Kursa kods LauZ4060

Kredītpunkti 3

Tehnikas izmantošanas ekonomika

Zinātnes nozareVides inženierija un enerģētika

Zinātnes apakšnozareLauksaimniecības inženierzinātne

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums28.11.2011

Atbildīgā struktūrvienībaInženiertehnikas un enerģētikas institūts

Kursa izstrādātājs

author prof. (Emeritus)

Juris Priekulis

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar lauksaimniecības tehnikas ekonomiskās efektivitātes novērtēšanas metodiku un paņēmieniem, ietverot mašīnizmaksu aprēķināšanu, tehnikas ekspluatācijas izmaksu aprēķināšanu, tehnoloģisko līniju ekonomisko novērtēšanu un ražošanas objektu ekonomisko novērtēšanu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas - par lauksaimniecības tehnikas izmantošanas ekonomiskās novērtēšanas paņēmieniem, savstarpēji salīdzinot esošo un jauno tehnoloģisko risinājumu, kā arī vairākus jaunus risinājumus. Zināšanas vērtē laboratorijas un praktiskajos darbos, kā arī kontroldarbos.
Prasmes - izmantot ekonomiskās novērtēšanas metodiku kursa projektu un bakalaura darba izstrādei, kā arī inženiertehnisku risinājumu ekonomiskai novērtēšanai, strādājot pēc augstskolas studijām. Prasmes vērtē laboratorijas darbos un kontroldarbos.

Kompetence - iegūt zināšanas un prasmes, lai novērtētu lauksaimniecības tehnikas izmantošanas ekonomisko efektivitāti konkrētos ražošanas apstākļos. Kompetences vērtē praktiskajos darbos un kontroldarbos.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Tehnikas novērtēšanas paņēmieni un kritēriji – 1h
2. Lauksaimniecības mašīnu sistēma - 3h
3. Mašīnu un iekārtu sertifikācija. Mašīnizmaksu aprēķins – 2h
4. Izdevumi strādājošo darba samaksai – 1h
5. Tehnikas ekspluatācijas izmaksu kopējais aprēķins – 3h
6. Tehnikas nepieciešamā daudzuma prognozēšana. Mašīnu kooperācijas varianti - 2h
7. Darba apjoma sliekšņa aprēķins lietojot nomātu tehniku – 2h
8. Tehnikas agroservisa organizācijas, to pakalpojumu izdevīguma aprēķins – 2h
9. Tehnoloģiskās līnijas, to veidi un īpašības - 2h
10. Tehnoloģisko karšu izstrāde – 2h
11. Tehnoloģisko līniju ekonomiskais novērtējums – 2h
12. Būvniecības izmaksu aprēķins - 2h
13. Transportizmaksu aprēķins - 2h
14. Produkciju ražošanas pašizmaksas aprēķins – 2h
15. Ražošanas objektu ekonomiskā novērtēšana - 2h

16. Ražošanas objektu minimālais, maksimālais un optimālais lielums - 2h

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Pārbaudījuma veids ieskaite ar atzīmi. Lai ieskaiti saņemtu, ir jābūt izstrādam praktiskam darbam un kontroldarbiem uzrakstītiem ar pozitīvu vērtējumu.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Gatavošanās kontroldarbiem, izmantojot studiju programmā norādīto literatūru un konsultējoties pie studiju kursa mācībspēka.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa ieskaites vērtējums ir atkarīgs no studiju kursa kontroldarbu kumulatīvā vērtējuma.
Students sekmīgu vērtējumu par kontroldarbu var iegūt, ja vismaz 50% kontroldarba jautājumu atbildēti pareizi.
Eksāmena atzīmi aprēķina kā vidējo aritmētisko no kārtoto kontroldarbu vidējiem rezultātiem.

Obligātā literatūra

1. Priekulis J. Tehnikas izmantošanas ekonomika. Lekcijas un praktiskie darbi E-studijām. Pieejams: http://estudijas.llu.lv/course/view.php?id=7.
2. Lauksaimniecības darbu mehanizācijas ekonomiskais novērtējums. Sast. J.Priekulis, N.Strautnieks. Jelgava: LLU, 2000. 29 lpp.
3. Priekulis J. Racionāla tehnoloģija un mehanizācija piena lopkopībā. Jelgava: [b.i.], 2000. 148 lpp.

4. Priekulis J. Lopkopības mehanizācija. Jelgava: LLU, 2008. 355 lpp.

Papildliteratūra

1. Laurs A., Priekulis J. Mūsdienīga piena ražošana. Rīga: LLU Ulbrokas zinātnes centrs, 2001. 345 lpp.
2. Liellopu un cūku mītnes: tehnoloģija un aprīkošana. J. Priekuļa red. Jelgava: [b.i.], 2003. 198 lpp.

3. Ilsters A. Aprīkojums un izmaksas cūkkopībā. Rīga: LLU Ulbrokas zinātnes centrs, 2001. 171 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Žurnāls Agro Tops. Pieejams:https://www.la.lv/agrotops
2. Žurnāls Saimnieks LV. Pieejams: http://www.saimnieks.lv

3. Ekonomika. Pieejams: http://new.llkc.lv/lv/nozares/ekonomika/pakalpojumi

Piezīmes

Obligāts kurss akadēmiskās bakalaura studiju programmas "Lauksaimniecības inženierzinātne" apakšprogrammai "Lauksaimniecības tehnika".