Kursa kods LauZ4071

Kredītpunkti 3

Mašīnu elementi III

Zinātnes nozareVides inženierija un enerģētika

Zinātnes apakšnozareLauksaimniecības inženierzinātne

Kopējais stundu skaits kursā81

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits81

Kursa apstiprinājuma datums07.02.2017

Atbildīgā struktūrvienībaMehānikas un dizaina institūts

Kursa izstrādātājs

author

Māris Gailis

Ph.D.

Priekšzināšanas

LauZ3126, Materiālu pretestība I

LauZ3162, Materiālu pretestība II

LauZ4190, Teorētiskā mehānika II

Meha4008, Teorētiskā mehānika I

Aizstātais kurss

VidEK003 [GVIEK003] Mašīnu elementi III

Kursa anotācija

Kursa darba mērķis ir veikt darba mašīnas piedziņas un izpildošā mehānisma projektēšanu. Piedziņas mehānisms satur mehāniskās kustības avotu, sajūgu, un mehānisko pārvadu. Studentie jāiepazīstas ar projektēšanas norisi. Grafisko daļu (trīs A1 formāta lapas) jāveic datorizēti.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas - zina mašīnu, mehānismu un detaļu darbspējas kritērijus, materiālu izvēli un projektēšanas metodes, pārzina ar projektēšanu saistītos standartus (ISO, LVS, DIN) – kursa darbs.
Prasmes - prot izvēlēties tehnisku uzdevumu risināšanas metodi, lietot rokasgrāmatas un standartus praktisku uzdevumu risināšanā –
kursa darbs.

Kompetence - spēj modulēt uzdevumus mašīnzinātnē, risināt tehniskus uzdevumus, veikt un vadīt patstāvīgus pētījumus, ir zinošs, informēts un spējīgs profesionālis – kursa darbs.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Analoģisku konstrukciju analīze.
2. Darba parametru noteikšana un kompozīcijas skices izstrāde.
3. Jaudas avota izvēle.
4. Energokinemātisko parametru aprēķins.
5. Mehāniskā pārvada aprēķins.
6. Pārvada detaļu konstruēšana un izmēru aprēķins.
7. Vārpstas konstruktīvais aprēķins.
8. Vārpstas stiprības un ilgizturības aprēķins.
9. Ritgultņu izvēle un pārbaude.
10. Pielaižu un sēžu izvēle.
11. Darba apraksta noformēšana.
12. Detaļu rasējumu izstrāde.
13. Kopsalikuma rasējuma izstrāde.

14. Kursa darba aizstāvēšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Kursa darba vērtējums veidojas sekojoši:
- aprēķini un apraksts (50%);
- atbilstība noformēšanas prasībām (10%);
- grafiskā daļa (40%).

Kredītpunkti tiek piešķirti, ja kursa darba vidējais svērtais vērtējums ir vismaz 4 balles.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studenti patstāvīgi izstrādā kursa darba aprakstošo, aprēķinu un grafiskā daļu. Studenti patstāvīgi gatavojas kursa darba aizstāvēšanai.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Ieskaite veidojas kā vidējais svērtais vērtējums no kursa darba apraksta un aprēķinu daļas un tās atbilstības noformēšanas noteikumiem, kā arī darba grafiskās daļas. Katra kursa darba daļa tiek vērtēta 10 baļļu skalā. Sekmīgs vērtējums ir vismaz 4 balles. Lai saņemtu ieskaiti studiju kursā, vidējam svērtajam vērtējumam jābūt vismaz 4 balles.

Obligātā literatūra

Budynas R., Nisbett K. Shigley's Mechanical Engineering Design, 10th edition. Singapore etc.: McGraw-Hill, 2014. 1104 p.

Papildliteratūra

1. Uzkliņģis G. Mašīnu elementi. 1.daļa: Savienojumi. Jelgava: LLU, 2008. 468 lpp.
2. Fischer U., Gomeringer R., Heinzler M., Kilgus R. Mechanical and Metal Trades Handbook, 3rd edition. Europa-Lehrmittel, 2012. 444 p.

Piezīmes

Obligāts kurss profesionālajā augstākās izglītības bakalaura studiju programmā "Mašīnu projektēšana un ražošana" un akadēmiskajā izglītības bakalaura studiju programmā “Lauksaimniecības inženierzinātne” 3. kursa 6. semestrī.