiskais darbs: lauku dārzeņu augsekas plānošana
22. Segto platību sagatavošana dārzeņu audzēšanai bioloģiskajā dārzkopībā. Augu rotācijas, to kopšanas darbi. 2 h
Praktiskais darbs: augu rotācijas dažāda veida segtajās platībās
23. Augļaugu audzēšana bioloģiskajā dārzā. 2 h
24. Augļaugu alelopātijas izpausme monokultūru cenozēs, polikultūrucenozēs, tās izzināšana un traumējošo faktoru mazināšana. 2 h
25. Šķirņu un potcelmu izvēles nosacījumi bioloģiskā audzēšanas sistēmā. 2 h
3. kontroldarbs – par dārzeņu, augļaugu un ogulāju audzēšanu, kopšanas sistēmu, šķirņu un potcelmu izvēli bioloģiskā dārzā

26. Bišu nozīme ekosistēmā, to loma augu apputeksnēšanā, specifisko produktu ražošanā u.c. 2 h
27. Bioloģiskā biškopība pasaulē un perspektīvas Latvijā. 1 h
28. Biškopības inventārs un ierobežojumi inventāra izmantošanā bioloģiskajā dravniecībā. 2 h
29. Bišu saimju kopšana, pavairošana. Atšķirība starp bioloģiskām un standarta dravošanas metodēm. 2 h
30. Bišu slimību ierobežošana bioloģiskajā dravniecībā. 2 h
31. Bišu produktu ražošana, iegūto produktu pirmapstrāde. 2 h
32. Bišu barības bāze, nektārs, tā veidošanos un izdalīšanos veicinoši, ietekmējoši faktori. 2 h
33. Bišu izmantošana kultūraugu apputeksnēšanā – obligāts agrotehnikas pasākums. 1 h

4. kontroldarbs – dravošanas īpatnības bioloģiskajā biškopībā

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi.
Ieskaites uzdevumu veido:
• četri kontroldarbi par studiju kursā apgūto teorētisko vielu;
• praktiskie uzdevumi par studiju kursā apgūtajām tēmām;
• elektroniski izpildāms tests.

Kontroldarbiem, praktiskajiem darbiem un testam jābūt ieskaitītiem vērtējuma saņemšanai. Pēc vēlēšanās studenti var kārtot ieskaiti augstāka novērtējuma saņemšanai.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Literatūras studijas, praktisko darbu rezultātu apstrāde un noformēšana.
Grupu darbs praktisko nodarbību laikā.

Sagatavošanās kontroldarbiem.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa ieskaites vērtējums ir atkarīgs no studiju kursa kontroldarbu un praktisko darbu un testa kumulatīvā vērtējuma.
Praktiskie darbi jāizpilda saskaņā ar norādījumiem.

Ir jābūt sekmīgi nokārtotiem visiem kontroldarbiem un praktiskajiem darbiem.

Obligātā literatūra

1. Augļkopība (2015). Atb. red. L. Ikase. LV Augļkopības institūts, 544 lpp.
2. Bioloģiskās augkopības pamati (2007). Sast. I. Miške, D. Brutāne, I. Žola. Nordik, 254 lpp.
3. Biškopība (1970). Sast. J. Ārgalis. Rīga, Zvaigzne, 448 lpp.
4. Biškopja rokasgrāmata (1985). Sast. O. Malcenieks. Rīga, Avots, 304 lpp.
5. Dembovskis A., Drudze I., Gailīte M. u.c. (2007). Dārzeņkopība: lauka dārzeņu audzēšana: rokasgrāmata. Pūre: Pūres Dārzkopības izmēģinājumu stacija, 284 lpp.
6. Organic Farming. Global Perspectives and Methods. (2019). Ed. by: Sarath Chandran, M.R. Unni and Sabu Thomas. https://doi.org/10.1016/C2016-0-04227-4
7. Organic farming: the ecological system (2009). Ed. By Charles Francis. Madison, WI: American Society of Agronomy: Crop Science Society of America: Soil Science Society of America, p. 353. ISBN 9780891181736 (Ir FB lasītavā)
8. Praktiskā bioloģiskā lauksaimniecība I (1998) M. Vaivares red. Rīga, McĀbols, 96 lpp.
9. Praktiskā bioloģiskā lauksaimniecība II (1998). M. Vaivares red. Rīga, McĀbols, 120 lpp.
10. Praktiskā bioloģiskā lauksaimniecība III (2000). M. Vaivares red. Rīga, McĀbols, 111 lpp.
11. Praktiskā bioloģiskā lauksaimniecība Latvijā IV (2005). M. Vaivares red. Rīga, 132 lpp.
12. Rubenis J., Lapiņš D. (1992).Bioloģiskā zemkopība. Rīga, Latvijas Zinību biedrība, 42 lpp.

13. Vegetable Growing Handbook, Organic and Traditional Methods (1990). Walter E. Splittstoesser, Ph.D. New York, Copyright by Van Nostrand Reinhold.

Papildliteratūra

1. David V. Alford (2019). Beneficial Insects. CRC Press, p. 256. ISBN1482262614, 9781482262612Grosa I., Gross A., Dimza I. (1999).
2. Krūmogulāju mēslošana, augsnes uzturēšana un augu aizsardzība. Jelgava, LLU, Pūre, 53 lpp.
3. Kics A. (2001). Mūžīgais Mēness kalendārs. Saldus, Signe, 48 lpp.
4. Kōpf H., Schaumann W., Haccius M. (1996). Biologisch – dynamische Landwirtschaft: EineEinführung. 4. Auflage, Stuttgart, Ulmer , 376 S.
5. Lampkin N. (1990).Organicfarming. United Kingdom: Farming Press Books, 675 p.
6. Ritmanis Z. (1992). Bišu ceļi. Rīga, Zvaigzne, 400 lpp.
7. Štrols V. D. (2009). Kosmoss dārzā. Bioloģijas noslēpumi dārzkopībā – ceļš uz labāku ražu. No vācu valodas tulkojusi I. Žola. Nordik, 278 lpp.

8. Энциклопедияпчеловодства (1993). А.И. Рут и др., пер. с анг. Москва, Художественнаялитература, МП Брат, с. 367

Periodika un citi informācijas avoti

1. Agro Tops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5164
2. Integrated farming. https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/integrated-farmingg
3. Organics at a glance. European Commission. https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming/organics-glance
4. Profesionālā dārzkopība. APP “Dārzkopības institūts”, pieejams tiešsaistē: http://fruittechcentre.eu/lv/profesionala-darzkopiba
5. Saimnieks LV. Rīga: TEE BIO, 2004- ISSN 1691-1598.
6. Vides Vēstis. Latvijas vides aizsardzības fonds.
7. Valsts augu aizsardzības dienesta portāls: Augu šķirnes, sēklas sertifikācija. http://www.vaad.gov.lv/sakums/pakalpojumi/augu-skirnes.aspx

8. MK noteikumu Nr. 485 "Bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtība". Pieejams: www.likumi.lv/doc.php?id=193115

Piezīmes

Izvēles studiju kurss profesionālā bakalaura studiju programmai „Lauksaimniecība” pilna un nepilna laika studentiem 3. vai 5. semestrī.