Kursa kods LauZ4052

Kredītpunkti 3

Lopkopības mehanizācija

Zinātnes nozareVides inženierija un enerģētika

Zinātnes apakšnozareLauksaimniecības inženierzinātne

Kopējais stundu skaits kursā81

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits81

Kursa apstiprinājuma datums28.11.2011

Atbildīgā struktūrvienībaInženiertehnikas un enerģētikas institūts

Kursa izstrādātājs

author prof. (Emeritus)

Juris Priekulis

Dr. sc. ing.

Aizstātais kurss

VidEK002 [GVIEK002] Lopkopības mehanizācija

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar jaunas lopkopības tehnikas konstrukcijas izstrādi, kā arī esošās tehnikas modernizāciju, ietverot inženiertehniskā aprēķina sagatavošanu un ekonomiskā pamatojuma izstrādi jaunajam variantam.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas - par lopkopības tehnikas projektēšanu, modernizējot vai tehniski pilnveidojot esošos lopkopības tehnoloģiskos procesus. Zināšanas vērtē kursa projekta ietvaros.
Prasmes - izstrādāt konstruktīvo risinājumu, inženiertehnisko aprēķinu un ekonomisko pamatojumu jaunai projektējamai vai pilnveidojamai lopkopības tehnikai. Prasmes vērtē kursa projekta ietvaros, tā sagatavošanas un aizstāvēšanas gaitā.

Kompetence - iegūt zināšanas un prasmes, kuras nepieciešamas lauksaimniecības inženieriem, rūpējoties par lopkopības tehnoloģijas un mehanizācijas modernizēšanu. Kompetences vērtē kursa projekta ietvaros, tā sagatavošanas un aizstāvēšanas gaitā.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Tēmas izvēle un precizēšana - 2h
2. Iepazīšanās ar projekta izstrādes metodiku - 2h
3. Izejas materiālu savākšana kursa projekta piesaistes vietā - 10h
4. Lopu mītnes plānojuma sagatavošana – 15h
5. Jaunās tehnoloģijas izvēle – 2h
6. Jaunās tehnoloģijas tehnikas izvēle – 2h
7. Jaunās tehnoloģijas parametru aprēķins – 6h
8. Jaunā konstruktīvā izstrāde – 15h
9. Darba ekonomiskā pamatojuma izstrāde – 6h
10. Kursa projekta ievada un pašreizējā stāvokļa apraksta sagatavošana – 10h
11. Kursa projekta noformēšanas pabeigšana – 9h

12. Kursa projekta aizstāvēšana – 1h

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Kursa projektam jābūt izpildītam atbilstoši pastāvošām prasībām. Darbs aizstāvams diskusijā ar pasniedzēju un citiem studentiem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Kursa projekta izstrāde notiek patstāvīgi, konsultējoties ar mācībspēku.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kursa projekts tiek vērtēts pēc atbilsības metodiskajiem norādījumiem un projekta kvalitatīvā izpildījuma.

Obligātā literatūra

1. Priekulis J. Lopkopības mehanizācija. Jelgava: LLU, 2008. 355 lpp.
2. Priekulis J. Moderna piena ražošanas ferma: tehnoloģija, tehnika, apsaimniekošana. Jelgava: LLU, 2012. 240 lpp.
3. DeLaval. Dairy Farming Handbook. Tumba: DeLaval, 2014. 305 p.

4. Хазанов Е.Е., Гордеев В.В., Хазанов В.Е. Модернизация молочных ферм. Санкт-Петербург, 2008. 375 с.

Papildliteratūra

1. Laurs A. Teļu automatizēta ēdināšana. Jelgava: LLU, 2008. 40 lpp.
2. Laurs A., Zujs V. Ganāmpulka menedžmenta sistēma. Jelgava: LLU, 2008. 120 lpp.

3. Хазанов Е.Е., Гордеев В.В., Хазанов В.Е. Модернизация молочных ферм. Санкт-Петербург, 2008. 375 с.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Landtechnik-Agricultural Engineering. Pieejams: https://www.landtechnik-online.eu/landtechnik
2. Žurnāls Agro Tops. Pieejams:https://www.la.lv/agrotops
3. Žurnāls Saimnieks LV. Pieejams: http://www.saimnieks.lv
4. DeLaval piedāvā integrētus risinājumus. Pieejams: https://www.delaval.com/lv/
5. GEA DairyNet herd and farm management. Pieejams: https://www.gea.com/en/dairy-farming/index.jsp
7. Racionālu piena lopkopības ražošanas modeļu rokasgrāmata. Pieejams: http://www.laukutikls.lv/racionalu-piena-lopkopibas-razosanas-modelu-rokasgramata

Piezīmes

Obl.: kursa projekts TF Lauksaimniecības inženierzinātnes akadēmiskās bakalaura studiju programmas apakšprogrammai “Lauksaimniecības tehnika”.