Kursa kods LauZ4076

Kredītpunkti 4.50

Tēlotāja ģeometrija

Zinātnes nozareVides inženierija un enerģētika

Zinātnes apakšnozareLauksaimniecības inženierzinātne

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums19.10.2011

Atbildīgā struktūrvienībaMehānikas un dizaina institūts

Kursa izstrādātāji

author

Imants Nulle

Dr. sc. ing.

author lekt.

Mareks Šmits

Mg. sc. ing.

Aizstātais kurss

VidEB011 [GVIEB011] Tēlotāja ģeometrija

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir pētīt apkārtējās pasaules formas un to savstarpējās attiecības, noskaidrot attiecīgās likumsakarības un pielietot tās praktisku uzdevumu risināšanā, sekmēt studējošo loģiski analītiskās domāšanas, vizuāli telpiskās uztveres un radošo spēju attīstību.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas - saprot projicēšanas metodes un pārzina nošķeltu ģeometrisku virsmu un to pilnas virsmas izklājumu konstruēšanu. Zina metrisku un pozicionālu uzdevumu risināšanas metodes - grafiskie darbi, kontroldarbi.
• Prasmes - prot izvēlēties grafisku uzdevumu risināšanai nepieciešamās metodes un veikt tehniskās dokumentācijas grafisko noformēšanu. Praktiskajos uzdevumos prot izmantot palīgplaknes dažādu projekciju konstruēšanā - grafiskie darbi, kontroldarbi.

• Kompetence – spēja izmantot iegūtās profesionālās tēlotājas ģeometrijas zināšanas un rasēšanas prasmes praktiskā darbā un studijās, kā arī radošās domas īstenošanai – kontroldarbi, eksāmens.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Rasēšanas piederumi. Noteikumi rasējumu noformēšanai. Tehniskais raksts (lekcija 1 h, laboratorijas darbi 2 h).
2. Punkta projekcijas (lekcija 1 h, laboratorijas darbi 2 h).
3. Taisnes projekcijas (lekcija 1 h, laboratorijas darbi 2 h).
4. Plaknes projekcijas (lekcija 1 h, laboratorijas darbi 2 h).
5. Projekciju plakņu maiņa (lekcija 1 h, praktiskie darbi 2 h).
6. Prizmas šķelšana ar projicējošu plakni. Pilnas virsmas izklājums. Aksonometrija (lekcija 1 h, laboratorijas darbi 2 h).
7. Piramīdas šķelšana ar projicējošu plakni. Pilnas virsmas izklājums. Aksonometrija (lekcija 1 h, laboratorijas darbi 2 h).
8. Cilindra šķelšana ar projicējošu plakni. Pilnas virsmas izklājums. Aksonometrija (lekcija 1 h, laboratorijas darbi 2 h).
9. Konusa šķelšana ar projicējošu plakni. Pilnas virsmas izklājums. Aksonometrija (lekcija 1 h, laboratorijas darbi 2 h).
10. Virsmu savstarpējā šķelšanās. Kontroldarbs (lekcija 1 h, laboratorijas darbi 2 h).
11. Skati. Izmēru izlikšana detaļu rasējumos. Kompleksā rasējuma un aksonometrijas konstruēšana no reālas detaļas (lekcija 1 h,
laboratorijas darbi 2 h).
12. Griezumi un šķēlumi. Daļēja griezuma un ceturtdaļgriezuma konstruēšana (lekcija 1 h, laboratorijas darbi 2 h).
13. Virsmu raupjums. Saliktu griezumu izmantošana lietas detaļas kompleksā rasējuma konstruēšanā (lekcija 1 h, laboratorijas darbi 2 h).
14. Vītņu attēlošana un apzīmēšana rasējumos. Virpotas detaļas skice un tehniskais zīmējums (lekcija 1 h, laboratorijas darbi 2 h).
15. Metinātu savienojumu rasējumi (lekcija 1 h, laboratorijas darbi 2 h).

16. Rasējumu veidi. Izstrādājumu veidi. Kopsalikuma rasējumi. Kontroldarbs. (lekcija 1 h, laboratorijas darbi 2 h).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jāizstrādā un teorētiski jāpamato 12 grafiskie un 2 patstāvīgi izpildāmie grafiskie darbi, sekmīgi jāuzraksta 2 kontroldarbi un noslēguma eksāmens.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Laboratorijas darbos iesāktie grafiskie darbi jāpabeidz patstāvīgi, atbilstoši laboratorijas darbos norādītajiem nosacījumiem. Grafisko darbu teorētiskais pamatojums jāveic pēc to izstrādes, laboratorijas darbu laikā.
Patstāvīgi jāizpilda 2 grafiskie darbi:
1. patstāvīgais darbs – metriskie uzdevumi.

2. patstāvīgais darbs – virsmu savstarpējā šķelšanās.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa vērtējums veidojas no studiju kursa grafisko darbu vidējā aritmētiskā vērtējuma, kontroldarbu vidējā aritmētiskā vērtējuma un eksāmena vērtējuma.
Students sekmīgu atzīmi par grafisko darbu iegūst, ja darbs ir aizstāvēts un ir izpildīti vismaz 60% no darba izstrādes nosacījumiem.
Students sekmīgu atzīmi par eksāmenu un kontroldarbu iegūst, ja vismaz 40% no grafiskā darba uzdevumiem atrisināti pareizi.

Obligātā literatūra

1. ČukursJ., Aumale M., Nulle I. Tēlotāja ģeometrija. Rīga: RaKa, 2004. 233 lpp.
2. Čukurs J., Viļumsone I., Nulle I. Inženiergrafika: mācību grāmata. Mašīnbūves rasēšana. Rīga: RaKa, 2007. 258 lpp.
3. Čukurs J., Nulle I., Dobelis M. Inženiergrafika: mācību grāmata. Jelgava: LLU, 2008. 416 lpp.

4. Čukurs J., Vronskis O. Tehniskā grafika: mācību grāmata. Rīga: RaKa, 2008. 265 lpp.

Papildliteratūra

1. Čukurs J., Nulle I. Tēlotāja ģeometrija un inženiergrafika: kontroldarbu uzdevumi un metodiskie norādījumi TF un PTF nepilna laika studentiem. Jelgava: LLU, 2009.

2. Čukurs J., Vronskis O. Tehniskā grafika: Grafisko darba uzdevumu krājums. Rīga: RaKa, 2010.

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts Tehniskās fakultātes akadēmiskās bakalaura studiju programmas "Lauksaimniecības inženierzinātne" un profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā "Mašīnu projektēšana un ražošana" obligātajā daļā 1. studiju gada 1. semestrī.