Kursa kods LauZ4140

Kredītpunkti 3

Inženiergrafika

Zinātnes nozareVides inženierija un enerģētika

Zinātnes apakšnozareLauksaimniecības inženierzinātne

Kopējais stundu skaits kursā81

Laboratorijas darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums19.10.2011

Atbildīgā struktūrvienībaMehānikas un dizaina institūts

Kursa izstrādātājs

author

Imants Nulle

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir veidot un attīstīt ģeometrisko loģiku, telpisko domāšanu un iztēli. Iepazīt inženiergrafikas terminoloģiju. Apgūt grafisko metodi - pamatmetodi. Iemācīt izgatavot un lasīt rasējumus, kuri ir starptautiska grafiska valoda un radošās domas izteiksmes līdzeklis. Sekmēt standartu (LVS, ISO, u.c.) izmantošanu tehniskās dokumentācijas noformēšanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1) Zināšanas - saprot projicēšanas metodi, skatu un griezumu veidošanas principus. Pārzina ar rasējumu noformēšanu saistītos standartus (ISO, LVS, GOST u.c.). Zina izstrādājumu veidus un tiem atbilstošo darba dokumentāciju un tās izpildes secību. Māk izskaidrot un pievienot rasējumā izmērus un norādes par vītnēm, virsmu negludumiem un materiālu. Zināšanas tiek novērtētas 1. kontroldarbā un laboratorijas darbos.
2) Prasmes – prot AutoCad Mechanical programmatūrā izpildīt detaļu darba rasējumus, izjaucamu un neizjaucamu savienojumu kopsalikuma rasējumus un sastādīt specifikāciju. Kā arī spēj veikt kopsalikuma rasējumu lasīšanu un detalizāciju atbilstoši LVS, EN, ISO, GOST u.c. standartu prasībām. Prasmes tiek novērtētas 1. un 2. mājas darbos, 2. kontroldarbā un praktiskajos darbos.

3) Kompetence – spēja izmantot iegūtās profesionālās zināšanas un Inženiergrafikas prasmes praktiskā darbā un studijās, kā arī radošās domas īstenošanai. Kompetence tiek novērtēta 1. un 2. mājas darbos, praktiskajos darbos.

Kursa saturs(kalendārs)

1.Rakstlaukuma A3 izveidošana AutoCad Mechanical un parametru iestatīšana. – 2h
2.Salaidumu un urbumu masīvu konstruēšana. Skati. Griezumi. – 4h
3.Prizmatiskas detaļas rasējuma izstrāde. Aksonometriskā attēla konstruēšana Isometric Drafting režīmā. Izmēru un virsmas raupjumu (Surface Texture) pievienošana detaļas rasējumā. – 2h
4.Lietas detaļas rasējuma izstrāde. Aksonometrija. Pielaides un sēžas rasējumos. Vītņu attēlošana. – 2h
5.Lietas detaļas rasējuma izstrāde. Aksonometrija. Pielaides un sēžas rasējumos. – 2h
6.Kopsalikuma rasējuma izstrāde. Standartizēto izstrādājumu (Fasteners) izvēle no AutoCad Mechanical bibliotēkas. Specifikācija. – 2h
7.Kopsalikuma rasējuma izstrāde. Standartizēto izstrādājumu izvēle no AutoCad Mechanical bibliotēkas. Specifikācija (Bills of Materials, Parts list). – 2h
8.Kontroldarbs – detaļas rasējuma izstrāde. – 2h
9.Metināta savienojuma kopsalikuma rasējuma izstrāde. Metinājumu simbolu pievienošana rasējuma skatos. Aksonometrija. Specifikācija. – 2h
10.Metināta savienojuma kopsalikuma rasējuma izstrāde. Metinājumu simbolu pievienošana rasējuma skatos (Welding symbols). Aksonometrija. Specifikācija. – 2h
11.Kopsalikuma rasējumu detalizācija. – 2h
12. Kopsalikuma rasējumu detalizācija. – 2h
13.Kopsalikuma rasējumu detalizācija. – 2h
14.Kopsalikuma rasējumu detalizācija. – 2h

15.Kontroldarbs – detalizācija. – 2h

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Students saņem ieskaiti ar atzīmi, ja sekmīgi nokārtojis laboratorijas darbos uzdotos uzdevumus - un uzrakstījis 2 kontroldarbus.
Laboratorijas darbos veiktie uzdevumi jāatrāda un jāpastāsta par izpildes gaitu, kā arī jāatbild uz teorētiskiem jautājumiem.
Pirmajā kontroldarbā izstrādā detaļas rasējumu, bet otrajā veic kopsalikuma rasējuma detalizāciju. Teorētiskās zināšanas tiek novērtētas testa veidā.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Detaļas rasējuma izstrāde, pielietojot saliktus griezumus.
Virsmu krustošanās līniju konstruēšana detaļas rasējumā.
Detaļu ar vītni rasējuma izstrāde.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kontroldarbā var iegūt sekmīgu vērtējumu, ja detaļas rasējumā nav pieļautas būtiskas kļūdas un vismaz 50% no testa jautājumiem ir atbildēti pareizi.
Augstu vērtējumu students saņem, ja laboratorijas un patstāvīgajos darbos izpildītie uzdevumi ir pabeigti, labi noformēti un students pārzina darba izpildes gaitu un māk atbildēt uz jautājumiem.

Obligātā literatūra

1. Nulle I, Čukurs J. Inženiergrafika. Metodiskais materiāls E-studijām. 2020. 104 lpp. un 5 video.
2. Dukulis I. Pamati darbā ar AutoCAD 2018: mācību e-grāmata. Jelgava, 2018. 178 lpp.
3. Čukurs J., Viļumsone I., Nulle I. Inženiergrafika: mācību grāmata. Mašīnbūves rasēšana. Rīga: RaKa, 2007. 258 lpp.

4. Čukurs J., Nulle I., Dobelis M. Inženiergrafika: mācību grāmata. Jelgava: LLU, 2008. 416 lpp.

Papildliteratūra

1. Čukurs J., Vronskis O. Tehniskā grafika: mācību grāmata. Rīga: RaKa, 2008. 265 lpp.
2. Čukurs J., Vronskis O. Tehniskā grafika: Grafisko darba uzdevumu krājums. Rīga: RaKa, 2010.

3. Auzukalns J., Dobelis M., Fjodorova G., u.c. Inženiergrafika: mācību grāmata. Rīga: RTU, 2008.

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts TF akadēmiskās bakalauru studiju programmas "Lauksaimniecības inženierzinātne" 1. kursa 2. semestra obligātajā daļā.