Kursa kods LauZ4070

Kredītpunkti 1.50

Mašīnu elementi II

Zinātnes nozareVides inženierija un enerģētika

Zinātnes apakšnozareLauksaimniecības inženierzinātne

Kopējais stundu skaits kursā40

Lekciju stundu skaits8

Laboratorijas darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits24

Kursa apstiprinājuma datums19.10.2011

Atbildīgā struktūrvienībaMehānikas un dizaina institūts

Kursa izstrādātājs

author

Māris Gailis

Ph.D.

Priekšzināšanas

LauZ3126, Materiālu pretestība I

LauZ3162, Materiālu pretestība II

LauZ4190, Teorētiskā mehānika II

Meha4008, Teorētiskā mehānika I

Aizstātais kurss

VidEB009 [GVIEB009] Mašīnu elementi II

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir apgūt vispārīgo (tipisko) mašīnu elementu (detaļu un mezglu) teoriju, inženieraprēķinus un konstruēšanu. Sniegt inženierzināšanas radošam mašīnu projektēšanas darbam. Attīstīt inženierdomāšanu, iniciatīvu un jaunradi, māca pielietot jau esošo un meklēt jaunas idejas, modelēt, izmantojot analogus.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas - zina mašīnu, mehānismu un detaļu darbspējas kritērijus, materiālu izvēli un projektēšanas metodes, pārzina ar projektēšanu saistītos standartus (ISO, LVS, DIN) – eksāmens.
Prasmes - prot izvēlēties tehnisku uzdevumu risināšanas metodi, lietot rokasgrāmatas un standartus praktisku uzdevumu risināšanā –
2 laboratorijas darbi.

Kompetence - spēj modulēt uzdevumus mašīnzinātnē, risināt tehniskus uzdevumus, veikt un vadīt patstāvīgus pētījumus, ir zinošs, informēts un spējīgs profesionālis – 2 laboratorijas darbi.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Zobratu pārvadu veidi (Lekcija – 1h)
2. Zobratu materiāla izvēle (Lekcija – 1h)
3. Zobratu pārvadu uzbūve (Lekcija – 1h Laboratorijas darbs 2h)
4. Zobratu aprēķins (Lekcija – 1h, Laboratorijas darbs 2h)
5. Vārpstu savienojumi (Lekcija – 1h)
6. Vārpstu savienojumu uzbūve un aprēķins (Laboratorijas darbs 2h)
7. Sajūgi un bremzes (Lekcija – 1h)
8. Pārvada vārpstas saasotības noteikšana (Laboratorijas darbs 2h)
9. Vītnes savienojumu veidi (Lekcija – 1h)

10. Vītnes savienojumu aprēķins (Lekcija – 1h). Eksāmens

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite veidojas sekojoši:
- jāizpilda 4 laboratorijas darbi (50%);
- sekmīgi jāuzraksta eksāmens (50%).

Kredītpunkti tiek piešķirti, ja kursa vidējais svērtais vērtējums ir vismaz 4 balles.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studentiem patstāvīgi jāveic laboratorijas darbu aprēķini. Studenti patstāvīgi gatavojas eksāmenam par lekciju tēmām.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Vērtējums veidojas kā vidējais svērtais vērtējums no laboratorijas darbiem un eksāmena. Katrs darbs tiek vērtēts 10 baļļu skalā. Sekmīgs vērtējums ir vismaz 4 balles.

Obligātā literatūra

Budynas R., Nisbett K. Shigley's Mechanical Engineering Design, 10th edition. Singapore etc.: McGraw-Hill, 2014. 1104 p.

Papildliteratūra

1. Uzkliņģis G. Mašīnu elementi. 1.daļa: Savienojumi. Jelgava: LLU, 2008. 468 lpp.

2. Fischer U., Gomeringer R., Heinzler M., Kilgus R. Mechanical and Metal Trades Handbook, 3rd edition. Europa-Lehrmittel, 2012. 444 p.

Piezīmes

Obligāts kurss akadēmiskajā izglītības bakalaura studiju programmā “Lauksaimniecības inženierzinātne” 3. kursa 5. semestrī.