Kursa kods LauZ2109

Kredītpunkti 4.50

Pētījumu metodika

Zinātnes nozareLauksaimniecības zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums11.11.2019

Atbildīgā struktūrvienībaAugsnes un augu zinātņu institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Zinta Gaile

Dr. agr.

author pasn.

Madara Misule

Mg. agr.

Priekšzināšanas

Biol1015, Biometrija

Aizstātais kurss

LauZB009 [GLAUB009] Pētījumu metodika agronomijā

Kursa anotācija

Studenti apgūst izmēģinājumu plānošanu, pētījumu rezultātu apstrādes metodes un iemācās dot izmēģinājumu rezultātu profesionālo novērtējumu. Apgūst literatūras studiju iemaņas, kursa un noslēguma darbu noformēšanas prasības. Iepazīstas ar darba hipotēzes izvirzīšanu, vienfaktora un divfaktoru izmēģinājumu shēmām, nepieciešamo resursu, kā arī novērojumu un uzskaišu plānošanu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc studiju kursa apguves studentam būs:
• zināšanas un izpratne par teorētiskajiem un empīriskajiem pētījumiem lauksaimniecībā un to pamatjēdzieniem; kontroldarbi;
• prasmes formulēt, kritiski izvērtēt un saskaņot pētnieciskā darba pamatjautājumus atbilstoši mērķim un uzdevumiem, izvēlēties konkrētam izmēģinājumam atbilstošas pētīšanas un datu apstrādes metodes, interpretēt datu apstrādes rezultātus, formulēt rezultātiem atbilstošus secinājumus; kontroldarbi, praktiskie darbi;

• kompetences sadarbībā ar darba vadītāju veikt studiju noslēguma darba izstrādi, praktiski lietot citu pētījumu rezultātus; kontroldarbi, praktiskie darbi.

Kursa saturs(kalendārs)

Pilna laika klātienes studijās:
Lekciju tēmas; 16 h
1.daļa – vispārīgi par pētniecību, pētījumu metodēm un eksperimentu plānošanu - kopā 5 h
1. Jēdziens par zinātni, zinātņu iedalījums, zinātnes stāvoklis Latvijā – 1 h
2. Vispārīgās pētniecības metodes – 1 h
3. Konkrētās pētniecības metodes agronomijā – 1 h
4. Ražošanas izmēģinājumi un pamatprasības lauka izmēģinājumiem – 1 h
5. Eksperimenta plānošana, tēmas izvēle, literatūras studijas, bakalaura darba tēmas izvēle un darba izstrādes gaita – 1 h
1. kontroldarbs (tests) par 1.–5. tēmas lekciju tematiku

2.daļa – lauka izmēģinājumi agronomijā – kopā 5 h

6. Lauka izmēģinājuma metodikas pamatelementi – lauciņi, varianti, atkārtojumi, variantu sakārtojums atkārtojumos, izmēģinājuma shēma – 1 h
7. Novērojumi, novērojumu veidi un plānošana, kļūdas – 2 h
8. Lauka izmēģinājumu iekārtošana un izpildīšana – 1 h
9. Izmēģinājumu dokumentācija – sākotnējie un pamatdokumenti, gala atskaites, bakalaura darba sakārtojums – 1 h
2. kontroldarbs (tests) par 6.–9. tēmas lekciju tematiku

3.daļa – īpatnības dažādos agronomiskajos pētījumos – kopā 6 h
10. Šķirņu salīdzināšana, MK Noteikumi 518. Augu šķirnes saimniecisko īpašību novērtēšanas noteikumi – 1 h
11. Izmēģinājumu īpatnības pļavās, ganībās, kultivētajos zālājos – 1 h
12. Īpatnības ar augu aizsardzību (slimībām, kaitēkļiem) saistītos izmēģinājumos – 1 h
13. Jēdziens par ekonometriju, sakarību pētīšana – 1 h
14. Pētījumu īpatnības dārzkopībā – 1 h
15. Īpatnības izmēģinājumos augu selekcijā – 1 h
3. kontroldarbs (tests) par 10.–15. tēmas lekciju tematiku.

Praktisko darbu tēmas – 32 h

1. daļa - pētījuma definēšana un izziņas avoti – 8 h
1. Ievads, praktisko darbu izpildes nosacījumi – 1 h
2. Pētījuma tēmas izvēle, mērķa, uzdevumu, hipotēzes formulēšana – 2 h
3. Pētījuma resursu plānojums – 1 h
4. Zinātniskās literatūras studijas. Darbs ar LBTU FB abonētajām vai izveidotajām zinātniskās literatūras datu bāzēm, LBTU Fundamentālās bibliotēkas apmeklējums – 2 h
5. Atvērtie dati, darbs ar lauksaimniecības datu statistikas datu bāzēm – 2 h

2. daļa – studiju un pētnieciskā darba noformējums – 10 h
6. Datu atspoguļošana attēlos un izkārtošana tabulās – 2 h
7. Atsauču veidošana tekstā un izmantotās literatūras saraksta sagatavošana – 2 h
8. Studiju un zinātnisko darbu / pārskatu teksta noformēšana, metodisko norādījumu "Studiju darbu izpilde un noformējums" izmantošana – 1 h
9. Teksta rediģēšana – 1 h
1. pārbaudījums - darba tehniskais noformējums atbilstoši studiju darbu noformēšanas prasībām (pārbaudījums ar atzīmi) – 3 h

3. Pētījuma datu matemātiskā apstrāde un interpretācija – 9 h
10. Izmēģinājumos iegūto datu matemātiskā apstrāde un interpretācija, izmantojot aprakstošo statistiku un t-testu – 3 h
11. Izmēģinājumos iegūto datu matemātiskā apstrāde un interpretācija, izmantojot vienfaktora un divfaktoru dispersijas analīzi – 3 h
12. Izmēģinājumos iegūto datu matemātiskā apstrāde un interpretācija, izmantojot korelācijas un regresijas analīzi – 3 h

4. Pētījuma rezultātu mutiska prezentēšana ¬– 5 h
13. Referāta sagatavošana un sniegšana – 2 h
2. pārbaudījums – Seminārs ar publisku uzstāšanos (pārbaudījums ar atzīmi) – 3 h

Nepilna laika neklātiene:

Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienei, bet kontaktstundu skaits ir 1/2 no norādīto stundu skaita.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Nokārtots eksāmens. Eksāmena vērtējumu iespējams iegūt akumulējoši no studiju kursa apgūšanas laikā kārtoto kontroldarbu un praktisko darbu pārbaudījumu vidējā vērtējuma (90%) un no gala testa atzīmes (10%). Lai saņemtu gala atzīmi, jābūt sekmīgi nokārtotiem visiem kontroldarbiem un praktiskajiem darbiem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Zinātniskās literatūras un citu informācijas avotu patstāvīgas studijas atkarībā no dotajiem uzdevumiem.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa laikā kārtotie kontroldarbi un pārbaudes darbi tiek vērtēti 10 ballu skalā.

Obligātā literatūra

1.Gustavii B. How to write and illustrate scientific paper. Cambridge University Press, 2008. 168p.
2.Datu statistiskā apstrāde ar MS Excel: mācību līdzeklis studentiem. Sast. I. Arhipova, L. Ramute, L. Paura. Jelgava: LLU, 1999. 159 lpp.
3.Petersen R.G. Agricultural Field Experiments Designe and Analysis. Oregone State Universit, 1994. 432 p.
4.Singh Y.K. Fundamental of research and methodology and statistics. Published by New Age International (P) Ltd., Publishers, 2006. 310 p.
5.Rubenis J., Liepa I. Agronomisko izmēģinājumu metodikas pamati. Rīga: Zvaigzne, 1976. 180 lpp.

6.Rubenis J. Agronomisko izmēģinājumu metodikas praktikums. Rīga: Zvaigzne, 1987. 157 lpp.

Papildliteratūra

1.Neparametriskās metodes, SPSS datorprogramma. Mācību līdzeklis studentiem, LLU: sast. L. Paura, I. Arhipova. Jelgava: LKC, 2002.148 lpp.
2.Krastiņš O. Statistika un ekonometrija. Mācību līdzeklis augstskolām. Rīga: LR CSP, 1998. 336 lpp.
3.Kārkliņš A., Kreišmane Dz. Studiju darbu izpilde un noformējums: metodiskie norādījumi Lauksaimniecības fakultātes studentiem. 6. papildinātais un pārstrādātais izdevums. Jelgava: LLU, 2020. 69 lpp.

4.Доспехов Б. А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследований). Москва: Агропромиздат, 1985. 351 с.

Periodika un citi informācijas avoti


1. Rural Sustainability Research. Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte. e-ISSN: 2256-0939.
2. Agronomy Research. Estonian University of Life Sciences, Latvia University of Life Sciences and Technologies, Vytautas Magnus University Agriculture Academy, Lithuanian Research Centre for Agriculture and Forestry. ISSN 1406-894X.
3. Žemdirbyste–Agriculture. Lithuanian Research Centre for Agriculture and Forestry, Vytautas Magnus University. ISSN 1392-3196.
4. Agronomy. MDPI Switzerland. ISSN: 2073-4395

5.Līdzsvarota lauksaimniecība: Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Lauksaimniecības fakultātes, Latvijas Agronomu biedrības un Latvijas

Piezīmes

Obligāts kurss profesionālās bakalaura studiju programmas "Lauksaimniecība" specializācijas virzienu agronoms ar specializāciju laukkopībā un agronoms ar specializāciju dārzkopībā studentiem, un specializācijas virziena lauksaimnieciskās ražošanas vadītājs studentiem, kuri noslēguma darbu plāno izstrādāt agronomijas virzienā.