Kursa kods LauZ4027

Kredītpunkti 3

Daiļdārzkopība

Zinātnes nozareLauksaimniecības zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums10.12.2019

Atbildīgā struktūrvienībaAugsnes un augu zinātņu institūts

Kursa izstrādātāji

author

Antra Balode

Dr. agr.

author

Daiga Sergejeva

Mg. agr.

Priekšzināšanas

Biol1001, Botānika

Biol3006, Augu fizioloģija II

Biol3014, Augu fizioloģija I

Kursa anotācija

Dendroloģijas un introdukcijas pamati, kokaugu un dārza puķu klasifikācija, to bioloģiskās un dekoratīvās īpašības, Dekoratīvo augu pavairošanas metodes un stādu audzēšanas tehnoloģijas.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Iegūs zināšanas par dendroloģiju, kokaugu introdukcijas vēsturiskajiem aspektiem, genofondu, pavairošanas un audzēšanas tehnoloģijām un to pielietošanu un izmantošanu stādaudzētavās - 1. un 2. kontroldarbs, mājas darbi.
2. Pratīs praktiski pielietot, analizēt, uzkrāt un izmantot informāciju par stādaudzēšanas nozares aktualitātēm - Praktiskie darbi.

3. Būs kompetenti apstādījumu augu stādaudzēšanas teorētiskajos un praktiskajos aspektos - Praktiskie darbi, prezentācija.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Ievads - daiļdārzkopība Latvijā – 1 h
2. Dekoratīvo augu klasifikācija un raksturojums - 2 h
1. kontroldarbs. Krāšņumaugu klasifikācija un raksturojums.
3. Pavairošanas veidu bioloģiski saimnieciskais raksturojums. – 1 h
4. Ģeneratīvās augu pavairošanas metodes, sēklu pēcbriedes fizioloģiskie un bioķīmiskie procesi 1 h
5. Veģetatīvās pavairošanas metodes raksturojums. - 1 h
2. kontroldarbs. Dekoratīvo augu pavairošanas metodes.
6. Kokaugu dekorativitātes rādītāju raksturojums. – 1 h
7. Ekoloģisko faktoru nozīme augu augšanā un attīstībā. – 1 h
8. Antropogēno faktoru iedalījums un nozīme. – 1 h
9. Audzēšanas sistēmas un stādu kvalitātes paaugstināšanas iespēju vērtējums. – 1 h
10. Introducentu piemērotības vērtējums un kritēriji. - 1 h
11. Botānisko dārzu pamatdarbības virzieni. – 1 h
12. Introducentu ieviešanas vēsturiskie aspekti. – 1 h
13. Dendrofloras vērtēšanas sistēmas. – 1 h

Praktiskie darbi
1. Iepazīšanās ar 30 lapu koku, krūmu un liānu piezariem lapotā stāvoklī
2. Dekoratīvo augu ģeneratīvā pavairošana. Sēklas materiāla sagatavošana sējai.
3. Dekoratīvo augu veģetatīvās pavairošanas veidi.
4. Segsēkļu herbāriju apgūšana
5. Kailsēkļu dzinumu atpazīšana
6. Kailsēkļu apraksta sastādīšana pēc noteiktas sistēmas:
• auga nosaukums latīņu un latviešu valodā;
• izplatības areāls;
• augstums;
• vainaga platums, forma;
• skuju morfoloģiskās un dekoratīvās pazīmes;
• sēklu, čiekuru morfoloģiskais raksturojums, nogatavošanās laiks;
• augšanas prasības;
• izmantošana apstādījumos.
7. Iepazīšanās ar “Apstādījumu ceļvedi”
8. Jelgavas apstādījumi - augu atpazīšana un to ekoloģisko prasību raksturojums
9. Vīteņaugu apgūšana - apraksta sastādīšana pēc noteiktas sistēma:
• auga nosaukums latīņu un latviešu valodā;
• izplatības areāls;
• augstums;
• vainaga platums, forma;
• lapu morfoloģiskās un dekoratīvās pazīmes;
• sēklu, augļu morfoloģiskais raksturojums, nogatavošanās laiks;
• augšanas prasības;
• izmantošana apstādījumos.

10. Seminārs par izvēlēto stādaudzētavas specializāciju. Darba prezentācija.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Rakstiskais eksāmens

Gala vērtējums ir atkarīgs no semestra kumulatīvā vērtējuma:
• 1. kontroldarbs 10 punkti
• 2. kontroldarbs 10 punkti
• referāts 10 punkti
• seminārs 10 punkti
• praktiskie darbi 10 punkti

• eksāmens 50 punkti.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1. Terminoloģija - darbu iesūta elektroniski.
2. Seminārs – patstāvīga prezentācijas sagatavošana un publiska prezentēšana par izvēlēto tēmu
3. Dārza dizainā izmantoto augu apraksta sastādīšana darbu iesūta elektroniski.

4. Pavairojamo augu ievākšana veģetatīvajai pavairošanai, izmatojamās pavairošanas metodes apraksts- iesniedz praktisko nodarbību laikā.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa eksāmena vērtējums ir atkarīgs no eksāmena uzdevuma vērtējuma un studiju kursa kontroldarbu un mājas darba kumulatīvā vērtējuma.

Students sekmīgu atzīmi par kontroldarba vai eksāmena testu var iegūt, ja vismaz 50% testa jautājumu atbildēti pareizi.
Eksāmena atzīmi aprēķina kā vidējo aritmētisko no eksāmena uzdevumiem un vidējās semestra atzīmes, kuru aprēķina kā vidējo aritmētisko no studiju kursā kārtoto kontroldarbu un mājas darbu atzīmēm.

Obligātā literatūra

1. Auders Ā. (2006). Dārzs. Ilustrēta rokasgrāmata, Āris Auders, 419 lpp.
2. Auders A. G., Spicer D. P. (2012) Encyclopedia of Conifers. A Comprehensive Guide to Conifer Cultivars and Species. RHS, Kingsblue.., 1500 pp.
3. Brickell C. (2010). RHS Encyclopedia of Plants and flowers. Great Britain: Dorling Kindersley, 744 p.
4. Kaškure A. (2012). Koki un krūmi Latvijas dārzam. Rīga, Jumava, 126 lpp.
5. Lasis A. (2012). No zāliena līdz daiļdārzam. Rīga, Jumava, 112 lpp.
6. Mauriņš A., Zvirgzds A. (2006). Dendroloģija. Rīga, LU Akadēmiskais apgāds, 448 lpp.

7. Thomas J. Orton (2019). Horticultural Plant Breeding. Elsevier Science, p. 260

Papildliteratūra

1. Balode A. (2014). Ainava dārzā [elektroniskais resurss]. Studiju materiāls. Jelgava, LLU, 2014., 136. lpp. ISBN 978-9984-4812-8-9
2. Eniņš G. (2008). 100 dižākie un svētākie. AS Lauku Avīze, 2008., 294 lpp.
3. Hesejons D.G. (2003). Mūžzaļie augi. Rīga, Jumava, 2003., 128 lpp.
4. Kondratovičs R. (2005). Rododendri un to selekcija Latvijā. Rīga, LU Akadēmiskais apgāds, 2005., 102 lpp.
5. Mauriņš A., Zvirgzds A. (2008). Vīteņaugi. Lauku Avīzes tematiskā avīze. Rīga, LA izdevniecība. 2008., 64 lpp.
6. Nereta I. Lancmane L. (2011). Latvijas rozes. Rīga, Jumava, 2011., 111 lpp.
7. Strautiņa S., Kaufmane E. (2011). Dobeles ceriņi. Rīga, Jumava, 2011., 95 lpp.
8. Svilāns A. (2009). Skujkoki dārzā. Lauku Avīzes tematiskā avīze. Rīga, LA izdevniecība. 2009., 64 lpp.

9. Neilande A. Apstādījumu veidotāju ceļvedis 2011 – 2013. Talsi, Talsu tipogrāfija, 2011., 306 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Dārzs un Drava. Rīga, SIA Saimnieks. LV. ISSN 0132-6457.
2. Dārza Pasaule. Rīga, SIA Dienas žurnāli. ISSN 1407-5172.

3. Deko.: dārzs, būvniecība, dizains, interjers. Rīga, SIA Žurnāls Santa. ISSN 1407-7027.

Piezīmes

Obligāts kurss profesionālās izglītības bakalaura studiju programmas „Lauksaimniecība”, Agronoms ar specializāciju dārzkopībā pilna 3. kursa un nepilna laika studentiem.